งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการสร้าง มนุษยสัมพันธ์ โดย ดร. รังสรรค์ โฉมยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการสร้าง มนุษยสัมพันธ์ โดย ดร. รังสรรค์ โฉมยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทักษะการสร้าง มนุษยสัมพันธ์ โดย ดร. รังสรรค์ โฉมยา

3 พื้นฐานของมนุษย สัมพันธ์ 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 3. การจูงใจ

4 วิธีจูงใจ - ต้องรู้จักผู้อื่น - กระตุ้น - ให้โอกาส - ช่วยแก้ปัญหา - รู้จักชมเชย - สร้างบรรยากาศ - ให้โอกาสตัดสินใจ - ให้ข้อมูลข่าวสาร - เป็นกันเอง

5 บุคลิกภาพ ( Personality)

6 บุคลิกภายใน > จิตใจ > มองโลกในแง่ดี > มีความเป็นธรรม > ให้อภัย

7 บุคลิกภายนอก > การยิ้ม / รสนิยม > การพูด / การไหว้ > สายตา > การฟัง / มารยาท > การแต่งกายให้เหมาะกับโอกาส > การยืน / เดิน > มนุษยสัมพันธ์ฯลฯ

8 คุณลักษณะที่ดี - สุขภาพแข็งแรง - มีความรู้ - มีความคิดสร้างสรรค์ - มีความกระตือรือร้น - กล้าตัดสินใจ - มีความเชื่อมั่น - เอาใจใส่ผู้อื่น - มีความยุติธรรม

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการสร้าง มนุษยสัมพันธ์ โดย ดร. รังสรรค์ โฉมยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google