งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงาน สสนก. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กับนโยบายรัฐบาล และ วท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงาน สสนก. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กับนโยบายรัฐบาล และ วท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงาน สสนก. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กับนโยบายรัฐบาล และ วท.

2 Onward การให้บริการ ฐานความรู้ การสร้างศักยภาพ ภาพรวมแผนงาน สสนก. จัดทำแบบจำลอง เทคโนโลยี GIS-MIS พัฒนาการด้านเทคโนโลยี บัญชีชุมชน บัญชีครัวเรือน บัญชีชุมชน บัญชีครัวเรือน ประยุกต์ใช้ ว และ ท ใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ ประยุกต์ใช้ ว และ ท ใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ ระบบบัญชีน้ำชุมชน แผนพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ระบบบัญชีน้ำชุมชน แผนพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน การจัดการการเงินระดับชุมชน การบริหารจัดการชุมชน การจัดการการเงินระดับชุมชน การบริหารจัดการชุมชน การวางแผนการเกษตร เทคโนโลยี โทรมาตรขนาดเล็ก เทคโนโลยี โทรมาตรขนาดเล็ก เผยแพร่ งานวิจัย เผยแพร่ งานวิจัย พัฒนา ต่อยอด พัฒนา ต่อยอด บัญชีข้อมูลและคลังข้อมูล คลังความรู้ ระบบความรู้ ความร่วมมือในประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน Climate Change Integrated Water Resource Management Isotope Hydrology Climate Change Integrated Water Resource Management Isotope Hydrology ความร่วมมือระหว่างประเทศ เผยแพร่ การเรียนรู้ เผยแพร่ การเรียนรู้ Lean Management ศึกษาความเสี่ยง ระบบวิเคราะห์ความ เสี่ยงน้ำท่วม น้ำแล้ง ระบบการบริหาร จัดการแก้มลิง การศึกษาความเหมาะสมของ พื้นที่ที่มีศักยภาพใช้เป็นแก้มลิง แบบจำลองน้ำ แผนที่ความเสี่ยง ระบบการจัดการระดับชุมชน ระบบเทคโนโลยี โทรมาตรขนาดเล็ก ระบบเทคโนโลยี GIS-MIS        -  คือ เป้าหมายที่ 1 – 6 ของสถาบันฯ

3 การให้บริการ ฐานความรู้ การสร้างศักยภาพ ยุทธศาสตร์ - กิจกรรม - ตัวชี้วัด  ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก  ระบบ Internet GIS-MIS  แบบจำลองน้ำ  ระบบข้อมูล  ระบบความรู้  ระบบการจัดการชุมชน (CSR) ฐานความรู้ด้าน ว และ ท โดยใช้สารสนเทศในการจัดการ  ทรัพยากรน้ำ  ทรัพยากรเกษตร  ชุมชน ทรัพยากรบุคคล  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำ  ความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรเกษตร เครือข่าย  ด้านการวิจัยและพัฒนา  ด้านทรัพยากรน้ำ  ด้านทรัพยากรเกษตร  ด้านชุมชนและท้องถิ่น  ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ (เรื่อง) (6) 10. จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และ สถาบันการศึกษา ทั้งในและ ต่างประเทศที่มีความร่วมมือต่อเนื่อง (ราย) (10) 6. จำนวนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรสาธารณกุศล ที่ใช้ผลงานวิจัยและ พัฒนา (ราย) (9) 1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม ด้าน ว และ ท (คน) (2) 12. จำนวนชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและ พัฒนา (ราย) (9) 9. จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและ สามารถขยายผล (ราย) (9) งานวิจัย  การพัฒนาเทคโนโลยี GIS-MIS  การพัฒนาเทคโนโลยีโทรมาตรขนาดเล็ก  แบบจำลองและ การศึกษาความเสี่ยง  การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลและคลังข้อมูล  การพัฒนาระบบคลังความรู้ 7. จำนวนการบริการวิเคราะห์ และบริการ ข้อมูลทาง ว. และ ท. (รายการ) (14) 8. จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน (ผลงาน) (3) 13. ผู้นำไปใช้มีรายได้/เงินออม เพิ่มขึ้น หรือรายจ่าย/หนี้สิน ลดลง (ร้อยละ) (..)      4. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และ เทคโนโลยี ที่สามารถนำไปยื่นขอจด สิทธิบัตร (เรื่อง) (7) 5. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและ เทคโนโลยีที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน (เรื่อง) (8) 11. จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ) (10) 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน ว และ ท (คน) (5) สสนก. KPI สสนก. ( KPI วท.) ยุทธศาสตร์ สสนก.

