งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสำคัญ 5 ประการ 1.ความรู้สึกปลอดภัย 2.ความรู้สึกสงบ 3.การตระหนักรู้ถึงศักยภาพ 4.การประสานรวมพลังของชุมชน 5.การมีความหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสำคัญ 5 ประการ 1.ความรู้สึกปลอดภัย 2.ความรู้สึกสงบ 3.การตระหนักรู้ถึงศักยภาพ 4.การประสานรวมพลังของชุมชน 5.การมีความหวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสำคัญ 5 ประการ 1.ความรู้สึกปลอดภัย 2.ความรู้สึกสงบ 3.การตระหนักรู้ถึงศักยภาพ 4.การประสานรวมพลังของชุมชน 5.การมีความหวัง

2 ปัจจัยความเข้มแข็ง ภายใน คือ ความเข้มแข็งทางใจ ภายนอก คือ ความรักความผูกพันในครอบครัว ความเข้มแข็งของชุมชน การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากภายนอก เช่น มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ​

3 ปัจจัยความเข้มแข็งระดับบุคคล ความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง การมีทักษะการจัดการปัญหาที่ดี การมีทักษะการจัดการอารมณ์ที่ดี รู้จักทำใจ ยอมรับ ผ่อนคลาย ปล่อยวางเป็น การรู้จักตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม การมองโลกแง่ดี และมีความหวังอยู่เสมอ ความรักความผูกพันในครอบครัว และชุมชน

4 ปัจจัยสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ความมีส่วนร่วม ผู้นำ เวที / พื้นที่สาธารณะ

5 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผ่อนคลาย สงบ เป็นสุข ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชน ร่วมคิดแก้ปัญหา ช่วยเหลือเกื้อกูล


ดาวน์โหลด ppt หลักสำคัญ 5 ประการ 1.ความรู้สึกปลอดภัย 2.ความรู้สึกสงบ 3.การตระหนักรู้ถึงศักยภาพ 4.การประสานรวมพลังของชุมชน 5.การมีความหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google