งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตัวชี้วัดที่ 18 โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตัวชี้วัดที่ 18 โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตัวชี้วัดที่ 18 โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ

2 เกณฑ์การประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ต้องผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ครบ 30 ข้อ

3 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 1. สถานที่และ บริเวณ 1. บริเวณโดยรอบสะอาดและ ปลอดภัย 2. มีขอบเขตบริเวณโดยรอบ โรงเรียน เช่นรั้ว แนวต้นไม้ ฯลฯ 3. มีการจัดระเบียบการจราจร ทางเข้า – ออก 4. สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ในสนามจัดเป็น สัดส่วนและปลอดภัย 5. มีบริเวณสำหรับพักผ่อน หย่อนใจ เป็นระเบียบสวยงาม

4 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 2. อาคารเรียน 6. สะอาด แข็งแรงและมีความ ปลอดภัย 7. จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ เหมาะสมและสวยงาม

5 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 3. ห้องเรียน / ห้องสมุด 8. สะอาดเป็นระเบียบ 9. มีการระบายอากาศ ดีและมีแสงสว่าง เพียงพอ 10. ขนาดของวัสดุ อุปกรณ์เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มีขนาดเหมะสม กับนักเรียนเพียงพอ และสภาพดี

6 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 4. ห้อง พยาบาล 11. จัดเป็นสัดส่วน อุปกรณ์ของใช้สะอาด สภาพดี 12. มียาเวชภัณฑ์และ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จัดเก็บเป็นระเบียบ มี ป้ายบอกชื่อยาชัดเจน และยาไม่หมดอายุ

7 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 4. ห้อง พยาบาล ( ต่อ ) 13. ในห้องหรือบริเวณ ใกล้เคียงมีที่ล้างมือ และทำความสะอาด เครื่องมือ / อุปกรณ์ 14. สำหรับโรงเรียน สหศึกษามีแยกเตียง พักสำหรับชาย - หญิง

8 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 5. น้ำดื่ม / น้ำ ใช้ 15. มีน้ำดื่ม / น้ำใช้ สะอาด และมีปริมาณ เพียงพอ 16. ที่เก็บน้ำดื่มสะอาดมี ฝาปิด มีก๊อกสำหรับ เปิด 17. มีภาชนะดื่มน้ำ ประจำตัว / ไม่ใช้ ร่วมกัน หรือเป็นน้ำดื่ม แบบน้ำพุ

9 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 6. ห้องส้วม 18. พื้นสุขภัณฑ์สะอาด สภาพดี ไม่มีกลิ่นเหม็น 19. บริเวณใกล้เคียงมีที่ ล้างมือ สะอาด สภาพดี 20. มีห้องส้วมแยกชาย - หญิงพร้อมมีป้ายหรือ เครื่องหมายบอกให้ ชัดเจน

10 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 6. ห้องส้วม ( ต่อ ) 21. พื้นและหัวส้วม ทำ ด้วยวัสดุทำความ สะอาดง่าย 22. มีสบู่ล้างมือ 23. มีห้องส้วมหญิงหรือ บริเวณใกล้เคียงมีถัง ขยะมีฝาปิด 24. มีห้องส้วมเพียงพอ ตามมาตรฐาน

11 11 มาตรฐานจำนวนห้องส้วม ที่ปัสสาวะอ่าง ล้างมือ สำหรับโรงเรียน โรงเรียนห้องส้วม ( ที่ / คน ) ที่ปัสสาวะ ( ที่ / คน ) อ่างล้างมือ ( ที่ / คน ) ประถมศึ กษา ชาย 1/60 หญิง 1/ 30 ชาย 1/ 30 ชาย - หญิง 1/50 มัธยมศึก ษา ชาย 1/90 หญิง 1/ 50 ชาย 1/ 30 ชาย - หญิง 1/50

12 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 7. การกำจัด ขยะ / น้ำเสีย / พาหะนำโรค 25. มีที่รองรับขยะถูก หลักสุขาภิบาล เพียงพอไม่มีขยะใน บริเวณโรงเรียน 26. มีท่อ / รางระบายน้ำ สภาพดี ไม่อุดตัน 27. มีการบำบัดน้ำเสีย อย่างเหมาะสม เช่นบ่อ ดักไขมัน หลุมซึมหรือ ระบบท่อซึม

13 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 7. การกำจัด ขยะ / น้ำเสีย / พาหะนำโรค ( ต่อ ) 28. มีการควบคุมกำจัด แมลงสัตว์พาหะนำโรค

14 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 8. การ ป้องกัน ความ ปลอดภัย 29. มีระบบป้องกัน / อุปกรณ์ช่วยในการดับ ไฟ และมีการตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอ

15 สถานที่เตรียมปรุงมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี สภาพดี ความเหมาะสมถังเคมีดับเพลิง - ชนิด A เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิง ทั่วไป เช่นไม้ ผ้า กระดาษ ยาง - ชนิด B เพลิงที่เกิดจากของเหลว ติดไฟ เช่น ก๊าซ และน้ำมัน ประเภทต่างๆ - ชนิด C เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ ไฟฟ้าหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า - ชนิด D เพลิงที่เกิดจากโลหะต่างๆ ที่ติดไฟ ( มีการตรวจสอบอายุการใช้งาน ทุก 6 เดือน )

16 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน 9. กิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพ 30. มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน

17 ป้ายเขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนไม่มีป้ายปรับ สองพันบาท

18 ขอได้รับคำถาม สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตัวชี้วัดที่ 18 โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google