งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 คือ ดรรชนีที่บอกทิศทางและขนาด ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสอง ตัวหรือมากกว่าสองตัว ที่เราเลือกมา ศึกษา ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ในทิศทางใด  สหสัมพันธ์มีหลายชนิดขึ้นกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " คือ ดรรชนีที่บอกทิศทางและขนาด ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสอง ตัวหรือมากกว่าสองตัว ที่เราเลือกมา ศึกษา ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ในทิศทางใด  สหสัมพันธ์มีหลายชนิดขึ้นกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  คือ ดรรชนีที่บอกทิศทางและขนาด ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสอง ตัวหรือมากกว่าสองตัว ที่เราเลือกมา ศึกษา ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ในทิศทางใด  สหสัมพันธ์มีหลายชนิดขึ้นกับ จำนวนตัวแปรประเภทหรือลักษณะ หรือระดับของการวัดตัวแปร

4 สหสัมพันธ์แบบต่างๆสัญลักษ ณ์ ชนิดของตัวแปร x ชนิดของตัวแปร y Pearson Product Momet r, r xy ต่อเนื่อง Spearman rank order rsρrsρ Phi (ฟี)фDichotomy แท้ Point Biserial r pbis ต่อเนื่องDichotomy แท้ Biserial r bis ต่อเนื่อง ต่อเนื่องแต่ถูก ทำให้เป็น Dichotomy

5  สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักโมเมนต์ (Pearson Product Momet: r xy ) ใช้สำหรับหาค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวซึ่งตัวแปร ทั้ง 2 เป็นตัวแปรต่อเนื่อง ( Continuous variable) หรือเป็นข้อมูลในมาตราอันตรภาคหรืออัตราส่วน มีสูตร คำนวณดังนี้ เมื่อ r xy คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ดพรดักโมเมนต์ N คือ จำนวนคู่ของข้อมูล X คือ ค่าตัวแปรตัวที่ 1 Y คือ ค่าของตัวแปรที่ 2

6  สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์สเปียแมนแรงค์หรือแบบอันดับ (Spearman rank order: )ใช้สำหรับหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยที่ตัวแปรทั้งสองนั้นเป็นข้อมูลในมาตราอันดับ (Ordinal scale)

7  สัมประสิทธิ์ฟี (Phi coefficient:ф) ใช้สำหรับหาค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัว ที่ข้อมูล ลักษณะไม่ต่อเนื่อง (Discrete) และแปรค่าได้ 2 ค่า เท่านั้น ф = ad – bc (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) วิธีการใช้สูตรต้องจัดข้อมูลลงในตาราง 2 × 2 ตัวแปร x x 1 x 2 ตัวแปร y y 1 y 2 ab cd

8  แทนด้วยสัญลักษณ์ r เป็นค่าที่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สองตัวแปร หรือคะแนนสองชุดว่า คล้อยตามกัน สอดคล้องกันหรือไม่ ในระดับใด มีค่า ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00

9  ถ้า r = +1.00 แสดงว่าตัวแปร 2 ตัวหรือคะแนน 2 ชุดนั้น คล้อยตามกันอย่างสมบรูณ์ เช่น ถ้า สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกกับคะแนน ผลการเรียน =+1.00 จะมีลักษณะดังนี้ นักเรียนคะแนนสอบคัดเลือกคะแนนผลการเรียน 180 265 350 445 540

10 กรณีที่ r=+1.00 เมื่อนำคะแนนของแต่ละคนมาเขียน จุดกราฟจะมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงดังภาพ คะแนนผลการเรียน (y) คะแนนสอบคักเลือก (X)

11  ถ้า r = -1.00 แสดงว่าตัวแปร 2 ตัวหรือคะแนน 2 ชุดนั้น มีขึ้นลงสวนทางกันอย่างสมบรูณ์ เช่น ถ้า สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกกับคะแนน ผลการเรียน =-1.00 จะมีลักษณะดังนี้ นักเรียนคะแนนสอบคัดเลือกคะแนนผลการเรียน 18040 27050 360 45070 54080

12 กรณีที่ r=-1.00 เมื่อนำคะแนนของแต่ละคนมาเขียน จุดกราฟจะมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงดังภาพ ซึ่งจะ เห็นว่ามีทิศตรงข้ามกับกรณี r=+1.00 คะแนนผลการเรียน (y) คะแนนสอบคักเลือก (X)

13 กรณีที่ r=0.00 แสดงว่าคะแนน 2 ชุด ไม่ขึ้นลงตาม กัน ไม่สัมพันธ์กันเมื่อนำคะแนนของแต่ละคนมาเขียน จุดกราฟมีลักษณะไม่มีทิศทางดังในภาพ คะแนนผลการเรียน (y) คะแนนสอบคักเลือก (X)

14 Y XX Y X Y X r = -1 r = -.6r = 0 r = 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์แบบ ต่างๆ r =.6

15 ตัวแปรทั้งคู่ต้องมาจากข้อมูลเชิง ปริมาณ ( สูงกว่าเรียงลำดับ ) ตัวอย่าง 1.1 จงหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลคูณ โมเมนต์ระหว่างคะแนนสอบวิชา X และ Y ที่มีคู่ อันดับต่อไปนี้ (39, 23), (40, 30), (33, 25), (36, 32), (45, 40), (41, 35) และทดสอบว่าตัวแปรทั้ง สองมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ 0.05 หรือไม่ วิธี ทำ ป้อนข้อมูลลงใน SPSS ดังนี้ จากข้อมูลที่ป้อนแล้วนี้ ให้ คลิก Analyze Correlate Bivariate จะปรากฎหน้าต่าง Bivariate Correlations จากนั้นก็คลิก x, y ให้ไป อยู่ในช่อง Variables และ เลือก Pearson แล้วคลิก OK จะได้ผลลัพธ์ต่อไปนี้ ตาราง Correlations จะแสดงสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (0.719) ความน่าจะเป็น (0.107) และขนาดของตัวอย่าง (6) โดยสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวของมันเองเป็น 1.000 เสมอ ในที่นี้ความน่าจะเป็นแบบสองทางที่ คำนวณได้คือ 0.107 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.05 จึง สรุปว่าคะแนนสอบวิชา X และ Y ไม่มี ความสัมพันธ์กัน


ดาวน์โหลด ppt  คือ ดรรชนีที่บอกทิศทางและขนาด ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสอง ตัวหรือมากกว่าสองตัว ที่เราเลือกมา ศึกษา ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ในทิศทางใด  สหสัมพันธ์มีหลายชนิดขึ้นกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google