งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังโรคปอดบวมใน ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจใน หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพุทธ ชินราชพิษณุโลก นสพ. วารี จุลเกตุ รหัส 41460353 นสพ. วีรพรรณ ปรางค์เจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังโรคปอดบวมใน ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจใน หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพุทธ ชินราชพิษณุโลก นสพ. วารี จุลเกตุ รหัส 41460353 นสพ. วีรพรรณ ปรางค์เจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังโรคปอดบวมใน ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจใน หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพุทธ ชินราชพิษณุโลก นสพ. วารี จุลเกตุ รหัส 41460353 นสพ. วีรพรรณ ปรางค์เจริญ รหัส 41460411 นสพ. วีรพรรณ ปรางค์เจริญ รหัส 41460411 นสพ. สุภาพร จีนอนันต์ รหัส 41460528 นสพ. สุภาพร จีนอนันต์ รหัส 41460528

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการเกิดโรคปอดบวมใน กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอ ผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อศึกษาอัตราการเกิดโรคปอดบวมใน กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอ ผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคปอดบวม ระหว่างหอผู้ป่วยหนักในแต่ละแผนก ของ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคปอดบวม ระหว่างหอผู้ป่วยหนักในแต่ละแผนก ของ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ศึกษาเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ปอดบวม ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ศึกษาเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ปอดบวม ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

3 คำถามการวิจัย คำถามหลัก คำถามหลัก  ศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคปอดบวม ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ว่าเป็น เท่าไร คำถามรอง คำถามรอง  กลุ่มอายุใดที่พบว่าเป็นโรคปอดบวมจาก การใช้เครื่องช่วยหายใจมากที่สุด  หอผู้ป่วยหนักของแผนกใดที่มีผู้ป่วย เป็นโรคปอดบวมจากการใช้เครื่องช่วย หายใจมากที่สุด

4 คำถามการวิจัย คำถามรอง คำถามรอง  เชื้อใดที่เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดใน ผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวมจากการใช้ เครื่องช่วยหายใจ  จำนวนวันที่ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ สัมพันธ์กับอัตราการเกิดโรคปอดบวม อย่างไร

5 วิธีการวิจัย วิธีการศึกษา Descriptive retrospective study วิธีการศึกษา Descriptive retrospective study เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบฟอร์มการเ ฝ้าระวัง ของ หน่วยป้องกันและความคุมการ ติดเชื้อในโรงพยาบาลพุทธชิน ราช พิษณุโลก แบบฟอร์มการเ ฝ้าระวัง ของ หน่วยป้องกันและความคุมการ ติดเชื้อในโรงพยาบาลพุทธชิน ราช พิษณุโลก

6 วิธีการวิจัย Target PopulationTarget Population ผู้ป่วยทุกรายที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก แผนกอายุรกรรม, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมประสาท, กุมารเวชกรรม ( เด็กโต ) และหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ และหลอดเลือดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 ถึง ตุลาคม 2544  ผู้ป่วยทุกรายที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก แผนกอายุรกรรม, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมประสาท, กุมารเวชกรรม ( เด็กโต ) และหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ และหลอดเลือดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 ถึง ตุลาคม 2544

7 ระเบียบวิธีวิจัย Target PopulationTarget Population  Inclusion criteria : ผู้ป่วยที่เข้ารับการ รักษาในหอผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล และใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่า 48 ชั่วโมง  Exclusion criteria : ผู้ป่วยที่เข้ารับ การรักษาในหอผู้ป่วยหนักใน โรงพยาบาล และใช้เครื่องช่วยหายใจ น้อยกว่า 48 ชั่วโมง หรือผู้ป่วยที่ได้รับ การวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวมก่อน การใส่เครื่องช่วยหายใจ

8 วิธีการวิจัย Definition pneumoniaDefinition pneumonia –Fever –Leukocytosis –Purulent tracheobronchial secretion –Radiographic appearance of new or progressive infiltration –Sputum culture positive หมายเหตุ : ทั้ง 5 ข้อนี้ต้องเกิดหลังจากใส่ เครื่องช่วยหายใจไปแล้ว 48 ชั่วโมง หมายเหตุ : ทั้ง 5 ข้อนี้ต้องเกิดหลังจากใส่ เครื่องช่วยหายใจไปแล้ว 48 ชั่วโมง

9 ตารางเก็บข้อมูล HNSex AGE การวินิจฉัย วันที่เริ่มใส่เครื่อง วันที่มี อาการ วันที่พบเชื้อ Pathogen ช่วยหายใจ ช่วยหายใจ1.2.3.4.5.6.7.

10 ตารางแสดงการเกิด Pneumonia จำแนกตาม Ward WARD( ICU ) จำนวนผู้ป่วยที่ใส่ จำนวน ผู้ป่วยที่เป็น ร้อยละ เครื่องช่วยหายใจ Pneumonia เครื่องช่วยหายใจ Pneumonia อายุรกรรม : ICU 1332 31 9.34 ICU 2324 25 7.72 ICU 2324 25 7.72 ICU 3381 4 1.05 ICU 3381 4 1.05 CCU 18 9 50.00 CCU 18 9 50.00 ศัลยกรรมทั่วไป 359 25 6.96 ศัลยกรรมประสาท 254 29 11.42 กุมารเวชกรรม 869 10.47 กุมารเวชกรรม 86 9 10.47 รวม 1736132 7.60

