งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
การพัฒนาคุณภาพ โดยการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี

2 วัตถุประสงค์ กระบวนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 51-53 1 กระบวนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ 2

3 กระบวนการศึกษา ผลการประเมินการขึ้นทะเบียนจากเอกสาร จำนวน 30 ชุด
1. ผลการประเมินการขึ้นทะเบียนจากเอกสาร จำนวน 30 ชุด 2. แบบสอบถาม กรรมการ จำนวน 80 ชุด 3. รายงานผลการพัฒนาของหน่วยบริการ 50 ชุด ของสหวิชาชีพ 20 ชุด 4. รายงานการสรุป และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 6 ชุด

4 ข้อมูลทั่วไป ขอนแก่น 113 กม. กาฬสินธ์ 43 กม. หน่วยส่งต่อ /ประจำ19 แห่ง
กาฬสินธ์ 43 กม. หน่วยส่งต่อ /ประจำ19 แห่ง หน่วยปฐมภูมิ 178 แห่ง มหาสารคาม 48 กม. ยโสธร 71 กม.

5 เครือข่ายหน่วยบริการ
PCU หัวช้าง PCU ศรีโคตร PCU อีง่อง PCU ดงกลาง PCU ดงแดง PCU น้ำใส PCU โคกล่าม PCU เมืองหงส์ PCU หนองผือ PCU ดู่น้อย-ลิ้นฟ้า PCU ร่องคำ-ป่าสังข์ อำเภอจตุรพัตรพิมาน PCU 11 แห่ง

6 การประชุมคณะกรรมการ

7 หน่วยบริการประเมินตนเอง
รูปแบบตรวจประเมิน เขต ค่าย/เอกชน จังหวัด ไขว้ จังหวัด ตรวจ/สุ่ม ประกวด อำเภอ ไขว้ /งูกินหาง อำเภอ ตรวจรับรอง หน่วยบริการประเมินตนเอง

8 ความสำคัญ ระบบคุณภาพ : เป็นหลักประกันว่า จะได้รับบริการที่มีคุณภาพ การตรวจประเมินการขึ้นทะเบียน: เป็นเครื่องมือหนึ่งในการตรวจสอบหน่วยบริการ

9 ผลการตรวจประเมินหน่วยส่งต่อ
กลุ่ม 1, 4 เป็น 0

10 ผลการตรวจประเมินหน่วยประจำ
ไม่ผ่าน 0

11 ผลการตรวจประเมินหน่วยปฐมภูมิ

12 วิเคราะห์ประเด็นส่วนขาด-ปัญหาอุปสรรค
ส่งต่อ แพทย์ รังสี วิสัญญี พยาบาล เครืองมือ ประจำ แพทย์ เภสัช ชั่วโมงปฏิบัติงาน อุปสรรค แบบตรวจฯ งบประมาณ ปฐมภูมิ แพทย์ เภสัช อื่นๆ ชั่วโมงปฏิบัติงาน

13 กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
Action Plan DO Check PDCA

14 คณะกรรมการมีทัศนคติที่ดี/เที่ยงตรง
PLAN มีแนวทาง แผนงานที่ ชัดเจน ทักษะ การประเมินที่ดี ทุกวิชาชีพ เป็นทีม ระดมสมอง บรรยากาศแบบพี่น้อง

15 มี/ใช้ข้อมูล – จัดหา-จัดซื้อ การติดตามความก้าวหน้า
DO มี/ใช้ข้อมูล – จัดหา-จัดซื้อ การติดตามความก้าวหน้า DATA Center ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เรียนรู้หน่วยงานที่ดี เอาแบบอย่าง พัฒนาเครือข่าย แบบรายงาน เห็นการเปรียบเทียบ ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้

16 เครื่องมือ เที่ยงตรง ดูแล เครือข่าย ระบบส่งต่อ ข้อมูล
Check ข้อมูลถูกต้อง ครบ ทันเวลา แก้ไขปัญหา ร่วมกัน คู่มือในงาน เภสัชชุมชน เครื่องมือ เที่ยงตรง ดูแล เครือข่าย ระบบส่งต่อ ข้อมูล

17 เขต เภสัชชุมชน ทันตชุมชน ส่งต่อภาพถ่ายฟัน เพื่อคำปรึกษา Central supply
Action CUP เขต จังหวัด เภสัชชุมชน ทันตชุมชน ส่งต่อภาพถ่ายฟัน เพื่อคำปรึกษา Central supply ส่งผลตรวจทางพยาธิ /รังสี สอบเทียบเครื่องมือ ส่งกลับ ในระบบ Hos xp เรียนรู้

18 ผลจาการพัฒนา หน่วยบริการรับส่งต่อ (กลุ่ม 2) มีแนวโน้มสูงขึ้น
หน่วบริการประจำ มีแนวโน้มผ่านสูงขึ้น หน่วยบริการปฐมภูมิ มีแนวโน้มผ่านสูงขึ้น

19 โครงการพัฒนาTelemedicine ในเครือข่าย

20 การเปลี่ยนแปลง

21 ข้อแสนอแนะ นโยบาย งบประมาณ พัฒนามีและใช้ข้อมูล การผลิตบุคลากร
เครื่องมือ (เกณฑ์) การประสานเกณฑ์คุณภาพ พัฒนาระบบสานสนเทศHospital profile/DC สนับสนุนรางวัล จังหวัด พัฒนามีและใช้ข้อมูล พัฒนาคณะกรรมการ พัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัย ส่งเสริมการประกวด นวตกรรม สร้างขวัญกำลังใจ

22


ดาวน์โหลด ppt โดยการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google