งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คริพโตกราฟี (Cryptography) คริพโตกราฟี (Cryptography) เป็นการ รวมหลักการและกรรมวิธีของการแปลงรูปข้อมูล ข่าวสารต้นฉบับ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล ข่าวสารที่ได้ผ่านการเข้ารหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คริพโตกราฟี (Cryptography) คริพโตกราฟี (Cryptography) เป็นการ รวมหลักการและกรรมวิธีของการแปลงรูปข้อมูล ข่าวสารต้นฉบับ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล ข่าวสารที่ได้ผ่านการเข้ารหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คริพโตกราฟี (Cryptography) คริพโตกราฟี (Cryptography) เป็นการ รวมหลักการและกรรมวิธีของการแปลงรูปข้อมูล ข่าวสารต้นฉบับ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล ข่าวสารที่ได้ผ่านการเข้ารหัส และการนำข่าวสาร นี้ไปใช้งาน จะต้องมีการแปลงรูปใหม่ เพื่อให้ กลับมาเป็นข้อมูลข่าวสารเหมือนต้นฉบับเดิม

2 2 คริพโตกราฟี (Cryptography)

3 3 องค์ประกอบของรหัสลับ  ข้อความต้นฉบับ (Plain text) คือ ข้อมูลต้นฉบับ ซึ่งเป็นข้อความที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจ  อัลกอริทึมการเข้ารหัสลับ (Encryption Algorithm) คือ กระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช้ใน การแปลงข้อมูลต้นฉบับเป็นข้อมูลที่ได้รับการ เข้ารหัส  กุญแจลับ (Key) คือ เป็นกุญแจที่ใช้ร่วมกับ อัลกอริทึมในการเข้ารหัส และถอดรหัส  ข้อความไซเฟอร์ (Ciphertext) คือ ข้อมูลหรือ ข่าวสารที่ได้รับการเข้ารหัส ทำให้อ่านไม่รู้เรื่อง  อัลกอริทึมการถอดรหัสลับ (Decryption Algorithm) คือ กระบวนการหรือขั้นตอนในการ แปลงข้อความไซเฟอร์ให้กลับเป็นข้อความต้นฉบับ โดยอาศัยกุญแจลับดอกเดียวกัน

4 4 การจำแนกประเภทของรหัสลับ  เทคนิคการแทนที่ (Substitution Techniques)  เทคนิคการสับเปลี่ยน (Transposition Techniques)

5 5 การเข้ารหัสลับแบบแทนที่ => ไซ เฟอร์แบบเลื่อน  ไซเฟอร์แบบเลื่อน (shift cipher) คือ ให้ แทนอักขระของข้อความต้นฉบับแต่ละตัวด้วย อักขระที่อยู่เลื่อนไป K ตำแหน่ง เช่น weapons of mass destruction ZHDSRQV RI PDVV GHVWUXFWLRQ  จากตัวอย่าง K = 3  K มีความเป็นไปได้กี่คีย์ ? 26  จงแปลงเป็นตัวเลขจำนวนเต็มโดย a = 0

6 6 ไซเฟอร์แบบเลื่อน K = 3 Plaintt ext abcdefghijklm Cipher text DEFGHIJKLMNOP Plaintt ext nopqrstuvwxyz Cipher text QRSTUVWXYZABC

7 7 การเข้ารหัสลับแบบแทนที่ => ไซเฟอร์ แบบแทนที่อักษรเดี่ยว  ไซเฟอร์แบบแทนที่อักษรเดี่ยว (monoalphabetic substitution cipher) คือ การแทนอักขระของข้อความต้นฉบับด้วย อักขระตัวอื่นๆ แต่ห้ามเลือก cipher text ซ้ำ เช่น Plaintt ext abcdefghijklm Cipher text XEQGNIADLZJOP Plaintt ext nopqrstuvwxyz Cipher text BRYFUSWVHMKTC Love Me Love My Dog ORHN PN ORHN PT GRA

8 8 การเข้ารหัสลับแบบสับเปลี่ยน => ไซเฟอร์แบบแนวรั้ว  ไซเฟอร์แบบแนวรั้ว (rail fence cipher) คือ การเขียนข้อความต้นฉบับทีละอักขระในแนว ทแยงตามจำนวนแถว (K ) ที่ระบุไว้ล้วงหน้า  เมื่อครบทุกแถวให้ขยับไปทางขวามือแล้ว เริ่มต้นเขียนอักขระทีละแถวใหม่ เช่น “bring me the book” bigehbo r n m t e o k  ข้อความไซเฟอร์ที่ได้ BIGEH BO RNM TEOK K = ? 2

9 9 การเข้ารหัสลับแบบสับเปลี่ยน => ไซเฟอร์แบบคอลัมน์  ไซเฟอร์แบบคอลัมน์ (columnar transposition cipher) เริ่มต้นด้วยการ กำหนดขนาดคอลัมน์ ที่ใช้ในการ เข้ารหัส  เขียนข้อความต้นฉบับที่ละแถวลงในเมท ริกซ์ ที่มีจำนวนคอลัมน์ ตามกำหนด เช่น “go to the zoo ”  และเลือกใช้กุญแจ 41253

10 10 ตัวอย่าง ไซเฟอร์แบบคอลัมน์ ลำดับแถว =>12345 gotot hezoo key =>41253 OE TZ TO GH OO ข้อความไซเฟอร์


ดาวน์โหลด ppt 1 คริพโตกราฟี (Cryptography) คริพโตกราฟี (Cryptography) เป็นการ รวมหลักการและกรรมวิธีของการแปลงรูปข้อมูล ข่าวสารต้นฉบับ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล ข่าวสารที่ได้ผ่านการเข้ารหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google