งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย … นางสาวนันทภรณ์ จรูญ ศรี 5010210230 นางสาวนันทภรณ์ จรูญ ศรี 5010210230 นางสาวมุกดา ฉิม วงศ์ 5010210419 นางสาวมุกดา ฉิม วงศ์ 5010210419 โดย … นางสาวนันทภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย … นางสาวนันทภรณ์ จรูญ ศรี 5010210230 นางสาวนันทภรณ์ จรูญ ศรี 5010210230 นางสาวมุกดา ฉิม วงศ์ 5010210419 นางสาวมุกดา ฉิม วงศ์ 5010210419 โดย … นางสาวนันทภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย … นางสาวนันทภรณ์ จรูญ ศรี 5010210230 นางสาวนันทภรณ์ จรูญ ศรี 5010210230 นางสาวมุกดา ฉิม วงศ์ 5010210419 นางสาวมุกดา ฉิม วงศ์ 5010210419 โดย … นางสาวนันทภรณ์ จรูญ ศรี 5010210230 นางสาวนันทภรณ์ จรูญ ศรี 5010210230 นางสาวมุกดา ฉิม วงศ์ 5010210419 นางสาวมุกดา ฉิม วงศ์ 5010210419

2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มี อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ ราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร และเป็น หน่วยราชการที่ให้การ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ของสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรและคณะกรรมาธิการ มีเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานฯ ออกเป็น 21 สำนัก 3 กลุ่มงาน ดังนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มี อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ ราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร และเป็น หน่วยราชการที่ให้การ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ของสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรและคณะกรรมาธิการ มีเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานฯ ออกเป็น 21 สำนัก 3 กลุ่มงาน ดังนี้

3 1. สำนักงานประธานสภา ผู้แทนราษฎร 2. สำนักงานเลขานุการ ก. ร. 3. สำนักบริหารงานกลาง 4. สำนักพัฒนาบุคลากร 5. สำนักการคลังและงบประมาณ 6. สำนักการพิมพ์ 7. สำนักรักษาความปลอดภัย 8. สำนักประชาสัมพันธ์ 9. สถานีวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 10. สำนักองค์การรัฐสภาระหว่าง ประเทศ 11. สำนักความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ 12. สำนักวิชาการ 1. สำนักงานประธานสภา ผู้แทนราษฎร 2. สำนักงานเลขานุการ ก. ร. 3. สำนักบริหารงานกลาง 4. สำนักพัฒนาบุคลากร 5. สำนักการคลังและงบประมาณ 6. สำนักการพิมพ์ 7. สำนักรักษาความปลอดภัย 8. สำนักประชาสัมพันธ์ 9. สถานีวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 10. สำนักองค์การรัฐสภาระหว่าง ประเทศ 11. สำนักความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ 12. สำนักวิชาการ

4 13. สำนักสารสนเทศ 14. สำนักการประชุม 15. สำนักกฎหมาย 16. สำนักรายงานการประชุม และชวเลข 17. สำนักกรรมาธิการ 1 18. สำนักกรรมาธิการ 2 19. สำนักกรรมาธิการ 3 20. สำนักภาษาต่างประเทศ 21. สำนักนโยบายและแผน 22. กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภา ผู้แทนราษฎร 23. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 24. กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร 13. สำนักสารสนเทศ 14. สำนักการประชุม 15. สำนักกฎหมาย 16. สำนักรายงานการประชุม และชวเลข 17. สำนักกรรมาธิการ 1 18. สำนักกรรมาธิการ 2 19. สำนักกรรมาธิการ 3 20. สำนักภาษาต่างประเทศ 21. สำนักนโยบายและแผน 22. กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภา ผู้แทนราษฎร 23. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 24. กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร

5

6

7

8 ระบบการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Computer Notebook Toshiba Portégé M800 E369Toshiba Portégé M800 E369 การเก็บข้อมูลตารางบันทึกข้อมูล Hardware ตรวจสอบอุปกรณ์ Tablet เอกสาร Scan เอกสารสำคัญของสำนักงานอื่นๆ อื่นๆ ระบบการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Computer Notebook Toshiba Portégé M800 E369Toshiba Portégé M800 E369 การเก็บข้อมูลตารางบันทึกข้อมูล Hardware ตรวจสอบอุปกรณ์ Tablet เอกสาร Scan เอกสารสำคัญของสำนักงานอื่นๆ อื่นๆ

9 ระบบยืม - คืน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบ เครือข่าย

10 1. เรียนรู้ระบบการทำงานของหน่วยงานราชการ 2. การจัดการเอกสารและจัดเก็บข้อมูล 3. การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 4. ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง 5. การออกแบบหน้า Web Page 6. นำหลักในการเรียน การจัดการระบบสารสนเทศมา ใช้งานจริง 7. การทำงานร่วมกับคนอื่น 8. ตรงต่อเวลา

11 1. ปัญหาทางการเมือง 2. พี่เลี้ยงไม่ค่อยว่าง 3. การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบยากต่อการค้นหา 4. ควรศึกษาองค์กร การทำงานของสถานที่ที่จะไปฝึก ล่วงหน้า 5. การแต่งกาย 6. การคุยโทรศัพท์และเล่นเกมในเวลาทำงาน

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt โดย … นางสาวนันทภรณ์ จรูญ ศรี 5010210230 นางสาวนันทภรณ์ จรูญ ศรี 5010210230 นางสาวมุกดา ฉิม วงศ์ 5010210419 นางสาวมุกดา ฉิม วงศ์ 5010210419 โดย … นางสาวนันทภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google