งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงผล และการรับข้อมูล รหัสรูปแบบ (Format Code)  %d สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็ม  %u สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็มบวก  %o สำหรับการแสดงผลออกมาในรูปแบบของเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงผล และการรับข้อมูล รหัสรูปแบบ (Format Code)  %d สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็ม  %u สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็มบวก  %o สำหรับการแสดงผลออกมาในรูปแบบของเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การแสดงผล และการรับข้อมูล

4 รหัสรูปแบบ (Format Code)  %d สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็ม  %u สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็มบวก  %o สำหรับการแสดงผลออกมาในรูปแบบของเลข ฐานแปด  %x สำหรับการแสดงผลออกมาในรูปแบบของ เลขฐานสิบหก  %f สำหรับการแสดงผลตัวเลขทศนิยม  %e สำหรับการแสดงผลตัวเลขทศนิยมออกมาใน รูปแบบ E  %c สำหรับแสดงผลอักขระ 1 ตัว  %s สำหรับแสดงผลข้อความ  %p สำหรับการแสดงผลตัวชี้ตำแหน่ง

5 คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผล และการรับข้อมูล รูปแบบ printf (“ control “,value): printf() control : ส่วนที่ใช้ควบคุมการแสดงผล ซึ่งมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ ข้อความ ธรรมดา รหัสควบคุมรูปแบบ ( เช่น %d, %f) และ อักขระควบคุมการแสดงผล ( เช่น %n) โดยส่วนที่ใช้ควบคุมการแสดงผลเหล่านี้จะต้อง เขียนไว้ภายใน “ “ value : คือ ค่าของเครื่องหมาย นิพจน์ หรือ มาโครที่ต้องการแสดงผล โดย ถ้ามีมากกว่าหนึ่งตัวให้ใช้เครื่องหมาย, (comma) คั่นระหว่าง แต่ละตัว

6 ตัวอย่าง /* Ex1 */ #include main() { printf (“Nice to meet you!”); } /* Ex2 */ #include int num = 32; main() { printf (“%d”,num); } Nice to meet you! OUT PUT 32 OUT PUT

7 ตัวอย่าง /* EX 3 */ #include main() { int x1=43,x2=0x77,x3=0573; float y1=-764.512,y2=1.25e02; char z='A'; char name[10]="Southeast"; clrscr(); printf("\n%d\n",x1); printf("%x\n%o\n",x2,x3); printf("%f\n%e\n",y1,y2); printf("%c\n%s\n",z,name); } OUTPUT

8 อักขระควบคุมการแสดงผล  \n ขึ้นบรรทัดใหม่  \t เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 Tab (6 ตัวอักษร )  \r กำหนดให้ Cursor ไปอยู่ต้น บรรทัด  \f เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 หน้าจอ  \b ลบอักขระตัวท้ายสุดออก 1 ตัว


ดาวน์โหลด ppt การแสดงผล และการรับข้อมูล รหัสรูปแบบ (Format Code)  %d สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็ม  %u สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็มบวก  %o สำหรับการแสดงผลออกมาในรูปแบบของเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google