งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator การเพิ่มอัตราเร็วของ แหล่งกำเนิดบลัม บลัม ชับ โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator การเพิ่มอัตราเร็วของ แหล่งกำเนิดบลัม บลัม ชับ โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator การเพิ่มอัตราเร็วของ แหล่งกำเนิดบลัม บลัม ชับ โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร รหัส 493041123-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. ชัชชัยคุณบัว อ. ดร. ภัทรวิทย์พลพินิจ 1

2 รายละเอียดการนำเสนอ  เป้าหมายของโครงการ  สิ่งที่ได้ดำเนินการ  Data Encryption Standard  การทำงานของโปรแกรม  สิ่งที่จะพัฒนาต่อ  ปัญหาและอุปสรรค 2

3 เป้าหมายของโครงการ  พัฒนาอัลกอริทึมที่ลด k บิตที่มีความสำคัญ น้อยที่สุดลงใน Blum Blum Shub สำหรับบิต สุ่มที่มีความเร็วสูง และยังปลอดภัยเหมาะกับ Cryptosystem  ประยุกต์อัลการิทึมที่ได้พัฒนาขึ้นให้สามารถ ใช้งานร่วมกับ Symmetric Cryptosystem ที่ ใช้ในปัจจุบันได้ 3

4 สิ่งที่ได้ดำเนินการ  ได้ทำการ Extract K Bits เพื่อเพิ่มความเร็วใน การผลิตบิตสุ่ม  ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมให้ทำงานร่วมกับ DES (Data Encryption Standard) 4

5 อัลกอริทึมการ Extract K Bits 5 รูปที่ 1 Flow Chart แสดงอัลกอริทึมในการ Extract K Bits

6 ผลการทำงานของอัลกอริทึม 6 รูปที่ 2 กราฟแสดงความเร็วที่เพิ่มขึ้นเมื่อทำการเพิ่ม จำนวน Bit ของ Random Bit

7 Data Encryption Standard  Data Encryption Standard (DES) เป็น วิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลในรูป 64 bit โดยในที่นี้จะประยุกต์ใช้ Blum Blum Shub แทนวิธีการเดิม (Hash Function) ใน การผลิตกุญแจซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมา ในรูป Cipher Text 64 bit 7

8 การทำงานของ DES 8

9 9 การทำงานของ DES ( ต่อ )

10 10 การทำงานของโปรแกรม  เริ่มต้นจากการ Random prime number แล้วทำการตรวจสอบด้วย Miller-Rabin test เพื่อตรวจสอบความเป็น Prime number  นำ Prime number ที่ได้มา generate random bit ที่ใช้สำหรับเป็น Key ของ DES  ทดลองใช้ DES โดยนำ Key และ Plaintext มาเปลี่ยนเป็น Cipher Text

11 ผลของการทำงาน 11  การทำงานของโปรแกรมในส่วนของ Miller Rabin  การทำงานของโปรแกรมในส่วนของ Blum Blum Shub

12 ผลของการทำงาน ( ต่อ ) 12  การทำงานของโปรแกรมในส่วนของ DES

13 13 ผลของการทำงาน ( ต่อ )

14 สิ่งที่จะพัฒนาต่อ  จะทำการประยุกต์อัลกอริทึมที่ได้พัฒนาขึ้นให้ สามารถใช้งานร่วมกับการเข้ารหัสแบบ Triple Data Encryption Standard (3DES) ได้ 14

15 15 ปัญหาและอุปสรรค  แหล่งอ้างอิงข้อมูลมีน้อย ทำให้เป็นอุปสรรค แก่การหาข้อมูล

16 Q & A Thank You for Your Attention 16


ดาวน์โหลด ppt Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator การเพิ่มอัตราเร็วของ แหล่งกำเนิดบลัม บลัม ชับ โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google