งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1

2 สมาชิกที่ร่วมโครงการ 1. นายชานนท์ จังกาจิตต์ รหัสนักศึกษา 493040147-12. นายกิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล รหัสนักศึกษา 493041251-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะ กุล 2

3 Agenda ที่มาและความสำคัญของโครงการทฤษฎีการทำงานของ LFSR แสดงผลการเข้ารหัสของโปรแกรมแบบ LSFR สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 3

4 ที่มาและความสำคัญของ โครงการ  ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายต่างๆอาจถูกดักฟัง เปลี่ยนแปลง ปลอมแปลง หรือกระทำการอื่นๆ  จึงต้องมีวิธีรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเข้ารหัสด้วยอัลกอริทึมที่ ดำเนินการผ่านทางซอฟแวร์ในรูปของรีจิสเตอร์เลื่อนย้อนกลับเชิงเส้น (Linear Feedback Shift Register: LFSR)  เมื่อได้ออกแบบระบบเข้ารหัสลับแล้วจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ ความแกร่งต่อการคุกคามของระบบ โดยวัดในเชิงเวลา (time complexity) 4

5 ทฤษฎีการทำงานของ LFSR การเข้ารหัสลับแบบ Linear Feedback Shift Register Stream Cipher Plaintext ⊕ Key = Ciphertext โดย Keystream สามารถหาได้จากการเวียนเกิด เชิงเส้น (linear recurrence) ระดับ ขั้น m ดังสามการ 5

6 ทฤษฎีการทำงานของ LFSR ( ต่อ ) 6 ตัวอย่างของ a linear feedback shift register สามารถแสดงได้ดังรูป

7 ทฤษฎีการทำงานของ LFSR ( ต่อ ) 7

8 8

9 Cryptanalysis ของ Linear Feedback Shift Register Stream Cipher 9 นิยาม 1 : Known plaintext attack หมายถึง ผู้บุกรุกครอบครองส่วนหนึ่งของ string ของ Plaintext x และส่วนหนึ่งของ string ของ ciphertext y ที่สัมพันธ์กัน

10 ทฤษฎีการทำงานของ LFSR ( ต่อ ) Cryptanalysis ของ Linear Feedback Shift Register Stream Cipher 10

11 ทฤษฎีการทำงานของ LFSR ( ต่อ ) Cryptanalysis ของ Linear Feedback Shift Register Stream Cipher 11

12 ทฤษฎีการทำงานของ LFSR ( ต่อ ) Cryptanalysis ของ Linear Feedback Shift Register Stream Cipher 12

13 แสดงผลการเข้ารหัสของ โปรแกรมแบบ LSFR ผลจากการรันโปรแกรมซึ่งป้อนค่า Plaintext และ initial vector 13

14 สิ่งที่จะดำเนินการ ต่อไป (a) ศึกษาและออกแบบอัลกอริทึมส่วนการเข้ารหัสให้สามารถเปลี่ยนแปลงตาม constant vector ที่เจาะจง (b) พัฒนาอัลกอริทึมส่วนการทำ cryptanalysis เหนือ finite field (i.e. ) 14

15 15

16 16


ดาวน์โหลด ppt A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google