งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูล น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูล น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูล น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

2 ประเด็นหลักในการพิจารณาเลือกใช้สถิติทดสอบ 1. จุดมุ่งหมายของการวิจัย 2. สมมติฐานของการวิจัย 3. ระดับการวัดของข้อมูล 4.จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 5.ลักษณะการเป็นอิสระของข้อมูล

3 ประเภทของสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน Non Parametric Parametric Mean Mode Variance SD Chi Square Median Test Sign Test Spearman Mann-Whitney Wilcoxon t-test ANOVA ANCOVA Factor Analysis Pearson’s Correlation NominalOrdinal

4 ประเภทของสถิติ ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติ สถิติอนุมาน ค่าพารามิเตอร์ การประมาณค่าประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

5 สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้กับกลุ่ม ประชากร ได้แก่ Mean, Mode, Median, Variance, Standard Deviation เป็นต้น สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการนำผล ข้อมูลที่เก็บมาได้จากกลุ่มตัวอย่าง ไปใช้อ้างอิงหรือ อธิบายกลุ่มประชากร ได้แก่ การประเมินค่าพารามิเตอร์ ในประชากร (Estimation) และการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) แบ่งออกเป็น Parametric และ Non parametric statistics

6 Parametric Statistics คือ สถิติที่ใช้กับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบ โค้งปกติ มีระดับการวัดแบบ Ratio หรือ Interval scale เช่นคือ สถิติที่ใช้กับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบ โค้งปกติ มีระดับการวัดแบบ Ratio หรือ Interval scale เช่น t-test, ANOVA, Correlation, Multiple Regression เป็นต้น t-test, ANOVA, Correlation, Multiple Regression เป็นต้น

7 Non Parametric Statistics คือ สถิติที่ใช้กับข้อมูลที่ไม่เข้าเงื่อนไขของ Parametricคือ สถิติที่ใช้กับข้อมูลที่ไม่เข้าเงื่อนไขของ Parametric มีระดับ การวัดแบบ Ordinal และ Nominal Scaleมีระดับ การวัดแบบ Ordinal และ Nominal Scale วิเคราะห์โดยการใช้วิธี Chi Square, Log Rank Test, Mann Whitney, Wilcoxon เป็นต้น วิเคราะห์โดยการใช้วิธี Chi Square, Log Rank Test, Mann Whitney, Wilcoxon เป็นต้น

8 แสดงการใช้สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ในงานวิจัย ประชากร ตัวอย่าง สถิติพรรณนา สุ่ม ค่าสถิติ ค่าพารามิเตอร์ สถิติอนุมาน

9 การทดสอบสมมติฐานการทดสอบสมมติฐาน

10 ความหมาย....สมมติฐาน คือ ข้อความที่คาดคะเนคำตอบ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ล่วงหน้า โดย การคาดคะเนจะอาศัยหลักการ ทฤษฏีที่ เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ เรื่องนั้น ๆ

11 การทดสอบสมมติฐาน (Test of Hypotheses) เป็นวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับสมมติฐานโดยอาศัยเกณฑ์ บางอย่างเข้าช่วย โดยทั่วไปจะใช้วิธีการทางสถิติกับข้อมูลที่ได้มา จากตัวอย่าง แล้วพิจารณาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มี 2 แบบ การทดสอบแบบหางเดียว (One tailed Test) คือการทดสอบว่า ค่าพารามิเตอร์มีค่ามากกว่า หรือน้อยกว่าค่าที่กำหนด โดยสังเกต ได้จากใน H 1 หรือ H a จะมีเครื่องหมาย > หรือ จะ เรียกว่าทดสอบแบบหางเดียวด้านขวา แต่ถ้าเป็น หรือ จะ เรียกว่าทดสอบแบบหางเดียวด้านขวา แต่ถ้าเป็น < จะเรียกว่า ทดสอบแบบหางเดียวด้านซ้าย) การทดสอบแบบ 2 หาง (Two tailed Test) คือการทดสอบว่า ค่าพารามิเตอร์มีค่าเท่ากับค่าที่กำหนดหรือไม่ (สังเกตจากใน H 1 หรือ H a จะมีเครื่องหมาย =)การทดสอบแบบ 2 หาง (Two tailed Test) คือการทดสอบว่า ค่าพารามิเตอร์มีค่าเท่ากับค่าที่กำหนดหรือไม่ (สังเกตจากใน H 1 หรือ H a จะมีเครื่องหมาย =)

