งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย … นางสาวนันทภรณ์ จรูญศรี นางสาวมุกดา ฉิมวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย … นางสาวนันทภรณ์ จรูญศรี นางสาวมุกดา ฉิมวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย … นางสาวนันทภรณ์ จรูญศรี 5010210230 นางสาวมุกดา ฉิมวงศ์ 5010210419
โดย … นางสาวนันทภรณ์ จรูญศรี นางสาวมุกดา ฉิมวงศ์

2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ ราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร และเป็นหน่วยราชการที่ให้การ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรและคณะกรรมาธิการ มีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานฯ ออกเป็น 21 สำนัก 3 กลุ่มงาน ดังนี้

3 1. สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
2. สำนักงานเลขานุการ ก.ร. 3. สำนักบริหารงานกลาง 4. สำนักพัฒนาบุคลากร 5. สำนักการคลังและงบประมาณ 6. สำนักการพิมพ์ 7. สำนักรักษาความปลอดภัย 8. สำนักประชาสัมพันธ์ 9. สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 10. สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 11. สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 12. สำนักวิชาการ

4 13. สำนักสารสนเทศ 14. สำนักการประชุม 15. สำนักกฎหมาย 16. สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 17. สำนักกรรมาธิการ 1 18. สำนักกรรมาธิการ 2 19. สำนักกรรมาธิการ 3 20. สำนักภาษาต่างประเทศ 21. สำนักนโยบายและแผน 22. กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 23. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 24. กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร

5 สำนักสารสนเทศ

6

7 งานที่ได้รับมอบหมาย

8 ระบบการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
Computer Notebook Toshiba Portégé M800 E369 การเก็บข้อมูล ตารางบันทึกข้อมูล Hardware ตรวจสอบอุปกรณ์ Tablet เอกสาร Scan เอกสารสำคัญของสำนักงานอื่นๆ อื่นๆ

9 ระบบยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบเครือข่าย

10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
เรียนรู้ระบบการทำงานของหน่วยงานราชการ การจัดการเอกสารและจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง การออกแบบหน้า Web Page นำหลักในการเรียน การจัดการระบบสารสนเทศมาใช้งานจริง การทำงานร่วมกับคนอื่น ตรงต่อเวลา

11 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญหาทางการเมือง พี่เลี้ยงไม่ค่อยว่าง
การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบยากต่อการค้นหา ควรศึกษาองค์กร การทำงานของสถานที่ที่จะไปฝึกล่วงหน้า การแต่งกาย การคุยโทรศัพท์และเล่นเกมในเวลาทำงาน

12

13

14

15 THE END ขอบคุณค่ะ (-/\-)


ดาวน์โหลด ppt โดย … นางสาวนันทภรณ์ จรูญศรี นางสาวมุกดา ฉิมวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google