งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารอินทรีย์และการเรียกชื่อ การเรียกชื่อสารอินทรีย์ (Nomenclature) - ชื่อเฉพาะ (specific name) หรือ ชื่อสามัญ (common name) อาศัยชื่อจากแหล่งที่พบ หรือผันจากสารที่มีโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารอินทรีย์และการเรียกชื่อ การเรียกชื่อสารอินทรีย์ (Nomenclature) - ชื่อเฉพาะ (specific name) หรือ ชื่อสามัญ (common name) อาศัยชื่อจากแหล่งที่พบ หรือผันจากสารที่มีโครงสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารอินทรีย์และการเรียกชื่อ การเรียกชื่อสารอินทรีย์ (Nomenclature) - ชื่อเฉพาะ (specific name) หรือ ชื่อสามัญ (common name) อาศัยชื่อจากแหล่งที่พบ หรือผันจากสารที่มีโครงสร้าง ใกล้เคียงกัน - ชื่อในระบบสากล ได้แก่ ระบบ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry หรือ ระบบ SYSTEMATIC

2 หลักการเรียกชื่อในระบบ IUPAC มีขั้นตอนหลัก คือ 1. การเลือกสายโซ่หลัก (parent chain) เลือกสายโซ่คาร์บอนที่มีจำนวนคาร์บอนที่ต่อเนื่อง ยาวที่สุดและมีหมู่ฟังก์ชั่นเป็นสายโซ่หลัก กำหนดชื่อ หลักตามจำนวนคาร์บอน ดังนี้ C 1 methC 2 ethC 3 prop C 4 butC 5 pentC 6 hex C 7 hepC 8 octC 9 non C 10 dec

3 2. การให้เลขตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งของคาร์บอนในสายโซ่หลัก โดย เริ่มจากปลายหนึ่งไปหาอีกปลายหนึ่ง ทั้งนี้ต้องให้ คาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชั่น หรือมีหมู่อื่นมาเกาะน้อยที่สุด 3. การกำหนดคำลงท้าย (suffix) ชื่อของสารในส่วนนี้ จะบอกว่าสารนั้นมีหมู่ฟังก์ชั่น หลัก รวมทั้งลักษณะของสายโซ่คาร์บอน เป็นอย่างไร แบ่งเป็น

4 คำลงท้ายของส่วนที่ 1 บอกลักษณะของสายโซ่ คาร์บอนโดยเขียนต่อจากชื่อหลัก (parent name) ชนิดของสายโซ่ คาร์บอน คำลงท้ายโครงสร้างชื่อ alkane- aneCH 3 CH 2 CH 3 propane alkene- eneCH 2 =CHCH 3 propene alkyne- yneHC ≡ CCH 3 propyne คำลงท้ายของส่วนที่ 2 บอกชนิดของหมู่ฟังก์ชันหลักโดยเขียนต่อ จากคำลงท้ายส่วนที่ 1 โดยตัด e ออกก่อน เช่น CH 3 CH 2 CH 2 COOHbutanoic acid (butane + oic acid) CH 3 CH 2 CH 2 OHpropanol (propane + ol) CH 3 CH 2 COCH 3 butanone (butane + one)

5 ตารางแสดงลำดับความสำคัญของหมู่ฟังก์ชัน ( จากมากไปน้อย ) หมู่ฟังก์ชันคำลงท้ายตัวอย่าง -CO 2 H-oic acidCH 3 CH 2 COOH (propanoic acid) -CO-O-CO--oic anhydride CH 3 CO-O-COCH 3 (acetic anhydride) -CO-O-alkyl -oateCH 3 CO-O-CH 2 CH 3 (ethyl acetate) -CO-X-oyl halideCH 3 CH 2 CO-Cl (propanoyl chloride) -CO-NH 2 -amideCH 3 CH 2 CO-NH 2 (ethyl amide)

6 ตารางแสดงลำดับความสำคัญของหมู่ฟังก์ชัน ( จากมากไปน้อย ) ( ต่อ ) หมู่ฟังก์ชันคำลงท้ายตัวอย่าง -CO-H (-CHO)-alCH 3 CH 2 CH 2 -CO-H (butanal) -CO (-C=O)-oneCH 3 -COCH 3 (2-propanone) -OH-olCH 3 CH 2 -OH (ethanol) -N--amineCH 3 CH 2 -N-CH 3 (ethyl methyl amine) -O--etherCH 3 CH 2 -O-CH 2 CH 3 (diethyl ether) -X-halideCH 3 CH 2 CH 2 CH 2 -Br (butyl bromide)

7 4. หมู่แทนที่หรือหมู่ฟังก์ชั่นที่ซ้ำกัน 4. หมู่แทนที่หรือหมู่ฟังก์ชั่นที่ซ้ำกัน กรณีที่มีหมู่แทนที่หรือหมู่ฟังก์ชันที่ซ้ำกันหลายหมู่ จะ ใช้คำนำหน้าหมู่นั้นๆ ที่แสดงจำนวนที่ซ้ำกันนั้น เช่น di (2 หมู่ ) tri (3 หมู่ ) tetra (4 หมู่ ) penta (5 หมู่ ) เช่น


ดาวน์โหลด ppt สารอินทรีย์และการเรียกชื่อ การเรียกชื่อสารอินทรีย์ (Nomenclature) - ชื่อเฉพาะ (specific name) หรือ ชื่อสามัญ (common name) อาศัยชื่อจากแหล่งที่พบ หรือผันจากสารที่มีโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google