งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร ประธาน น.ส.พัสตราภรณ์ โคมแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร ประธาน น.ส.พัสตราภรณ์ โคมแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร ประธาน น.ส.พัสตราภรณ์ โคมแก้ว
กลุ่มที่ 2 ประธาน น.ส.พัสตราภรณ์ โคมแก้ว เลขา น.ส.ก้อย ยศเจริญ

2 สมาชิกกลุ่ม 1 น.ส.ก้อย ยศเจริญ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี
1 น.ส.ก้อย ยศเจริญ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี 2 น.ส.พัสตราภรณ์ โคมแก้ว ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 3 ชลบุรี 3 น.ส.ทิพาพร ล้อมฉิมพลี ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 5 นครราชสีมา 4 นายสาโรช จินดาวณิชย์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 7 ขอนแก่น 5 น.ส.สุนีย์ กันธิยาใจ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 9 เชียงใหม่ 6 นายจารุวัตร์ เก๊าทอง ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 11 พิษณุโลก 7 นายอัคพงศ์ ดาวปลื้ม ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 13 ชัยนาท 8 น.ส.อัจฉราพร ตอนสุข ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 15 เพชรบุรี 9 น.ส.หทัยทิพย์ คงนาลึก ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 17 สงขลา 10 นายบันลือ อินทรชิต ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 19 สุราษฎณ์ธานี 11 น.ส.วิลาวัลย์ แก้วเกาะสบ้า สทส.

3 Vision เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร ในขบวนการสหกรณ์ ให้มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน

4 เป้าหมาย 1. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรในองค์กร
1. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรในองค์กร 2. มีระบบหลักสูตร ตามความถนัด เฉพาะด้านและความ ต้องการตามตำแหน่งงาน 3. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ด้านองค์ความรู้ต่างๆ) 4. มีระบบติดตามหลักสูตร และระบบติดตามการนำไปใช้ของผู้ ผ่านการอบรม 5. มีระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสหกรณ์

5 กลยุทธ์เชิงรุก จุดแข็งข้อที่ โอกาสข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 5 ให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องในช่องระบบสาระสนเทศ ฝึกอบบรมการจัดทำฐานข้อมูลในองค์กร ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำฐานข้อมูลในหน่วยงานของตนเองได้ 8 6,2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในขบวนการสหกรณ์ สัมมนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกระหว่างกัน

6 กลยุทธ์เชิงรับ โอกาสข้อที่ จุดอ่อนข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 4,8 10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ที่ตรงและเหมาะสมตลอดจนสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคลากรออกมาได้ ฝึกฝนทดสอบความถนัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถหากลุ่มบุคลากรที่มีความถนัดในแต่ละด้านได้ 5 ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ฝึกอบรบการใช้เทคโนโลยีแนวใหม่ บุคลากรสามารถนำไปใช้ได้จริง ส่งเสริมระบบฐานข้อมูลบุคลากรในองค์กร โครงการแห่งการเรียนรู้สารสนเทศที่เป็นเลิศ มี Best อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง,กรณีศึกษา

7 กลยุทธ์เชิงป้องกัน อุปสรรคข้อที่ จุดแข็งข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 10 ส่งเสริมการติดตามการนำไปใช้หลังอบรมของผู้เข้าอบรม โครงการติดตามประเมินผลหลังเข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างน้อย 1 เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร ประธาน น.ส.พัสตราภรณ์ โคมแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google