งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยนางสาววรรณวนัช โอภาสพันธ์สิน รหัส 503040255-9 นางสาวก้องกิดากร วรสารรหัส 503040764-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะ กุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยนางสาววรรณวนัช โอภาสพันธ์สิน รหัส 503040255-9 นางสาวก้องกิดากร วรสารรหัส 503040764-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะ กุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยนางสาววรรณวนัช โอภาสพันธ์สิน รหัส 503040255-9 นางสาวก้องกิดากร วรสารรหัส 503040764-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะ กุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินอ. ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ 1 ระบบการเข้ารหัสลับแบบอสมมาตรเชิง ความน่าจะเป็น

2 รายละเอียดการนำเสนอ  ที่มาของโครงการ  เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ  แผนการดำเนินงาน  ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  ส่วนประกอบของระบบ  ปัญหาและอุปสรรค  บทสรุป 2

3 ที่มาของโครงการ  สร้างพารามิเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งผู้ที่ต้องการ โจมตีข้อมูลสามารถทำได้ยากด้านความ ปลอดภัยในการเข้ารหัสและและถอดรหัส คือ ผู้บุกรุกยากต่อการวิเคราะห์รหัส  ใช้หลักการการเข้ารหัสลับแบบอสมมาตรใน ปัจจุบันซึ่งได้แก่ RSA ในการพัฒนาระบบ ซึ่ง การใช้อัลกอริทึม RSA นั้นเป็นอัลกอริทึมที่มี ความปลอดภัยและได้รับการยอมรับจาก ผู้เชี่ยวชาญ 3

4 เป้าหมายและขอบเขตของ โครงการ เป้าหมายของโครงการ • ออกแบบอัลกอริทึมพัฒนาโปรแกรม และ ทดสอบ ประสิทธิผลเชิงเวลาของการแก้รหัสและถอดรหัสลับ ใน ระบบที่ออกแบบเปรียบเทียบการเข้ารหัสลับแบบ อสมมาตร RSA ขอบเขตของโครงการ • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนและสร้างระบบการ เข้ารหัสลับแบบอสมมาตรเชิงความน่าจะเป็นที่มีความ ปลอดภัยสูงนำไปใช้งานได้จริง 4

5 แผนการดำเนินงาน 5

6 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  blum blum shub  LFSR  มิลเลอร์ – ราบิน  RSA 6

7 ส่วนประกอบของระบบ  ส่วนการเข้ารหัส  การสุ่มค่า (Pseudorandom bit generation)  การเข้ารหัสลับด้วยสตรีม ไซเฟอร์ ( Stream Cipher)  การเข้ารหัสลับแบบ RSA public-key encryption  ส่วนการถอดรหัส  การถอดรหัสลับแบบ RSA public-key encryption  การถอดรหัสลับแบบสตรีม ไซเฟอร์ 7

8 8 ออกแบบระบบ (Conceptual Design)

9 ส่วนการเข้ารหัสรูปส่วนนี้ หมายเหตุ : c แทน Initialization vector m แทนความยาวของข้อมูล (plaintext) ต้องการส่งไปยังปลายทาง K แทน Key vector ข้อความที่ ยังไม่ได้เข้ารหัส (Plaintext) แปลงให้อยู่ ในรูป เลขฐานสอง

10 การสุ่มค่า (Pseudorandom bit generation) สร้างลำดับตัวเลขสุ่มด้วยวิธี บลัม บลัม ชับ (Blum- Blum-Shub) โดยสร้างเลขจำนวนเฉพาะแล้วนำมาทำ ตามอัลกอริทึม มีข้อดีคือมีความปลอดภัยสูง 10

11 การใช้อัลกอริทึมโดยโปรแกรม SAGE- PYTHON sage: !python Python 2.6.4 (r264:75706, Apr 17 2010, 01:17:45) [GCC 4.4.1] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> import sys >>> from sage.all import* >>> from sage.crypto.stream import blum_blum_shub >>> >>> B1=blum_blum_shub(length=7, seed=3, p=11, q=19);B1 0100101 # K แทน Key vector # c แทน Initialization vector 11 Pseudorandom bit generation

12 การเข้ารหัสลับด้วยสตรีม ไซเฟอร์ (Stream Cipher) สตรีม ไซเฟอร์ เป็นขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสที่สำคัญ โดย เข้ารหัสในรูปแบบตัวอักษรหรือเลขไบนารี่ของข้อความ ที่จะเข้ารหัส เมื่อเข้ารหัสในแต่ละครั้งจะได้ข้อความที่ ถูกเข้ารหัสที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่ากุญแจและค่า เวกเตอร์เริ่มต้นที่ได้จากการสุ่มในแต่ละครั้ง 12

13 การเข้ารหัสลับด้วยสตรีม ไซเฟอร์ (Stream Cipher) ( ต่อ ) อัลกอริทึมที่ 2 การเข้ารหัสแบบสตรีม ไซ เฟอร์ INPUT : กุญแจเวกเตอร์ ค่าสัมประสิทธิ์ ความยาวของข้อมูล และข้อความที่จะเข้ารหัส (Plaintext) OUTPUT : ข้อความที่เข้ารหัสแล้ว (Ciphertext) 1. ผลิต Key stream จาก กุญแจเวกเตอร์ และ ค่า สัมประสิทธิ์ ในสมการ 2. นำ Key stream ที่ได้ มาบวกกับข้อความที่จะ เข้ารหัสแปลงเป็นเลขฐานสอง ภายใต้การ mod 2 จะได้ ข้อความที่ถูกเข้ารหัส 13

14 >>> from sage.misc.keystream import* [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] 14 Generate key stream การใช้อัลกอริทึมโดยโปรแกรม SAGE- PYTHON

15 15 การใช้อัลกอริทึมโดยโปรแกรม SAGE- PYTHON การเข้ารหัสแบบสตรีม ไซเฟอร์ (LFSR) >>> from sage.misc.lfsr import* #ciphertext1 [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] 32

16 DECRYPTION STREAM CIPHER >>> from sage.misc.decrypcipher1 import* decryp binary message (LOVE) is = [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] # แปลงกลับไปเป็น ASCII จะได้ เท่ากับ “LOVE” 32 16 การใช้อัลกอริทึมโดยโปรแกรม SAGE- PYTHON

17 สิ่งที่จะพัฒนาต่อ  ทดสอบประสิทธิผลเชิงเวลาของการแก้รหัสและ ถอดรหัสลับ ในระบบที่ออกแบบเปรียบเทียบการ เข้ารหัสลับแบบอสมมาตร RSA 17

18 ปัญหาและอุปสรรค  ความซับซ้อนในเชิงคำนวณสูง 18

19 บทสรุป  ระบบการเข้ารหัสแบบอสมมาตรเชิงความ น่าจะเป็นแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนการ เข้ารหัสและส่วนการถอดรหัส  ส่วนการเข้ารหัสประกอบไปด้วยการสุ่มค่า (Pseudorandom bit generation) การ เข้ารหัสลับด้วยสตรีม ไซเฟอร์ ( Stream Cipher) และการเข้ารหัสลับแบบ RSA public- key encryption 19


ดาวน์โหลด ppt โดยนางสาววรรณวนัช โอภาสพันธ์สิน รหัส 503040255-9 นางสาวก้องกิดากร วรสารรหัส 503040764-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะ กุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google