งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งปันความลับเหนือ อาร์เอสเอ (Secret Sharing over RSA) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. ภัทรวิทย์พลพินิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งปันความลับเหนือ อาร์เอสเอ (Secret Sharing over RSA) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. ภัทรวิทย์พลพินิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งปันความลับเหนือ อาร์เอสเอ (Secret Sharing over RSA) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. ภัทรวิทย์พลพินิจ โดย นางสาวนัฐยาณี ดาราช รหัส 503040774-5 นางสาวสุภาวดี วนพงศ์ทิพากร รหัส 503040790-7 1

2 รายละเอียดการนำเสนอ  ที่มาของโครงการ  เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  บทสรุป 2

3 ที่มาของโครงการ  การแบ่งปันความลับหมายถึงการกระจาย ความลับท่ามกลางกลุ่มผู้ซึ่งได้รับการจัดสรร กุญแจลับในการเข้าถึงข้อมูล  สามารถสร้างข้อมูลลับนั้นขึ้นมาใหม่ได้ หากมี จำนวนคนที่ได้สิทธิเพียงพอกับจำนวนที่ตั้งไว้ ให้สามารถสร้างข้อมูลกลับได้  การแบ่งปันความลับดังกล่าวข้างต้นไม่เหมาะ กับข่าวสารปริมาณมากเพราะต้องใช้จำนวน เต็มขนาดใหญ่คำนวณ  เกิดความล่าช้าและไม่สะดวกต่อการส่งข้อมูล หาบุคคลที่อยู่ไกล  โครงการการแบ่งปันความลับเหนืออาร์เอสเอ นี้ มีเป้าหมายที่จะทำให้การจัดสรรกุญแจทำ ได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น 3

4 เป้าหมายและขอบเขตของ โครงการ  เป้าหมายของโครงการ  สามารถพัฒนาอัลกอริทึมในการแบ่งปันข้อมูลลับ และพัฒนาโปรแกรมในการแบ่งปันข้อมูลลับที่มี ประสิทธิผล  ขอบเขตของโครงการ  พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลลับด้วย ภาษา Python 4

5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  การเข้ารหัสแบบ RSA  แผนผังการแบ่งปันความลับ (Secret Sharing Scheme)  การทดสอบอัลกอริทึมด้วย SAGE  การทดสอบมิลเลอร์ - ราบิน (Miller-Rabin Test) 5

6 การเข้ารหัสแบบ RSA  การเข้ารหัสแบบ RSA เป็นอัลกอริธึมการ เข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร ในการเข้ารหัส โดยใช้ความรู้เรื่องเลขคณิตมอดุลาร์เข้ามา ช่วยในการคำนวณ (modular arithmetic)  RSA นั้นจะมีการสร้าง Public Key และ Private Key เพื่อใช้ในการเข้ารหัสและ ถอดรหัสโดยที่ ฝั่งผู้ส่งจะเข้ารหัสโดยใช้ Public Key และ ฝั่งผู้รับจะใช้ Private Key ในการถอดรหัส 6

7 ความปลอดภัยของการเข้ารหัส แบบ RSA  RSA ถือว่าเป็นระบบการแบ่งปันความลับที่มี ความปลอดภัย เนื่องจากเป็นปัญหาทางด้าน การแยกตัวประกอบ ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะ ขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากในการ ถอดรหัสหากไม่มีกุญแจ 7

8 แผนผังตั้งต้น (Secret Sharing Scheme )  Secret Sharing Scheme หมายถึงการแบ่งกุญแจลับออกเป็นส่วนๆและ จัดสรรให้กับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล หากต้องการนำข้อมูลลับ กลับมาสามารถทำได้ โดยการนำกุญแจของบุคคลจำนวนเท่าที่ กำหนดในตอนแรกมา รวมกันเพื่อถอดรหัสข้อมูล  แผนผังตั้งต้น (Threshold Schemes) หมายถึง บล็อกสำหรับสร้างกุญแจเพื่อการ แบ่งปันกุญแจสาธารณะ ถูกคิดค้นโดย Adi Shamir 8

9 สมการที่เกี่ยวข้องกับแผนผังตั้ง ต้น สมการพหุ นาม Vandemonde Matrix สมการของการ ประมาณค่าพหุนาม แบบลากรองจ์ (1 ) (2)(2) (3)(3) การ เข้ารหัส การ ถอดรหัส 9

10 ตัวอย่างที่ 1 การเข้ารหัสสมการ พหุนาม สมมติให้ข้อความลับ คือ ตัวเลข M = 9 และ เลือก จำนวนเฉพาะ P = 29 10

11 ตัวอย่างที่ 2 การถอดรหัสแบบ Vandemonde Matrix 11

12 ตัวอย่างที่ 3 การถอดรหัสด้วยวิธี ประมาณค่าพหุนามในช่วงแบบ ลากรองจ์ 12

13 การทดสอบมิลเลอร์ - ราบิน (Miller-Rabin Test)  การทดสอบมิลเลอร์ – ราบิน เป็นวิธีที่ใช้ ใน การตรวจสอบจํานวนเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ สูงในกรณีที่ใช้ทดสอบกับเลขจำนวนเฉพาะที่ มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่กว่า 13

14 อัลกอริทึมของการทดสอบมิล เลอร์ - ราบิน 14

15 ปัญหาและอุปสรรค  ความซับซ้อนทางด้านการคำนวณสูง  มีเอกสารเผยแพร่น้อย 15

16 สิ่งที่จะดำเนินการต่อ  ศึกษาทฤษฎีและอัลกอริทึมของการเข้ารหัส ด้วย DES  พัฒนาและออกแบบอัลกอริทึม พัฒนา โปรแกรมและทดสอบประสิทธิผลเชิงเวลา ของการเข้าและถอดรหัส สำหรับแบ่งปัน ความลับระหว่างบุคคล ณ ค่าตั้งต้นของการ แบ่งปันความลับร่วมต่างๆ 16

17 บทสรุป โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมและ พัฒนาโปรแกรมในการ แบ่งปันข้อมูลผ่าน RSA เพื่อให้ได้วิธีการในการ แบ่งปันข้อมูลที่มีความ ปลอดภัยสูงและเหมาะกับการใช้กับข้อมูลขนาด ใหญ่ 17


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งปันความลับเหนือ อาร์เอสเอ (Secret Sharing over RSA) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. ภัทรวิทย์พลพินิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google