งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบเลข และการแทนรหัส ข้อมูล z ระบบเลขฐานต่างๆ ( เน้น ฐาน 2 ฐาน 8 และ ฐาน 16) y การแปลงเลขฐาน y ความสัมพันธ์ของเลขฐาน 2 ฐาน 8 และฐาน 16 z การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในระบบเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบเลข และการแทนรหัส ข้อมูล z ระบบเลขฐานต่างๆ ( เน้น ฐาน 2 ฐาน 8 และ ฐาน 16) y การแปลงเลขฐาน y ความสัมพันธ์ของเลขฐาน 2 ฐาน 8 และฐาน 16 z การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในระบบเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบเลข และการแทนรหัส ข้อมูล z ระบบเลขฐานต่างๆ ( เน้น ฐาน 2 ฐาน 8 และ ฐาน 16) y การแปลงเลขฐาน y ความสัมพันธ์ของเลขฐาน 2 ฐาน 8 และฐาน 16 z การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในระบบเลข ฐาน z การแทนรหัสข้อมูลในระบบ BCD, EBCDIC, ASCII z การแทนรหัสข้อมูลของจำนวนเลข จำนวนเต็ม จำนวนจริง

2 2 ระบบเลขฐาน ( ฐาน 2,8,10,16) zPlace Value: ระบบเลขที่แต่ละหลักมีค่า ประจำหลัก z ค่าประจำหลัก คือ ค่าของเลขฐานนั้นๆ ยก กำลังตามตำแหน่งหลักเริ่ม จาก ศูนย์ zLeast significant digit : คือเลขที่มีค่า ประจำหลักน้อย zMost significant digit : คือเลขที่มีค่า ประจำหลักสูง z การเขียนเลขฐานต้องมีค่าฐานกำกับ ยกเว้นฐาน 10

3 3 ตัวเลขในฐานต่างๆ z ฐาน 2 มีเลข 0,1 z ฐาน 8 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7 z ฐาน 10 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 z ฐาน 16 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

4 4 การแปลงเลขฐาน z การแปลงเลขฐานใดๆ เป็น ฐาน 10 z การแปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐานใดๆ z การแปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 8 ฐาน 16 z การแปลงเลขฐาน 8 ฐาน 16 เป็น ฐาน 2

5 5 การแปลงเลขฐานใดๆเป็นฐาน 10 z อาศัยค่าประจำ หลัก คูณตัวเลขแต่ ละหลัก นำผลคูณ ที่ได้มารวมกัน ต. ย. 1101 2 = ( ) 10 ค่าประจำหลัก คือ 2 3 2 2 2 1 2 0 (1*8)+(1*4) +(0*2)+(1* 1) = 13

6 6 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน ใดๆ z กรณี เลขจำนวนเต็ม z ใช้หลัก MODULO คือ y เลขฐาน 10 เป็นตัวตั้ง หารด้วยเลขฐานที่กำลังจะ แปลง y ให้เก็บเศษจากการหาร y หารเลขต่อไปจนกระทั้งไม่สามารถหารได้ y นำเศษของการหารมาวางต่อกัน เศษตัวสุดท้าย เป็น Most significant

7 7 ตัวอย่างการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐานใดๆ z เลขจำนวนเต็ม 132 2 6 1 2 3 0 1 13 10 = ( ) 2 ตอบ 1101 2 13 10 = ( ) 4 4 13 3 1 ตอบ 31 4

8 8 การแปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 8 ฐาน 16 z หลักการใช้การจัดกลุ่มบิท y เลขฐาน 2 เป็น ฐาน 8 จัดกลุ่มละ 3 บิท y เลขฐาน 2 เป็น ฐาน 16 จัดกลุ่มละ 4 บิท z โดยเริ่มจากบิทที่อยู่ขวาสุด หากกลุ่มสุดท้ายไม่ ครบเติม 0

9 9 ตัวอย่างการแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 8 z จำนวนเต็ม 11111 2 = ( 37 ) 8 0 1 1 (0*4)+(1*2)+(1*1) 37 1 1 1 (1*4)+(1*2)+(1*1)

10 10 การแปลงเลขฐาน 8 ฐาน 16 เป็น ฐาน 2 z ใช้หลักการกระจายเลขแต่ละหลัก ออกเป็น บิท z เลขฐาน 8 หนึ่งหลัก กระจายเป็นเลขฐาน 2 ได้ 3 บิท z เลขฐาน 16 หนึ่งหลัก กระจายเป็นเลข ฐาน 2 ได้ 4 บิท

11 11 ตัวอย่างการแปลงเลขฐาน 8 ฐาน 16 เป็น ฐาน 2 z กรณี เลขจำนวนเต็ม 73 8 =( ) 2 7 3 1 1 1 0 1 1 A3 16 = ( ) 2 10 3 1 0 0 0 1 1 Ans: 111011 2 Ans: 10100011 2


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบเลข และการแทนรหัส ข้อมูล z ระบบเลขฐานต่างๆ ( เน้น ฐาน 2 ฐาน 8 และ ฐาน 16) y การแปลงเลขฐาน y ความสัมพันธ์ของเลขฐาน 2 ฐาน 8 และฐาน 16 z การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในระบบเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google