งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสือที่ 5 ให้ คำปรึกษา นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์ นอก นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสือที่ 5 ให้ คำปรึกษา นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์ นอก นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสือที่ 5 ให้ คำปรึกษา นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์ นอก นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

2 สาระสำคัญ นักสุขภาพครอบครัว เป็นนักให้คำปรึกษา

3 จุดเน้น สร้างสัมพันธภาพ / ปฏิสัมพันธ์ ผู้ให้ ผู้รับ การสื่อสารที่เหมาะสม ทำความเข้าใจปัญหา แนวทางการแก้ไข ปัญหา

4 วัตถุประสงค์ นสค เข้าใจบทบาท ขั้นตอน คุณสมบัติผู้ให้คำปรึกษาที่มี คุณภาพ 1. สร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้ให้ ผู้รับ ครอบครัว 2. ผู้รับ ครอบครัว มี KAP 3. ผู้รับ / ครอบครัว เข้าใจ ขั้นตอนเหตุผลการดูแล สุขภาพ

5 กระบวนการ / วิธีการ สอน - การนำเข้าสู่ บทเรียน - การบรรยาย - การสาสธิต - การฝึกปฏิบัติ

6 เวลาที่ใช้ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ออกแบบกลุ่ม สอนเอง

7 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง นสค มีความรู้และนำ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน การให้บริการ ผู้รับบริการ ครอบครัว ได้แบบบูรณาการ และ ผู้รับบริการ ครอบครัว มี KAP มีแรงจูงใจ ดูแลสุขภาพตนเองได้ อย่างถูกต้อง

8 เนื้อหาหลักสูตร 1. คุณสมบัติผู้ให้การ ปรึกษา 2. ทัศนคติของการให้ คำปรึกษา 3.V SHAPE 5 ขั้นตอน 3.1 สร้าง สัมพันธภาพ / ตกลง บริการ

9 เนื้อหาหลักสูตร 3.2 สำรวจปัญหา 3.3 เข้าใจปัญหา สาเหตุ ความต้องการ 3.4 วางแผนแก้ไขปัญหา 3.5 ยุติบริการ ติดตาม ผล

10 เนื้อหาหลักสูตร 4. ทักษะที่ใช้ ใน 5 ขั้นตอน - การสร้าง สัมพันธภาพ / ตกลง บริการ - การถาม - ฟัง ทวนความ สรุป ความ - จับ - สะท้อนความรู้สึก

11 เนื้อหาหลักสูตร 4. ทักษะที่ใช้ ใน 5 ขั้นตอน - การให้ข้อมูล คำแนะนำ - พิจารณาทางเลือก - ให้กำลังใจ - แจ้งข่าวร้าย - ยุติ บริการ

12 การนำไปใช้กับ ผู้รับ / ครอบครัว ให้บริการ ติดตามเยี่ยมบ้าน

13 คำถาม ? THANK YOU FOR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt เสือที่ 5 ให้ คำปรึกษา นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์ นอก นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google