12 การทดสอบสมมติฐาน การปฏิเสธสมมติฐาน การปฏิเสธสมมติฐาน การยอมรับสมมติฐาน การยอมรับสมมติฐาน ความเชื่อมั่นของการทดสอบสมมติฐานว่ามี ความถูกต้องเชื่อถือได้เป็นร้อยละเท่าใด ความเชื่อมั่นของการทดสอบสมมติฐานว่ามี ความถูกต้องเชื่อถือได้เป็นร้อยละเท่าใด ความผิดพลาดที่ยอมรับได้เป็นร้อยละเท่าใด ความผิดพลาดที่ยอมรับได้เป็นร้อยละเท่าใด

13 ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน 1. ตั้งสมมติฐาน H 0 และ H 1 2. กำหนดค่า ที่นิยม คือ.05 และ.01 3. คำนวณค่าสถิติ 4. เปรียบเทียบค่า sig. กับ 

14 5. สรุปผลการทดสอบ 5.1 ยอมรับ H 0 ( Accept H 0 ) 5.1 ยอมรับ H 0 ( Accept H 0 ) : ถ้าค่าสถิติที่คำนวณตกอยู่ในเขตยอมรับ : ถ้าค่าสถิติที่คำนวณตกอยู่ในเขตยอมรับ 5.2 ปฏิเสธ H 0 ยอมรับ H 1 ( Reject H 0 ) 5.2 ปฏิเสธ H 0 ยอมรับ H 1 ( Reject H 0 ) : ถ้าค่าสถิติที่คำนวณตกอยู่ในเขตวิกฤต : ถ้าค่าสถิติที่คำนวณตกอยู่ในเขตวิกฤต

15 การตั้งสมมติฐาน สมมติฐานหลัก หรือสมมติฐานว่าง (null hypothesis) สมมติฐานที่ต้องการ ทดสอบแสดงความไม่แตกต่าง หรือความ เท่ากันของพารามิเตอร์สมมติฐานหลัก หรือสมมติฐานว่าง (null hypothesis) สมมติฐานที่ต้องการ ทดสอบแสดงความไม่แตกต่าง หรือความ เท่ากันของพารามิเตอร์

16 การตั้งสมมติฐาน สมมติฐานรอง หรือสมมติฐานแย้ง หรือ สมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) สมมติฐานที่มีลักษณะตรงข้าม หรือแตกต่างจากสมมติฐานว่างที่ต้องการ ทดสอบในลักษณะไม่เท่ากับ หรือ น้อยกว่า หรือ มากกว่า อย่างใดอย่างหนึ่งตามการ คาดคะเนของผู้ศึกษาสมมติฐานรอง หรือสมมติฐานแย้ง หรือ สมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) สมมติฐานที่มีลักษณะตรงข้าม หรือแตกต่างจากสมมติฐานว่างที่ต้องการ ทดสอบในลักษณะไม่เท่ากับ หรือ น้อยกว่า หรือ มากกว่า อย่างใดอย่างหนึ่งตามการ คาดคะเนของผู้ศึกษา

17 ประเภทของสมมติฐาน 1. สมมติฐานทางการวิจัย (Research H.) 2. สมมติฐานทางสถิติ (Statistical H.)

18 รูปแบบการเขียนสมมติฐาน เขียนในรูปข้อความของภาษา เขียนในรูปข้อความของภาษา เขียนในรูปแบบของคณิตศาสตร์ เขียนในรูปแบบของคณิตศาสตร์

19 1.1 แบบมีทิศทาง (Directional H.) : สูงกว่า, มากกว่า/น้อยกว่า 1.2 แบบไม่มีทิศทาง (Non - Directional H.) : แตกต่าง/ไม่แตกต่างกัน, สัมพันธ์/ไม่สัมพันธ์กัน 1. สมมติฐานทางการวิจัย (Research H.)

