งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ชมรมได้จัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1. เพื่อให้ชมรมได้จัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ชมรมได้จัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1. เพื่อให้ชมรมได้จัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ชมรมได้จัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1. เพื่อให้ชมรมได้จัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานมีความรู้เกี่ยวกับพอลิ เมอร์ 2. เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานมีความรู้เกี่ยวกับพอลิ เมอร์ 3. เพื่อให้สมาชิกชมรม บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วม ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่ทางชมรมจัดขึ้น 3. เพื่อให้สมาชิกชมรม บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วม ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่ทางชมรมจัดขึ้น 4. เพื่อจัดหารายได้จากการขายอาหารและ เครื่องดื่มมาเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณในการ ทำกิจกรรมของชมรม 4. เพื่อจัดหารายได้จากการขายอาหารและ เครื่องดื่มมาเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณในการ ทำกิจกรรมของชมรม 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

6 หลักการและเหตุผล เนื่องจากในวันที่ 17 – 20 สิงหาคม พ. ศ. 2548 ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ดังนั้นทางชมรมใบยางคณะ วิทยาศาสตร์มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโดย ร่วมกับทางภาควิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์สร้าง กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุพอลิเมอร์และ ได้จัดให้มีการสาธิตการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มี พอลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ และเป็นเวทีให้ สมาชิกในชมรม บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่ทางชมรมได้จัดขึ้น เนื่องจากในวันที่ 17 – 20 สิงหาคม พ. ศ. 2548 ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ดังนั้นทางชมรมใบยางคณะ วิทยาศาสตร์มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโดย ร่วมกับทางภาควิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์สร้าง กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุพอลิเมอร์และ ได้จัดให้มีการสาธิตการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มี พอลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ และเป็นเวทีให้ สมาชิกในชมรม บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่ทางชมรมได้จัดขึ้น

7 กิจกรรมที่จัดในงานสัปดาห์วัน วิทยาศาสตร์ สาธิตและจำหน่ายพวงกุญแจพลาสติก สาธิตและจำหน่ายพวงกุญแจพลาสติก สาธิตและจำหน่ายสายข้อมือยาง สาธิตและจำหน่ายสายข้อมือยาง สาธิตและจำหน่ายหน้ากาก สาธิตและจำหน่ายหน้ากาก สาธิตการทำลูกโป่ง สาธิตการทำลูกโป่ง สาธิตและจำหน่ายตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ สาธิตและจำหน่ายตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ การจัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการ

8 ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สมาชิกชมรมใบยาง คณะวิทยาศาสตร์ สมาชิกชมรมใบยาง คณะวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป

9 ปัญหาในการดำเนินโครงการ งบประมาณไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ มีผู้มาชมกิจกรรมมากมายทำให้มีจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอ มีผู้มาชมกิจกรรมมากมายทำให้มีจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่คับแคบ ทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่สะดวก สถานที่คับแคบ ทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่สะดวก

10 ข้อเสนอแนะ ขอเพิ่มงบประมาณ ขอเพิ่มงบประมาณ หาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพิ่ม หาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพิ่ม ทำผลิตภัณฑ์ให้มีมากเพียงพอ โดยมีการจัดทำ ไว้ก่อน ทำผลิตภัณฑ์ให้มีมากเพียงพอ โดยมีการจัดทำ ไว้ก่อน

11 วันเวลาและสถานที่ที่จัดกิจกรรม วันที่ 17 – 20 สิงหาคม พ. ศ. 2548 วันที่ 17 – 20 สิงหาคม พ. ศ. 2548 เวลา 08.00 – 16.00 น. เวลา 08.00 – 16.00 น. สถานที่ที่จัดกิจกรรม ห้อง วท. 108 และศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการยาง สถานที่ที่จัดกิจกรรม ห้อง วท. 108 และศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการยาง

12

13

14

15 วันเวลาและสถานที่ วันที่ 23 ธันวาคม พ. ศ. 2548 วันที่ 23 ธันวาคม พ. ศ. 2548 เวลา 08.00 – 17.00 น. เวลา 08.00 – 17.00 น. โรงเรียนหน่ำฮั่ววิทยา อำเภอสะเดา จังหวัด สงขลา โรงเรียนหน่ำฮั่ววิทยา อำเภอสะเดา จังหวัด สงขลา

16 กิจกรรมในโครงการใบยางสัญจร สาธิตการทำตุ๊กตาปูน ปลาสเตอร์ สาธิตการทำตุ๊กตาปูน ปลาสเตอร์ สาธิตการทำพวงกุญแจ พีวีซี สาธิตการทำพวงกุญแจ พีวีซี สาธิตการทำตุ๊กตายาง สาธิตการทำตุ๊กตายาง สาธิตการเคลือบโลหะ สาธิตการเคลือบโลหะ สาธิตการทำลูกโป่ง สาธิตการทำลูกโป่ง กิจกรรมเข้าจังหวะและ เกมส์ต่าง ๆ กิจกรรมเข้าจังหวะและ เกมส์ต่าง ๆ

17 ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการ สาธิตสิ่งต่าง ๆ ที่ชมรมได้จัดขึ้น เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาเห็น ความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ และเกิดเป็นแรง บันดาลใจในการที่จะศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ ต่อไป ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ อันจะ ส่งผลให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการทำงานที่เป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18 ขั้นตอนการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการผ่านสโมสร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ อยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการผ่านสโมสร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการ สำรวจโรงเรียนที่จะจัดกิจกรรม สำรวจโรงเรียนที่จะจัดกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ชมรมได้จัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1. เพื่อให้ชมรมได้จัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google