งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

.  เป็นชนิดข้อมูลที่มีค่าเป็นกลุ่ม (compound or aggregated data) o Array o String o Union o Structure o Pointer  สร้างจากชนิดข้อมูลพื้นฐานที่เป็นค่าเดี่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ".  เป็นชนิดข้อมูลที่มีค่าเป็นกลุ่ม (compound or aggregated data) o Array o String o Union o Structure o Pointer  สร้างจากชนิดข้อมูลพื้นฐานที่เป็นค่าเดี่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เป็นชนิดข้อมูลที่มีค่าเป็นกลุ่ม (compound or aggregated data) o Array o String o Union o Structure o Pointer  สร้างจากชนิดข้อมูลพื้นฐานที่เป็นค่าเดี่ยว แล้วนำมาประกอบกัน ให้เกิดเป็นค่ากลุ่ม o เช่น อาร์เรย์ของจำนวนเต็ม สร้างขึ้นจากเลขจำนวนเต็ม (int) หลาย จำนวนรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน

3  อาร์เรย์ ( แถวลำดับ ) เป็นชนิดข้อมูลคอมโพสิต ที่เก็บข้อมูล ประเภทเดียวกัน และมีจำนวนข้อมูลคงที่  เช่น คำประกาศในภาษา C int A[10];  ภาษา Pascal A : array [1.. 10] of integer; [1.. 10] เป็นการระบุหมายเลขอินเด็กซ์ (index or subscript) : 1, 2, …, 10 ดังนั้น เราสามารถกำหนดให้หมายเลขอินเด็กซ์เริ่มที่เท่าไรก็ได้ เช่น [-4.. 3] จะหมายถึง -4, -3, …, 3 ( ต่างจาก Java หรือ C ที่อินเด็กซ์ต้องเริ่มที่ 0 เท่านั้น )

4  นอกจากนี้ ภาษา Pascal ยังอนุญาตให้กำหนดอินเด็กซ์ด้วยค่า ประเภทอื่น นอกเหนือจากเลขจำนวนเต็มได้ type Computer_Manufacturer = (IBM, HP, SUN, APPLE); var profit : array (Computer_Manufacturer) of integer;  Computer_Manufacturer เป็นชนิดข้อมูลแจกแจงค่าเพื่อแทน ชื่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ Profit เป็น ตัวแปรชนิดอาร์เรย์เก็บค่าเลขจำนวนเต็ม ดังนั้น Profit(IBM) จึง...

5  อย่างไรก็ดี ข้อมูลแต่ละจำนวนในอาร์เรย์ สามารถเป็นอาร์เรย์ได้  Multi-dimensional array  เช่น ภาษา C int x[10][20] เป็นการกำหนดค่าตัวแปร x ให้เป็นอาร์เรย์สองมิติ ที่มี 10 แถว และ 20 คอลัมน์  ภาษา Pascal var x : array [1.. 10, 1.. 20] of integer;  ภาษา Ada x(3.. 5) การระบุอินแด็กซ์เป็นช่วงแบบนี้ เรียกว่า slicing แทน x(3), x(4) และ x(5)

6  รูปภาพแสดงการ slice อาร์เรย์สองมิติ และสามมิติในภาษา FORTRAN  ระบุช่วงข้อมูลบนอาร์เรย์ด้วยคำสั่งภาษาฟอร์แทรน …

7  ภาษา SNOBOL เป็นภาษาที่มีชนิดข้อมูลแบบพลวัต (dynamically typed language) จะเรียกอาร์เรย์ว่า เทเบิล (TABLE)  โดยสมาชิกภายในอาร์เรย์ มีชนิดแตกต่างกันได้  วิธีสัมพันธ์ (associate) เช่น T จะสัมพันธ์กับ 25 อาร์เรย์แบบนี้ จะเรียกว่า associate array

8  ภาษา Perl ก็มีการใช้ associate array เช่นเดียวกัน โดยใช้ เครื่องหมายพิเศษ % นำหน้าชื่อตัวแปร เพื่อระบุว่าตัวแปรนั้นเป็น ชนิด associative array %ClassList = (“Michelle”, ‘A’, “Doris”, ‘B’, “Mike”, ‘D’);  การใช้งานอาร์เรย์แสดงตัวอย่างได้ดังนี้  ลองเขียนเอาท์พุตดูนะครับ