20 ตัวอย่างที่ 1 หญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่ได้รับการอบรมเรื่องการ เตรียมตัวของมารดาก่อนและหลังคลอดจะมี ความรู้และวิธีการปฏิบัติตนถูกต้องสูงกว่ากลุ่มที่ ไม่ได้รับการอบรม ตัวแปรต้น: การได้รับการอบรม ฯ ตัวแปรตาม1) ความรู้ของหญิงตั้งครรภ์ 2) วิธีการปฏิบัติตน ฯ 2) วิธีการปฏิบัติตน ฯ

21 ตัวอย่างที่ 2 การตายของทารก มี ความสัมพันธ์ กับ การวางแผนครอบครัว และภาวะเจริญพันธุ์ ตัวแปรต้น: การตายของทารก ตัวแปรตาม1) การวางแผนครอบครัว 2) ภาวะเจริญพันธ์

22 ตัวอย่างที่ 3 การใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่รักษาโรค อุจจาระร่วง ในผู้สูงอายุให้ผลแตกต่างกับ การให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดดำ ตัวแปรต้น : รูปแบบของการรักษา ตัวแปรตาม : ระยะเวลาการหายของโรค ตัวแปรตาม : ระยะเวลาการหายของโรค

23 ตัวอย่างที่ 4 การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ทางบวก กับการเป็นโรคมะเร็งปอด ตัวแปรต้น : การสูบบุหรี่ ตัวแปรตาม : การเป็นโรคมะเร็งปอด

24 2. สมมติฐานทางสถิติ (Statistical H.) 2.1 สมมติฐานกลาง/สมมติฐานไร้นัยสำคัญ 2.1 สมมติฐานกลาง/สมมติฐานไร้นัยสำคัญ (Null H.) = H 0 (Null H.) = H 0 2.2 สมมติฐานอื่น (Alternative H.) = H 1 2.2 สมมติฐานอื่น (Alternative H.) = H 1

25 กรณี ประชากร 1 กลุ่ม เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์กับค่าคงที่

26 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากรกับค่าคงที่

27 เปรียบเทียบสัดส่วนประชากรกับค่าคงที่

28 เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ ระหว่าง ประชากร 2 กลุ่ม

29 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม

30 เปรียบเทียบสัดส่วนประชากร 2 กลุ่ม

31 ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว

32 ตัวอย่างที่ 1

33 ตัวอย่างที่ 2

34 ตัวอย่างที่ 3

35 ตัวอย่างที่ 4

36 ทัศนคติต่อการคุมกำเนิด ทัศนคติต่อการคุมกำเนิด มีความสัมพันธ์กับจำนวนบุตร มีความสัมพันธ์กับจำนวนบุตร ตัวแปรต้น : ทัศนคติต่อการคุมกำเนิด ตัวแปรต้น : ทัศนคติต่อการคุมกำเนิด ตัวแปรตาม : จำนวนบุตร ตัวแปรตาม : จำนวนบุตร ตัวอย่างที่ 5

37

38 สมมติฐานที่ดีมีหลักเกณฑ์ 2 ประการ 1. แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2. สามารถทดสอบได้โดยวิธีทางสถิติ

39 ค่าความน่าจะเป็น (P-value) เป็นพื้นที่ใต้โค้งความน่าจะเป็นที่อยู่ภายใต้ ความคลาดเคลื่อนแบบที่หนึ่ง (Type I Error)เป็นพื้นที่ใต้โค้งความน่าจะเป็นที่อยู่ภายใต้ ความคลาดเคลื่อนแบบที่หนึ่ง (Type I Error) ถ้าเป็นการทดสอบหางเดียวขวามือ จะเป็นพื้นที่ ด้านขวาถ้าเป็นการทดสอบหางเดียวขวามือ จะเป็นพื้นที่ ด้านขวา ถ้าเป็นการทดสอบหางเดียวทางซ้าย จะเป็น พื้นที่ด้านซ้ายถ้าเป็นการทดสอบหางเดียวทางซ้าย จะเป็น พื้นที่ด้านซ้าย