11

12 ตารางแสดงการเกิด Pneumonia จำแนกตามอายุ อายุของผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยที่ใส่ อัตราร้อยละที่พบ เชื้อที่พบในแต่ละกลุ่มอายุ เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วย Pneumonia < 10 ปี 101 6.93 - < 10 ปี 101 6.93 - 10-19 116 6.03 Ps.aeruginosa 10-19 116 6.03 Ps.aeruginosa 20-29 77 7.79 Mixed 20-29 77 7.79 Mixed 30-39 115 7.83 Mixed/S.aureus 30-39 115 7.83 Mixed/S.aureus 40-49 221 5.88 Ac.baumanii/Mixed 40-49 221 5.88 Ac.baumanii/Mixed 50-59 12 6.06 Ac.baumanii/Ps.aeruginosa 50-59 12 6.06 Ac.baumanii/Ps.aeruginosa > = 60 ปี 727 9.63 Ac.baumanii/ Ps.aeruginosa > = 60 ปี 727 9.63 Ac.baumanii/ Ps.aeruginosa ไม่ทราบอายุ 180 4.44 Ac.baumanii/ Ps.aeruginosa

13

14 ตารางแสดงชนิดของเชื้อที่เป็น สาเหตุของ Pneumonia ชนิดของเชื้อที่พบ ความถี่ ร้อยละ Acinetobactor baumannii44 33.33 Pseudomonas aeruginosa34 25.76 Klebsiella pneumoniae10 7.56 Staphylococcus aureus11 8.33 Sternotrophomonas. Spp 6 4.54 Mixed22 16.66 อื่น ๆ 3 2.28

15

16 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนวันที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ กับอัตราการเกิด Pneumonia จำนวนวันที่ผู้ป่วย Non- Pneumonia ร้อยละ Relative risk ใส่เครื่องช่วยหายใจ pneumonia 2 -4 541 41 7.0 1.0 5 - 7 33136 9.8 1.4 ( 0.91 10 493 35 6.6 0.94 ( 0.61 10 493 35 6.6 0.94 ( 0.61 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2193467/slides/slide_16.jpg", "name": "ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนวันที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ กับอัตราการเกิด Pneumonia จำนวนวันที่ผู้ป่วย Non- Pneumonia ร้อยละ Relative risk ใส่เครื่องช่วยหายใจ pneumonia 2 -4 541 41 7.0 1.0 5 - 7 33136 9.8 1.4 ( 0.91 10 493 35 6.6 0.94 ( 0.61 10 493 35 6.6 0.94 ( 0.61 10 493 35 6.6 0.94 ( 0.61 10 493 35 6.6 0.94 ( 0.61

17 สรุป อุบัติการณ์การเกิดโรคปอดบวมคิดเป็น ร้อยละ 7.60 ของผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วย หายใจนานกว่า 48 ชั่วโมง อุบัติการณ์การเกิดโรคปอดบวมคิดเป็น ร้อยละ 7.60 ของผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วย หายใจนานกว่า 48 ชั่วโมง หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นแผนกที่มีอัตราการเกิดโรคปอดบวม สูงที่สุด หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นแผนกที่มีอัตราการเกิดโรคปอดบวม สูงที่สุด กลุ่มอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปพบว่ามีอัตรา การเกิดโรคปอดบวมสูงสุด กลุ่มอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปพบว่ามีอัตรา การเกิดโรคปอดบวมสูงสุด เชื้อที่เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดคือ Acinetobactor baumanii เชื้อที่เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดคือ Acinetobactor baumanii

18 เอกสารอ้างอิง นลินี อัศวโภคีและคณะ, ประสบการณ์ด้านโรคติด เชื้อในประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศ ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2537 : 134 - 135 นลินี อัศวโภคีและคณะ, ประสบการณ์ด้านโรคติด เชื้อในประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศ ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2537 : 134 - 135 สมพร สันติประสิทธิกุล, ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อใน โรงพยาบาลแห่งประเทศไทย (2543), กันยายน - ธันวาคม 2543, ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ( จุลสาร ) สมพร สันติประสิทธิกุล, ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อใน โรงพยาบาลแห่งประเทศไทย (2543), กันยายน - ธันวาคม 2543, ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ( จุลสาร ) สมพร สันติประสิทธิกุล, ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อใน โรงพยาบาลแห่งประเทศไทย (2544), มกราคม - เมษายน 2544, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1( จุลสาร ) สมพร สันติประสิทธิกุล, ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อใน โรงพยาบาลแห่งประเทศไทย (2544), มกราคม - เมษายน 2544, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1( จุลสาร ) Chirstopher E. Hayner. MD. Robert P. Baughman. MD, University of Cincinati Medical Center, Nosocomial pneumonia : A Review of Diagnostic Approaches.Chirstopher E. Hayner. MD. Robert P. Baughman. MD, University of Cincinati Medical Center, Nosocomial pneumonia : A Review of Diagnostic Approaches. Fraser and Pare ‘s, Diagnosis Of diseases of chest. Volume II. Fourth Edition, 1999 : 723 - 724Fraser and Pare ‘s, Diagnosis Of diseases of chest. Volume II. Fourth Edition, 1999 : 723 - 724

19 THE END


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังโรคปอดบวมใน ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจใน หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพุทธ ชินราชพิษณุโลก นสพ. วารี จุลเกตุ รหัส 41460353 นสพ. วีรพรรณ ปรางค์เจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google