9  ข้อความ หรือสตริง (string) ประกอบขึ้นจากอักขระหลายอักขระ เรียงติดต่อกัน การเก็บข้อมูลสตริง จึงมักจะเก็บอยู่ในลักษณะ ของอาร์เรย์ของอักขระ  ตัวอย่าง ภาษา C char name[10] = {‘B’, ’i’, ’l’, ’l’, ’\0’};  หรือจะประกาศแบบนี้ char name[10] = “Bill”;  ทั้งสองแบบนี้ ประกาศต่างกันแต่คงความหมายเดิม

10  ในภาษา Java นั้น สตริงจะถูกเก็บในลักษณะ object ของ class string ดังนั้น การประกาศตัวแปรจึงเป็นการประกาศ object ดังนี้ String name = “Bill”;  การปฏิบัติกับสตริงมีได้หลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปในแต่ ละภาษา ซึ่งมีรูปแบบสำคัญๆ ดังนี้... o การเชื่อมต่อสตริง (concatenation) o การเปรียบเทียบสตริง (comparison) o การคัดเลือกส่วนย่อยของสตริง (substring selection) o การจับคูแพทเทิร์น (pattern matching)

11  Concatenation o Java ใช้ “+” ในการเชื่อมต่อสตริง o C ใช้ฟังก์ชัน strcat ในการเชื่อมต่อสตริง

12  Comparison o การเปรียบเทียบสตริง จะเป็นการเปรียบเทียบลำดับก่อน - หลัง ของ ตัวอักษรในข้อความ o ภาษา C ใช้ฟังก์ชัน strcmp int strcmp(char *str1, char *str2) ถ้าสิ่งที่ส่งกลับมา เท่ากันศูนย์ แสดงว่า str1 และ str2 เท่ากัน ถ้าสิ่งที่ส่งกลับมา น้อยกว่าศูนย์ แสดงว่า str1 น้อยกว่า str2 เท่ากัน ถ้าสิ่งที่ส่งกลับมา มากกว่าศูนย์ แสดงว่า str1 มากกว่า str2 เท่ากัน  Substring selection o เป็นการระบุตำแหน่งของอักขระภายในสตริง o ภาษา FORTRAN NEXT = STR (6:10)

13  Pattern matching o Pattern เป็นรูปแบบของคำที่ปรากฏในข้อความ o ภาษาที่ใช้ pattern มากคือ SNOBOL และ Perl o Perl จะใช้รูปแบบของ regular expression / [A-Z a-z] [A-Z a-z \d]+ / o เมื่อโปรแกรมรับข้อความเข้า จากนั้น จะตรวจสอบข้อความตั้งแต่ต้น บรรทัด จนถึงท้ายบรรทัด เพื่อตรวจสอบว่า …

14  Union หมายถึง OR หรือ การเลือกค่าใดค่าหนึ่งเพียงหนึ่งค่า  ชนิดข้อมูลยูเนียนจึงเป็นชนิดข้อมูลที่มีการประกาศรวมได้หลาย ชนิด แต่การเก็บข้อมูลจริง ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ จะเลือกเก็บค่าได้ เพียงประเภทเดียวเท่านั้น o ภาษา C

15  Structure or record o เป็นการเก็บข้อมูลหลายจำนวนที่มีประเภทแตกต่างกัน o ภาษา C

16  การประกาศโครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลของ Employee จำนวน 500 คน สามารถทำได้โดยการสร้างอาร์เรย์ของ struct ดังนี้  ดังนั้น หากเราต้องการระบุเงินเดือนจำนวน 13000.00 บาท ให้กับพนักงานคนที่ 4 ก็สามารถกำหนดได้ดังนี้ …

17  ภาษา Pascal จะเรียกข้อมูลโครงสร้างว่า เรคคอร์ด และสามารถ กำหนดฟิลด์ในเรคคอร์ด ให้มีค่าแปรผันได้ (variant record) o เงินเดือนของพนักงานอาจจะแยกออกเป็นสองประเภทคือ พนักงานที่ ได้รับเงินรายเดือน ( มีข้อมูลอัตราเงินเดือน และวันที่เริ่มทำงาน ) และ พนักงานที่ได้รับเงินเป็นรายชั่วโมง o ประกาศเรคคอร์ดแบบแปรผัน ในภาษา Pascal


ดาวน์โหลด ppt .  เป็นชนิดข้อมูลที่มีค่าเป็นกลุ่ม (compound or aggregated data) o Array o String o Union o Structure o Pointer  สร้างจากชนิดข้อมูลพื้นฐานที่เป็นค่าเดี่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google