40 ระดับนัยสำคัญ (Significance level) ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาดจาก การปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ เมื่อสมมติฐาน ศูนย์เป็นจริงความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาดจาก การปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ เมื่อสมมติฐาน ศูนย์เป็นจริง ผู้วิจัยเป็นผู้กำหนดเองผู้วิจัยเป็นผู้กำหนดเอง นิยมกำหนด.01 หรือ.05 หรือ.10นิยมกำหนด.01 หรือ.05 หรือ.10

41 บริเวณวิกฤต (critical region) บริเวณของการปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ เมื่อ สมมติฐานศูนย์เป็นจริงบริเวณของการปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ เมื่อ สมมติฐานศูนย์เป็นจริง หาได้จากการเปิดตารางหาค่าสถิติหาได้จากการเปิดตารางหาค่าสถิติ นำค่ามากำหนดบริเวณวิกฤตตามทิศทางของ สมมติฐานทางเลือกนำค่ามากำหนดบริเวณวิกฤตตามทิศทางของ สมมติฐานทางเลือก

42 บริเวณวิกฤต (critical region) นำค่าต่าง ๆ จากตัวอย่างที่เก็บจริงใน นำค่าต่าง ๆ จากตัวอย่างที่เก็บจริงใน การวิจัยมาแทนค่าในสูตรสถิติทดสอบ การวิจัยมาแทนค่าในสูตรสถิติทดสอบ เพื่อหาค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ เพื่อหาค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ ดูว่าค่าสถิติที่ได้ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตหรือไม่ ดูว่าค่าสถิติที่ได้ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตหรือไม่ ถ้าตกอยู่ในบริเวณวิกฤต สรุปได้ว่า ถ้าตกอยู่ในบริเวณวิกฤต สรุปได้ว่า ปฏิเสธ สมมติฐานศูนย์ ปฏิเสธ สมมติฐานศูนย์

43 ค่า P-value ในการทดสอบแบบหางเดียวทางซ้าย = 0.05 ยอมรับ H 0 เพราะ P- value > Z * = -1.12 P-value = 0.1314

44 ค่า P-value ในการทดสอบ 2 ทาง Z * 1 = 1.51 P-value / 2 = 0.0655 Z * 2 = -1.51 = 0.025 = 0.05 ยอมรับ H 0 เพราะ P-value >

45 การสรุปผลการทดสอบ : - ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ หมายความว่า ข้อมูลจาก ตัวอย่างมีความแตกต่างหรือสัมพันธ์กันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ(statistically significant difference) หรือเป็นไปตามสมมติฐานทางเลือกปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ หมายความว่า ข้อมูลจาก ตัวอย่างมีความแตกต่างหรือสัมพันธ์กันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ(statistically significant difference) หรือเป็นไปตามสมมติฐานทางเลือก ยอมรับ สมมติฐานศูนย์ หมายความว่า ยังไม่มี หลักฐานเพียงพอ หรือยังไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทางเลือก (not statistically significant difference)ยอมรับ สมมติฐานศูนย์ หมายความว่า ยังไม่มี หลักฐานเพียงพอ หรือยังไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทางเลือก (not statistically significant difference) นำค่า p-value ไปเปรียบเทียบกับค่าแอลฟ่า ที่กำหนดไว้

46 การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงทดลอง วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล categorical ordinal continuous เปรียบเทียบประชากร2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน Chi-squareRank sum test T-test เปรียบเทียบประชากร2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อ กัน McNemar Sign-rank test T-test เปรียบเทียบประชากร มากกว่า2กลุ่มที่เป็น อิสระต่อกัน Chi-square kruskal- wallis Oneway ANOVA เปรียบเทียบประชากร มากกว่า2กลุ่มที่ไม่เป็น อิสระต่อกัน Cochran QFriedmanRepeated measure


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูล น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google