4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2555 – สสนก. เป้าหมายที่ 3 ผลงานวิจัย และ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ได้ผลจริง เป้าหมายที่ 1 บุคลากรได้รับการ เสริมสร้างขีด ความสามารถ และนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการได้ เป้าหมายที่ 2 ผลงานวิจัยและ ฐานความรู้ ที่เป็นคำตอบ ใหม่ในการแก้ปัญหา ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 1. การส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากรน้ำและ การเกษตร 3. การสร้างความเชื่อมั่น ในงานวิจัยและเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้น 2. การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และ ฐานความรู้ ด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำและ การเกษตร 6. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำผลงานวิจัยไป ประยุกต์ใช้กับชุมชน 4. การสร้างแม่ข่ายการ จัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน ด้วย ว และ ท 1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการ สารสนเทศทรัพยากรน้ำและ การเกษตร 2. นำเสนอผลการวิจัยและ พัฒนาเพื่อให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร 3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการ จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ การเกษตร 1.1 สนับสนุนให้บุคลากร ได้รับการศึกษาและอบรม ความรู้ระดับสูงทางด้าน ว และ ท 1.2 เสริมความรู้และทักษะ ให้แก่ผู้ทำงานทางด้าน ว และ ท ในภาคส่วนต่างๆ 4.1 เร่งสร้างแม่ข่าย ด้านการจัดการ ทรัพยากรชุมชน ให้มี ศักยภาพและความ พร้อมในการขยายผล 2.1 ผลักดันการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ในการแก้ปัญหา และใช้ สนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร อย่างมี ประสิทธิภาพ 3.1 ผลักดันให้เกิดการใช้ ประโยชน์ และขยายผล งานวิจัย และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 3.2 สร้างคลังข้อมูลและความรู้ ด้านทรัพยากรน้ำ 3.3 เร่งสร้างตัวอย่างความสำเร็จ 3.4 พัฒนาคุณภาพข้อมูลและการ ให้บริการ กลยุทธ์ 6.1 สร้างความเข้าใจ ในการนำ ว และ ท ไป ใช้ประโยชน์ 6.2 การเข้าไปเป็น หุ้นส่วนการทำงาน ร่วมกับชุมชน เป้าหมายที่ 6 สร้างความมั่นคง ให้กับเศรษฐกิจ ชุมชน เป้าหมายที่ 5 เกิดความร่วมมือ ด้าน การศึกษา วิจัย เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน ผลงานวิจัยและข้อมูล 5.1 เผยแพร่ผลงานและ ตัวอย่างความสำเร็จ ให้เกิด ความร่วมมือใน ระดับประเทศและระดับ สากล 4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของ สถาบันให้ประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และเกิดประสิทธิผล 5. การสร้างเครือข่าย งานวิจัยและพัฒนา ด้าน การจัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร เป้าหมายที่ 4 แม่ข่ายมีศักยภาพใน การดำเนินงานและ ขยายผล ด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน การให้บริการ (Services)การสร้างศักยภาพ (Capability) ฐานความรู้ (Knowledge)การให้บริการ (Services)การสร้างศักยภาพ (Capability) การให้บริการ (Services) การสร้างศักยภาพ (Capability) กรอบการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด 3. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ (เรื่อง) 4. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไป ยื่นขอจดสิทธิบัตร (เรื่อง) 5. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยีที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน (เรื่อง) 10. จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และ สถาบันการศึกษา ทั้งใน และต่างประเทศที่มีความร่วมมือ ต่อเนื่อง (ราย) 11. จำนวนโครงการความร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น รูปธรรม (โครงการ) 6. จำนวนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสา ธารณกุศล ที่ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนา (ราย) 7. จำนวนการบริการวิเคราะห์ และบริการข้อมูลทาง ว. และ ท. (รายการ) 8. จำนวนผลงานที่เกิดจาก ความคิดสร้างสรรค์ของ เยาวชน (ผลงาน) 1. จำนวนบุคลากรที่ ได้รับการฝึกอบรมด้าน ว และ ท (คน) 2. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม ด้าน ว และ ท (คน) 12. จำนวนชุมชนที่ใช้ ผลงานวิจัยและพัฒนา (ราย) 13. ผู้นำไปใช้มี รายได้/เงินออม เพิ่มขึ้น หรือรายจ่าย/ หนี้สิน ลดลง (ร้อยละ) 9. จำนวนแม่ข่ายด้าน การจัดการทรัพยากร น้ำชุมชน ที่มีศักยภาพ และสามารถขยายผล (ราย)

