งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นสพ. วารี จุลเกตุ รหัส นสพ. วีรพรรณ ปรางค์เจริญ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นสพ. วารี จุลเกตุ รหัส นสพ. วีรพรรณ ปรางค์เจริญ รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังโรคปอดบวมในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
นสพ. วารี จุลเกตุ รหัส นสพ. วีรพรรณ ปรางค์เจริญ รหัส นสพ. สุภาพร จีนอนันต์ รหัส

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการเกิดโรคปอดบวมในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคปอดบวมระหว่างหอผู้ป่วยหนักในแต่ละแผนก ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ศึกษาเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดบวม ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

3 คำถามการวิจัย คำถามหลัก
ศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคปอดบวมในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ว่าเป็นเท่าไร คำถามรอง กลุ่มอายุใดที่พบว่าเป็นโรคปอดบวมจากการใช้เครื่องช่วยหายใจมากที่สุด หอผู้ป่วยหนักของแผนกใดที่มีผู้ป่วยเป็นโรคปอดบวมจากการใช้เครื่องช่วยหายใจมากที่สุด

4 คำถามการวิจัย คำถามรอง
เชื้อใดที่เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวมจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวนวันที่ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจสัมพันธ์กับอัตราการเกิดโรคปอดบวมอย่างไร

5 วิธีการวิจัย วิธีการศึกษา Descriptive retrospective study
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบฟอร์มการเ ฝ้าระวัง ของหน่วยป้องกันและความคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

6 วิธีการวิจัย Target Population
ผู้ป่วยทุกรายที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก แผนกอายุรกรรม ,ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมประสาท, กุมารเวชกรรม (เด็กโต ) และหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ตุลาคม 2544

7 ระเบียบวิธีวิจัย Target Population
Inclusion criteria : ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล และใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่า 48 ชั่วโมง Exclusion criteria : ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล และใช้เครื่องช่วยหายใจน้อยกว่า 48 ชั่วโมง หรือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวมก่อนการใส่เครื่องช่วยหายใจ

8 วิธีการวิจัย Definition pneumonia Fever Leukocytosis
Purulent tracheobronchial secretion Radiographic appearance of new or progressive infiltration Sputum culture positive หมายเหตุ : ทั้ง 5 ข้อนี้ต้องเกิดหลังจากใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้ว 48 ชั่วโมง

9 ตารางเก็บข้อมูล HN Sex AGE การวินิจฉัย วันที่เริ่มใส่เครื่อง วันที่มีอาการ วันที่พบเชื้อ Pathogen ช่วยหายใจ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

10 ตารางแสดงการเกิด Pneumonia จำแนกตามWard
WARD( ICU ) จำนวนผู้ป่วยที่ใส่ จำนวนผู้ป่วยที่เป็น ร้อยละ เครื่องช่วยหายใจ Pneumonia อายุรกรรม: ICU ICU ICU CCU ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาท กุมารเวชกรรม รวม

11

12 ตารางแสดงการเกิด Pneumonia จำแนกตามอายุ
อายุของผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยที่ใส่ อัตราร้อยละที่พบ เชื้อที่พบในแต่ละกลุ่มอายุ เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วย Pneumonia < 10 ปี Ps.aeruginosa Mixed Mixed/S.aureus Ac.baumanii/Mixed Ac.baumanii/Ps.aeruginosa > = 60 ปี Ac.baumanii/ Ps.aeruginosa ไม่ทราบอายุ Ac.baumanii/ Ps.aeruginosa

13

14 ตารางแสดงชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุของ Pneumonia
ชนิดของเชื้อที่พบ ความถี่ ร้อยละ Acinetobactor baumannii Pseudomonas aeruginosa Klebsiella pneumoniae Staphylococcus aureus Sternotrophomonas . Spp Mixed อื่น ๆ

15

16 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนวันที่ใส่เครื่องช่วยหายใจกับอัตราการเกิด Pneumonia
จำนวนวันที่ผู้ป่วย Non Pneumonia ร้อยละ Relative risk ใส่เครื่องช่วยหายใจ pneumonia ( 0.91<rr<2.14) ( 0.05<rr<0.13) > ( 0.61<rr<1.45)

17 สรุป อุบัติการณ์การเกิดโรคปอดบวมคิดเป็นร้อยละ ของผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจนานกว่า 48 ชั่วโมง หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นแผนกที่มีอัตราการเกิดโรคปอดบวมสูงที่สุด กลุ่มอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปพบว่ามีอัตราการเกิดโรคปอดบวมสูงสุด เชื้อที่เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดคือ Acinetobactor baumanii

18 เอกสารอ้างอิง นลินี อัศวโภคีและคณะ , ประสบการณ์ด้านโรคติดเชื้อในประเทศไทย , สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย , พิมพ์ครั้งที่ 2 , 2537 : สมพร สันติประสิทธิกุล,ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย(2543),กันยายน-ธันวาคม 2543, ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ( จุลสาร) สมพร สันติประสิทธิกุล,ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย(2544),มกราคม-เมษายน 2544,ปีที่ 11 ฉบับที่ 1(จุลสาร) Chirstopher E. Hayner . MD . Robert P . Baughman . MD , University of Cincinati Medical Center , Nosocomial pneumonia : A Review of Diagnostic Approaches. Fraser and Pare ‘s , Diagnosis Of diseases of chest . Volume II . Fourth Edition , 1999 :

19 THE END


ดาวน์โหลด ppt นสพ. วารี จุลเกตุ รหัส นสพ. วีรพรรณ ปรางค์เจริญ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google