งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งปันความลับเหนืออาร์ เอ็สเอ ระยะที่ 2 (Secret Sharing over RSA : Phase 2)  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล  อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งปันความลับเหนืออาร์ เอ็สเอ ระยะที่ 2 (Secret Sharing over RSA : Phase 2)  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล  อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งปันความลับเหนืออาร์ เอ็สเอ ระยะที่ 2 (Secret Sharing over RSA : Phase 2)  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล  อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โดย ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ นาย กฤษณะ แก้วคง รหัส 513040468-3 ดร. วสุ เชาว์พานนท์ นาย อโนชา อุพลเถียร รหัส 513040544-3 COE2011-27 1

2 รายละเอียดการ นำเสนอ  ที่มาและความสำคัญของโครงการ  เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ  ภาพรวมของระบบ  ผลการทำงาน  บทสรุป 2

3 ที่มาและความสำคัญ ของโครงการ 3

4 เป้าหมายและขอบเขต ของโครงการ  เป้าหมายของโครงการ ได้โปรแกรมต้นแบบสำหรับแบ่งปัน ข้อมูลลับที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สะดวก และความปลอดภัยสูง  ขอบเขตของโครงการ พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการแบ่งปัน ข้อมูลลับด้วยภาษา Python 4

5 ภาพรวมของระบบ 5

6 การเข้ารหัส 6

7 การถอดรหัส 7

8 การออกแบบ 8

9 การผลิตกุญแจลับร่วม 9

10 10

11 การผลิตกุญแจลับร่วม 11

12 การออกแบบ 12

13 การถอดรหัสข้อมูลลับ ร่วม  ตัวอย่าง การนำกุญแจลับจำนวน 3 ชุด เพื่อสร้างข้อมูลลับกลับด้วยวิธีพหุ นามการประมาณค่าในช่วงของลาก รานจ์ 13

14 การถอดรหัสข้อมูลลับ ร่วม 14

15 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  การผลิตกุญแจลับร่วม  การถอดรหัสข้อมูลลับร่วม  วิธี Vandermonde Matrix  วิธีพหุนามการประมาณค่าในช่วงของ ลากรานจ์  การเข้ารหัสแบบ DES  การเข้ารหัสแบบ RSA 8

16 การผลิตกุญแจลับร่วม 9

17 (1) 10

18 การถอดรหัสข้อมูลลับ ร่วม (2) 11

19 การถอดรหัสข้อมูลลับ ร่วม (3) 12

20 การเข้ารหัสแบบ DES  การเข้ารหัสแบบ DES เป็นอัลกอริทึม การเข้ารหัสแบบสมมาตร ทั้งผู้ส่งและ ผู้รับจะใช้ Key ตัวเดียวกันในการ เข้ารหัสและถอดรหัส  เป็นการเข้ารหัสแบบบล็อกขนาด 64 บิต โดยใช้กุญแจขนาด 56 บิต + 8 parity บิต ในการเข้ารหัสข้อความ 13

21 การเข้ารหัสแบบ DES  ใช้เข้ารหัสข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจาก มีความรวดเร็วในการประมวลผลสูง  มีการคำนวณซ้ำๆ 16 รอบต่อข้อมูล หนึ่งบล็อก ทำให้การถอดรหัสข้อมูล โดยไม่มีคีย์เป็นไปได้ยาก  สามารถประมวลผลได้ในหลาย ระบบปฏิบัติการ 14

22 การเข้ารหัสแบบ RSA  การเข้ารหัสแบบ RSA เป็นอัลกอริทึม การเข้ารหัสแบบอสมมาตร ในการ เข้ารหัสโดยใช้ความรู้เรื่องเลขคณิตมอ ดุลาร์เข้ามาช่วยในการคำนวณ (modular arithmetic)  RSA นั้น จะมีการสร้าง Public Key และ Private Key เพื่อใช้ในการ เข้ารหัสและถอดรหัสโดยที่ ฝั่งผู้ส่งจะ ใช้ Public Key ในการเข้ารหัส และฝั่ง ผู้รับจะใช้ Private Key ในการถอดรหัส 15

23 ความปลอดภัยของการ เข้ารหัสแบบ RSA  RSA ถือว่าเป็นระบบ การแบ่งปันความลับที่ มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นปัญหา ทางด้านการแยกตัว ประกอบซึ่งเป็นจำนวน เฉพาะขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยาก ในการถอดรหัสหาก ไม่มีกุญแจ 16

24 ผลการทำงาน 16

25 ผลการทำงาน 16

26 ผลการทำงาน 16

27 ผลการทำงาน 16

28 สรุป  ได้โปรแกรมต้นแบบสามารถแบ่งปัน ความลับได้อย่างถูกต้อง มี ประสิทธิภาพสูง สะดวก และความ ปลอดภัยสูง  สามารถนำอัลกอริทึมนี้ไปต่อยอดใน ด้านความปลอดภัยอื่นๆได้ 17

29 ถาม - ตอบ 18

30 ขอบคุณครับ 19

31

32 20


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งปันความลับเหนืออาร์ เอ็สเอ ระยะที่ 2 (Secret Sharing over RSA : Phase 2)  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล  อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google