5 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ วท. และ สสนก. เป้าหมายที่ 3 ผลงานวิจัย และ เทคโนโลยีที่ พัฒนาขึ้น สามารถ นำไปเผยแพร่ และ ประยุกต์ใช้ได้ผลจริง เป้าหมายที่ 1 บุคลากรได้รับการ เสริมสร้างขีด ความสามารถ และนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการได้ เป้าหมายที่ 2 ผลงานวิจัยและ ฐานความรู้ ที่เป็น คำตอบใหม่ในการ แก้ปัญหา ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 1. การส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากรน้ำและ การเกษตร 3. การสร้างความ เชื่อมั่นในงานวิจัยและ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 2. การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และ ฐานความรู้ ด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร 6. การถ่ายทอด เทคโนโลยี และนำ ผลงานวิจัยไป ประยุกต์ใช้กับชุมชน 4. การสร้างแม่ข่ายการ จัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน ด้วย ว และ ท เป้าหมายที่ 6 สร้างความมั่นคง ให้กับเศรษฐกิจ ชุมชน เป้าหมายที่ 5 เกิดความร่วมมือ ด้าน การศึกษา วิจัย เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน ผลงานวิจัยและข้อมูล 5. การสร้างเครือข่าย งานวิจัยและพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำและ การเกษตร เป้าหมายที่ 4 แม่ข่ายมีศักยภาพใน การดำเนินงานและ ขยายผล ด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน เป้าหมายที่ 3 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สามารถนำไปเผยแพร่ และ ประยุกต์ใช้ได้ ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน เป้าหมายที่ 4 ผู้ประกอบการและชุมชน ได้นำเทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม เป้าหมายที่ 1 กำลังคนทางด้าน วทน. ที่ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถโดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และ การปฏิบัติงานด้าน วทน.ได้ เป้าหมายที่ 2 ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็ก และเยาวชน มีทัศนคติที่ดี ต่อ วทน. 1. การส่งเสริมและเร่งรัดการ พัฒนากำลังคนด้าน วทน. ให้เป็น พลังของประเทศ 2. การสร้างความตระหนัก และพัฒนา การเรียนรู้ด้าน วทน.ให้เป็นสังคมฐาน ความรู้ 3.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สร้าง ฐานความรู้และเพิ่ม ผลิตภาพของ ประเทศ 4.การถ่ายทอด เทคโนโลยีและมีการนำ ผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมไปใช้ในการ เพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ ทุกระดับ 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้ เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เป้าหมายที่ 5 ภาคการผลิตและบริการ ใช้ ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการ บริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับ ความต้องการ ยุทธศาสตร์ วท. เป้าหมายการ ให้บริการ วท. 3. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (เรื่อง) 4. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่ สามารถนำไปยื่นขอจด สิทธิบัตร (เรื่อง) 5. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและเทคโนโลยีที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ภาคการผลิต บริการและ ชุมชน (เรื่อง) 10. จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณ กุศล และ สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศที่มี ความร่วมมือต่อเนื่อง (ราย) 11. จำนวนโครงการความ ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น รูปธรรม (โครงการ) 6. จำนวนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสา ธารณกุศล ที่ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนา (ราย) 7. จำนวนการบริการ วิเคราะห์ และบริการข้อมูล ทาง ว. และ ท. (รายการ) 8. จำนวนผลงานที่เกิดจาก ความคิดสร้างสรรค์ของ เยาวชน (ผลงาน) 1. จำนวนบุคลากรที่ ได้รับการฝึกอบรมด้าน ว และ ท (คน) 2. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม ด้าน ว และ ท (คน) 12. จำนวนชุมชนที่ใช้ ผลงานวิจัยและพัฒนา (ราย) 13. ผู้นำไปใช้มี รายได้/เงินออม เพิ่มขึ้น หรือรายจ่าย/ หนี้สิน ลดลง (ร้อยละ) 9. จำนวนแม่ข่ายด้าน การจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน ที่มีศักยภาพและ สามารถขยายผล (ราย) เป้าหมายการให้บริการ สสนก.: เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อ ให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ผลผลิต : ฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร การให้บริการ (Services) การสร้างศักยภาพ (Capability) ฐานความรู้ (Knowledge) การให้บริการ (Services)การสร้างศักยภาพ (Capability) การให้บริการ (Services) การสร้างศักยภาพ (Capability) กรอบการ ดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนงาน สสนก. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กับนโยบายรัฐบาล และ วท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google