งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เสือที่ 5 ให้คำปรึกษา นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2 นักสุขภาพครอบครัว เป็นนักให้คำปรึกษา
สาระสำคัญ นักสุขภาพครอบครัว เป็นนักให้คำปรึกษา

3 จุดเน้น สร้างสัมพันธภาพ/ปฏิสัมพันธ์ ผู้ให้ ผู้รับ การสื่อสารที่เหมาะสม
ทำความเข้าใจปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา

4 วัตถุประสงค์ 1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้ ผู้รับ ครอบครัว
นสค เข้าใจบทบาท ขั้นตอน คุณสมบัติผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ 1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้ ผู้รับ ครอบครัว 2. ผู้รับ ครอบครัว มี KAP 3. ผู้รับ/ครอบครัว เข้าใจขั้นตอนเหตุผลการดูแลสุขภาพ

5 กระบวนการ/วิธีการสอน
- การนำเข้าสู่บทเรียน - การบรรยาย - การสาสธิต - การฝึกปฏิบัติ

6 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ออกแบบกลุ่มสอนเอง
เวลาที่ใช้ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ออกแบบกลุ่มสอนเอง

7 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง นสค มีความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการให้บริการ ผู้รับบริการ ครอบครัวได้แบบบูรณาการ และผู้รับบริการ ครอบครัว มี KAP มีแรงจูงใจ ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง

8 เนื้อหาหลักสูตร คุณสมบัติผู้ให้การปรึกษา ทัศนคติของการให้คำปรึกษา
V SHAPE 5 ขั้นตอน 3.1 สร้างสัมพันธภาพ /ตกลงบริการ

9 เนื้อหาหลักสูตร 3.2 สำรวจปัญหา 3.3 เข้าใจปัญหา สาเหตุ ความต้องการ
3.4 วางแผนแก้ไขปัญหา 3.5 ยุติบริการ ติดตามผล

10 เนื้อหาหลักสูตร 4. ทักษะที่ใช้ ใน 5 ขั้นตอน
- การสร้างสัมพันธภาพ/ตกลงบริการ - การถาม - ฟัง ทวนความ สรุปความ - จับ-สะท้อนความรู้สึก

11 เนื้อหาหลักสูตร 4. ทักษะที่ใช้ ใน 5 ขั้นตอน - การให้ข้อมูล คำแนะนำ
- การให้ข้อมูล คำแนะนำ - พิจารณาทางเลือก - ให้กำลังใจ - แจ้งข่าวร้าย - ยุติบริการ

12 การนำไปใช้กับผู้รับ/ครอบครัว
ให้บริการ ติดตามเยี่ยมบ้าน

13 THANK YOU FOR ATTENTION
คำถาม ? THANK YOU FOR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google