งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวม / บทเรียนการ ดำเนินงานพัฒนา คุณภาพฯ HIVQUAL-T ของ รพ. ครู ก. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น Infrastructure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวม / บทเรียนการ ดำเนินงานพัฒนา คุณภาพฯ HIVQUAL-T ของ รพ. ครู ก. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น Infrastructure."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวม / บทเรียนการ ดำเนินงานพัฒนา คุณภาพฯ HIVQUAL-T ของ รพ. ครู ก. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น Infrastructure

2 รายชื่อ รพ. ครู ก. เขต 6 ปี 49 -50 จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลศูนย์ อุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาล มหาสารคาม จังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย จังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาล หนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาล หนองบัวลำภู รวมจำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 7 แห่ง Infrastructure

3 ตัวชี้วัดของ HIVQUAL-T ตัวชี้วัด หลัก : 1. ติดตามผลการตรวจ CD4 และหรือ Viral Load 2. รักษาด้วยยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวย โอกาส (PCP and Crypto) 3. ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 4. ตรวจคัดกรองและการรักษาวัณโรค 5. ป้องกันการแพร่เชื้อในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอช ไอวี 6. คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติด เชื้อ Infrastructure

4 ตัวชี้วัดเสริม 1. การรักษาด้วยยาป้องกันโรคติดเชื้อ ฉวยโอกาส (Pennicilium, MAC) 2. การประเมินความสม่ำเสมอในการ รับประทานยาต้านไวรัส 3. การคัดกรองโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ Infrastructure ตัวชี้วัดของ HIVQUAL-T

5 ผลการวิเคราะห์ HIVQUAL- T เขต สคร.6 ปี 2549-2550 ปีจำนวน รพ. Caseli st Sampl e CD4PCP Crypt o PenniMACARVAdhTB Safe Sex Syphil is PAPVL 25497347045487.7986.3181.464.864.0778.5792.0979.678.6322.8412.743.36 25509111485467690.7680.4270.2627.8813.1884.279.2776.2189.8211.3213.5934.71

6 ผลการวิเคราะห์โดย HIVQUAL-T ครู ก. ผลการประเมินการให้บริการดูแลรักษาผู้ติด เชื้อ / และผู้ป่วยเอดส์ ปี 2549-50 โดย HIVQUAL –T Program 6 Indicators %

7 ผลการวิเคราะห์โดย HIVQUAL-T ครู ก. ผลการประเมินการให้บริการดูแลรักษาผู้ติด เชื้อ / และผู้ป่วยเอดส์ ปี 2549-50 โดย HIVQUAL –T Program OI Indicators %

8 อบรมครู ก.

9

10

11 นิเทศครู ก.

12

13

14

15

16 สรุปบทเรียน

17

18 อบรมส่วนขยายโรงพยาบาลในพื้นที่

19

20

21

22

23

24 บทเรียนจาก โรงพยาบาล ครู ก.  เป็นเครื่องมือช่วยในการวัดและ ประเมินผลการทำงาน  มีแนวทาง / เป้าหมายการทำงานชัดเจน  ข้อมูลสถานการณ์พื้นฐานของ โรงพยาบาล  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก หน่วยงานอื่นๆ ทำให้มีโอกาสพัฒนาองค์ ความรู้  เกิดเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนา คุณภาพฯ

25 ข้อดี  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริการ  กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ (QI, PM)  คณะกรรมการ / คณะทำงาน / ทีมงานสหวิชาชีพ  ขยายเครือข่ายการทำงาน เพิ่มขึ้น ที่ชัดเจน  Soft ware (HIVQUAL-T Program)  ระบบการสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพของโรงพยาบาล / สปสช.  ขยายความครอบคลุม / เพิ่ม คุณภาพของบริการดูแลฯ

26 ปัญหา อุปสรรค  ระบบฐานข้อมูลมาลงโปรแกรมต้อง ดึงข้อมูลจากหลายฝ่าย  ภาระงานเจ้าหน้าที่มีมาก  ผู้รับการอบรมแล้วเปลี่ยนงาน ผู้มา รับงานใหม่ไม่รับรู้ ฐานวิธีคิด ทัศนะและมุมมองที่ แตกต่างกัน 1. ผู้ให้บริการ - จนท. ในระบบ 2. ผู้ให้บริการ – ผู้รับบริการ Infrastructure

27 แผนการ ดำเนินงานปี 2551 จัดประชุมกลุ่ม (Local group learning) ใน ระดับเขต ( รพ. ครู ก ) 4-5 กันยายน 2551 นิเทศ ติดตาม รพ. ครู ก นิเทศ ติดตาม ส่วนขยาย ( ร่วมกับ รพ. ครู ก / สอวพ./ สปสช.) - หน่วยงานที่มีปัญหา อุปสรรค - รพ. ที่ขาดกระบวนการวัดคุณภาพฯ (PM) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรพ. ส่วนขยาย เดือนพฤศจิกายน 51 จัดทำรายงานสรุปผล Infrastructure

28 Thank You for your attention


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวม / บทเรียนการ ดำเนินงานพัฒนา คุณภาพฯ HIVQUAL-T ของ รพ. ครู ก. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น Infrastructure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google