งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวน Array. คำสั่ง sort และ rsort คำสั่ง sort ใช้สำหรับเรียงค่าจาก น้อยไปมาก คำสั่ง sort ใช้สำหรับเรียงค่าจาก น้อยไปมาก คำสั่ง rsort ใช้สำหรับเรียงค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวน Array. คำสั่ง sort และ rsort คำสั่ง sort ใช้สำหรับเรียงค่าจาก น้อยไปมาก คำสั่ง sort ใช้สำหรับเรียงค่าจาก น้อยไปมาก คำสั่ง rsort ใช้สำหรับเรียงค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวน Array

2 คำสั่ง sort และ rsort คำสั่ง sort ใช้สำหรับเรียงค่าจาก น้อยไปมาก คำสั่ง sort ใช้สำหรับเรียงค่าจาก น้อยไปมาก คำสั่ง rsort ใช้สำหรับเรียงค่า จากมากไปหาน้อย คำสั่ง rsort ใช้สำหรับเรียงค่า จากมากไปหาน้อย

3 คำสั่ง asort และ arsort ใช้กับ Array แบบคู่ โดยที่ คำสั่ง asort ใช้สำหรับเรียงค่า (Value) จากน้อยไปมาก คำสั่ง asort ใช้สำหรับเรียงค่า (Value) จากน้อยไปมาก คำสั่ง arsort ใช้สำหรับเรียงค่า (Value) จากมากไปหาน้อย คำสั่ง arsort ใช้สำหรับเรียงค่า (Value) จากมากไปหาน้อย โดยไม่ได้เรียงลำดับตาม Key

4 คำสั่ง ksort และ krsort ใช้กับ Array แบบคู่ โดยที่ คำสั่ง ksort ใช้สำหรับเรียงค่า (Key) จากน้อยไปมาก คำสั่ง ksort ใช้สำหรับเรียงค่า (Key) จากน้อยไปมาก คำสั่ง krsort ใช้สำหรับเรียงค่า (Key) จากมากไปน้อย คำสั่ง krsort ใช้สำหรับเรียงค่า (Key) จากมากไปน้อย

5 คำสั่ง reset และ end คำสั่ง reset ใช้ในการเลื่อนตัวชี้ (Pointer) ที่สมาชิกตัวปัจจุบัน กลับไปยังจุดเริ่มต้น คำสั่ง reset ใช้ในการเลื่อนตัวชี้ (Pointer) ที่สมาชิกตัวปัจจุบัน กลับไปยังจุดเริ่มต้น คำสั่ง end ใช้ในการเลื่อนตัวชี้ไป ยังสมาชิกตัวสุดท้ายของ Array คำสั่ง end ใช้ในการเลื่อนตัวชี้ไป ยังสมาชิกตัวสุดท้ายของ Array

6 การสร้าง Array จากข้อความ การแปลง Array จากข้อความโดยต้องหาตัวอักษร ที่เป็นหลักในการตัดแบ่งออกเป็น Array การแปลง Array จากข้อความโดยต้องหาตัวอักษร ที่เป็นหลักในการตัดแบ่งออกเป็น Array

7 การสร้างข้อความจาก Array การแปลง Array จากข้อความโดยต้องหาตัวอักษร ที่เป็นหลักในการตัดแบ่งออกเป็น Array การแปลง Array จากข้อความโดยต้องหาตัวอักษร ที่เป็นหลักในการตัดแบ่งออกเป็น Array

8 การสร้างอาร์เรย์ที่มีค่าเป็นลำดับ ตัวอักษร

9 การรวมค่าแต่ละ Element เข้า เป็น String "Ant","B"=>"Bird","C"=>"Cat"); print implode(",",$abc); ?>

10 แบบฝึกหัด ข้อที่ 1 1. รับค่าจำนวนข้อมูลที่ต้องการป้อน 2. สร้าง TEXT BOX ตามจำนวนตัวเลขที่ป้อน 3. ป้อนข้อมูลใน TEXT BOX 4. นำข้อมูลใน Text box เก็บไว้ใน Array แล้วนำ ข้อมูลใน Array แสดงในอีกหน้า FORM 5. สร้างตัวเลือกให้จัดทำดังนี้ 5.1. การจัดเรียงข้อมูลใน Array จากน้อยไป มาก 5.2. การจัดเรียงข้อมูลใน Array จากมากไป น้อย 5.3. หาค่าสูงสุดใน Array 5.4. หาค่าต่ำสุดใน Array


ดาวน์โหลด ppt ทบทวน Array. คำสั่ง sort และ rsort คำสั่ง sort ใช้สำหรับเรียงค่าจาก น้อยไปมาก คำสั่ง sort ใช้สำหรับเรียงค่าจาก น้อยไปมาก คำสั่ง rsort ใช้สำหรับเรียงค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google