งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สมาชิกกลุ่ม 2 1 น. ส. ก้อยยศเจริญศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี 2 น. ส. พัสตราภรณ์ โคมแก้วศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 3 ชลบุรี 3 น. ส. ทิพาพรล้อมฉิมพลีศูนย์ถ่ายทอดฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สมาชิกกลุ่ม 2 1 น. ส. ก้อยยศเจริญศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี 2 น. ส. พัสตราภรณ์ โคมแก้วศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 3 ชลบุรี 3 น. ส. ทิพาพรล้อมฉิมพลีศูนย์ถ่ายทอดฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 สมาชิกกลุ่ม 2 1 น. ส. ก้อยยศเจริญศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี 2 น. ส. พัสตราภรณ์ โคมแก้วศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 3 ชลบุรี 3 น. ส. ทิพาพรล้อมฉิมพลีศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 5 นครราชสีมา 4 นายสาโรชจินดาวณิชย์ศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 7 ขอนแก่น 5 น. ส. สุนีย์กันธิยาใจศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 9 เชียงใหม่ 6 นายจารุวัตร์เก๊าทองศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 11 พิษณุโลก 7 นายอัคพงศ์ดาวปลื้มศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 13 ชัยนาท 8 น. ส. อัจฉราพร ตอนสุขศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 15 เพชรบุรี 9 น. ส. หทัยทิพย์ คงนาลึกศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 17 สงขลา 10 นายบันลืออินทรชิตศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 19 สุราษฎณ์ธานี 11 น. ส. วิลาวัลย์แก้วเกาะสบ้า สทส.

3 3

4 1. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรในองค์กร 2. มีระบบหลักสูตร ตามความถนัด เฉพาะด้านและความ ต้องการตามตำแหน่งงาน 3. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ( ด้านองค์ความรู้ต่างๆ ) 4. มีระบบติดตามหลักสูตร และระบบ ติดตามการนำไปใช้ของผู้ ผ่านการอบรม 5. มีระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายของ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสหกรณ์

5 กลยุทธ์เชิงรุก จุด แข็ง ข้อที่ โอกา สข้อ ที่ กลยุทธ์โครงการตัวชี้วัดความสำเร็จ 35 ให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากร อย่างต่อเนื่องในช่องระบบสาระ สนเทศ ฝึกอบบรมการจัดทำ ฐานข้อมูลในองค์กร ผู้เข้าอบรมสามารถ จัดทำฐานข้อมูลใน หน่วยงานของตนเองได้ 86,2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญในขบวนการ สหกรณ์ สัมมนาเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ มีการเชื่อมโยงข้อมูล กระหว่างกัน

6 กลยุทธ์เชิงรับ 6 โอกา สข้อที่ จุดอ่อ นข้อที่ กลยุทธ์โครงการตัวชี้วัดความสำเร็จ 4,810 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ได้รับความรู้ที่ตรงและเหมาะสม ตลอดจนสามารถดึงศักยภาพที่มี อยู่ในตัวบุคลากรออกมาได้ ฝึกฝนทดสอบความถนัดเพื่อ พัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถหากลุ่มบุคลากรที่ มีความถนัดในแต่ละด้านได้ 5 5 ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศใน การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ฝึกอบรบการใช้เทคโนโลยีแนว ใหม่ บุคลากรสามารถนำไปใช้ ได้จริง ส่งเสริมระบบฐานข้อมูลบุคลากรใน องค์กร โครงการแห่งการเรียนรู้ สารสนเทศที่เป็นเลิศ มี Best อย่างน้อย หน่วยงานละ 1 เรื่อง, กรณีศึกษา

7 กลยุทธ์เชิงป้องกัน 7 อุปสรร คข้อที่ จุด แข็ง ข้อที่ กลยุทธ์โครงการตัวชี้วัดความสำเร็จ 510 ส่งเสริมการติดตามการ นำไปใช้หลังอบรมของผู้เข้า อบรม โครงการติดตามประเมินผล หลังเข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ นำไปประยุกต์ใช้อย่าง น้อย 1 เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt 1. สมาชิกกลุ่ม 2 1 น. ส. ก้อยยศเจริญศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี 2 น. ส. พัสตราภรณ์ โคมแก้วศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 3 ชลบุรี 3 น. ส. ทิพาพรล้อมฉิมพลีศูนย์ถ่ายทอดฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google