งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COMPANY L O G O จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2551- 2553 การพัฒนาคุณภาพ โดยการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COMPANY L O G O จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2551- 2553 การพัฒนาคุณภาพ โดยการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COMPANY L O G O จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2551- 2553 การพัฒนาคุณภาพ โดยการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

2 www.themegallery.com วัตถุประสงค์ 1 วิเคราะห์ผลการประเมินการขึ้น ทะเบียนหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 51-53 กระบวนการพัฒนา คุณภาพ หน่วยบริการ 2

3 www.themegallery.com กระบวนการศึกษา 4. รายงานการสรุป และการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 6 ชุด 2. แบบสอบถาม กรรมการ จำนวน 80 ชุด 3. รายงานผลการพัฒนาของ หน่วยบริการ 50 ชุด ของสหวิชาชีพ 20 ชุด 1. ผลการประเมินการขึ้น ทะเบียนจากเอกสาร จำนวน 30 ชุด

4 ข้อมูลทั่วไป ขอนแก่น 113 กม. กาฬสินธ์ 43 กม. มหาสารคาม 48 กม. หน่วยส่งต่อ / ประจำ 19 แห่ง หน่วยปฐมภูมิ 178 แห่ง ยโสธร 71 กม.

5 เครือข่ายหน่วยบริการ อำเภอจตุรพัตรพิมาน PCU 11 แห่ง PCU หัวช้าง PCU ศรีโคตร PCU อีง่อง PCU ดงกลาง PCU ดงแดง PCU น้ำใส PCU โคกล่าม PCU เมืองหงส์ PCU หนองผือ PCU ดู่น้อย - ลิ้นฟ้า PCU ร่องคำ - ป่า สังข์

6 การประชุมคณะกรรมการ www.themegallery.com

7 รูปแบบตรวจประเมิน หน่วย บริการ ประเมิน ตนเอง อำเภอตรวจรับรอง อำเภอ ไขว้ / งูกินหาง จังหวัด ตรวจ / สุ่ม ประกวด เขต ค่าย / เอกชน จังหวัดไขว้

8 ความสำคัญ www.themegallery.com ระบบคุณภาพ : เป็น หลักประกันว่า จะได้รับ บริการที่มีคุณภาพ การตรวจประเมินการขึ้น ทะเบียน : เป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการตรวจสอบหน่วย บริการ

9 ผลการตรวจประเมินหน่วยส่งต่อ กลุ่ม 1, 4 เป็น 0

10 ผลการตรวจประเมินหน่วยประจำ ไม่ผ่าน 0

11 ผลการตรวจประเมินหน่วยปฐมภูมิ

12 วิเคราะห์ประเด็นส่วนขาด - ปัญหาอุปสรรค ส่งต่อ ส่งต่อ แพทย์ รังสี วิสัญญี พยาบาล เครืองมือ ประจำ ประจำ แพทย์ เภสัช ชั่วโมงปฏิบัติงาน ปฐมภูมิ ปฐมภูมิ แพทย์ เภสัช อื่นๆ ชั่วโมงปฏิบัติงาน อุปสรรค อุปสรรคแบบตรวจฯงบประมาณ

13 www.themegallery.com กระบวนการพัฒนา คุณภาพ Action Plan DO Check PDCA

14 www.themegallery.com คณะกรรมการมีทัศนคติที่ดี / เที่ยงตรง PLANPLAN มีแนวทาง แผนงานที่ ชัดเจน ทักษะ การประเมินที่ดี ทุกวิชาชีพ เป็นทีม ระดมสมอง บรรยากาศแบบพี่น้อง

15 www.themegallery.com DO DATA Center ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เรียนรู้หน่วยงานที่ดี เอาแบบอย่าง พัฒนาเครือข่าย แบบรายงาน เห็นการเปรียบเทียบ การติดตามความก้าวหน้า ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ มี / ใช้ข้อมูล – จัดหา - จัดซื้อ

16 www.themegallery.com Check ข้อมูลถูกต้อง ครบ ทันเวลา แก้ไขปัญหา ร่วมกัน คู่มือในงาน เภสัชชุมชน เครื่องมือ เที่ยงตรง ดูแล เครือข่าย ระบบส่งต่อ ข้อมูล

17 www.themegallery.com Action เขต จังหวัด CUP เภสัชชุมชน ทันตชุมชน ส่งต่อภาพถ่ายฟัน เพื่อคำปรึกษา Central supply ส่งผลตรวจทางพยาธิ / รังสี สอบเทียบเครื่องมือ ส่งกลับ ในระบบ Hos xp เรียนรู้ เภสัชชุมชน ทันตชุมชน ส่งต่อภาพถ่ายฟัน เพื่อคำปรึกษา Central supply ส่งผลตรวจทางพยาธิ / รังสี สอบเทียบเครื่องมือ ส่งกลับ ในระบบ Hos xp เรียนรู้

18 ผลจาการพัฒนา www.themegallery.com หน่วยบริการรับส่งต่อ ( กลุ่ม 2) มีแนวโน้มสูงขึ้น หน่วบริการประจำ มีแนวโน้ม ผ่านสูงขึ้น หน่วยบริการปฐมภูมิ มีแนวโน้ม ผ่านสูงขึ้น

19 โครงการพัฒนา Telemedicine ในเครือข่าย

20 การเปลี่ยนแปลง

21 www.themegallery.com ข้อแสนอแนะ นโยบาย งบประมาณ การผลิตบุคลากร เครื่องมือ ( เกณฑ์ ) การประสาน เกณฑ์คุณภาพ พัฒนาระบบสาน สนเทศ Hospital profile/DC สนับสนุนรางวัล จังหวัด พัฒนามีและใช้ ข้อมูล พัฒนา คณะกรรมการ พัฒนาองค์ ความรู้ ส่งเสริมการวิจัย ส่งเสริมการ ประกวด นวตกรรม สร้างขวัญ กำลังใจ

22


ดาวน์โหลด ppt COMPANY L O G O จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2551- 2553 การพัฒนาคุณภาพ โดยการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google