งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนลักษณ์ห้า นักสังเกตการณ์ นาย กฤชภัทร ชนะหมื่นรอด 54230004.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนลักษณ์ห้า นักสังเกตการณ์ นาย กฤชภัทร ชนะหมื่นรอด 54230004."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนลักษณ์ห้า นักสังเกตการณ์ นาย กฤชภัทร ชนะหมื่นรอด 54230004

2

3 ความรู้และพลังงานที่ทุกคนต้องการนั้นมี อยู่มากมาเพียงพอ

4 โลกเรียกร้องจากผู้คนมากไป และหยิบ ยื่นให้พวกเขา น้อยไป

5 ฉันเรียนรู้ที่จะปกป้องตนเองจากการ เรียกร้องที่รุกล้ำเข้ามาและการถูก ดูดดึงทรัพยากรด้วยการเน้นความ เป็นส่วนตัว และพึ่งพาตนเอง ฉันทำ เช่นนี้ด้วยการจำกัดความปรารถนา และความต้องการและด้วยการสะสม ความรู้จำนวนมาก ฉันมีความรู้สึกโลภแต่เป็นเฉพาะใน สิ่งที่ฉันขาดไม่ได้เท่านั้น

6 แง่มุมทางสติปัญญา ข้อเท็จจริง การวิเคราะห์และคิดแบบแยกส่วน การล่วงล่ำและการเรียกร้องต่อตัว ฉัน

7 การสังเกตการณ์โดยไม่เข้าไป ผูกพัน การเรียนรู้ทุกๆสิ่งที่ต้องรู้ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การคิด และวิเคราะห์ล่วงหน้า การลดทอน และทำให้ความรู้สึกรุนแรงน้อยลง การควบคุมตนเอง การถอนตัว การ สงวนรักษา การรักษาความเป็น ส่วนตัว เขตแดนและขีดจำกัด

8 ความรู้สึกที่รุนแรง โดยเฉพาะความ กลัว ผู้คนหรือสภาพการณ์ที่ล่วงล้ำ หรือเรียกร้อง ความรู้สึกไม่พอ และว่างเปล่า

9 ความเป็นนักวิชาการ มีความรอบรู้ ช่างคิด การสงบนิ่งเมื่อเกิดวิกฤติ การเป็นที่น่าเคารพนับถือรักษา ความลับได้ พึ่งพาอาศัยได้ ชื่นชอบ ความเรียบง่าย

10 ไม่สามารถรักษาความเป็นส่วนตัว เขตแดนหรือขีดจำกัดไว้ได้อย่าง เพียงพอ รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหมดแรง เกิดความปรารถนาและความต้องการ ที่นำไปสู่การพึ่งพิง กาพยายาม เรียนรู้ ทุกสิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือทำ

11 การถูกมองว่าไม่ถูกต้องตาม ข้อเท็จจริง การถูกเรียกร้อง การถูก ล้ำเข้ามาในชีวิต การต้องรับมือกับ อารมณ์ที่มากเกินไป การหยิบยื่น ทางอารมณ์ให้มากเกินไป การไม่มี โอกาสมีเวลามากพอที่จะฟื้นฟูพลัง ของตนเอง

12 การควบคุมตนเองและการถอนตัว ความเครียดและการไม่สนองตอบ การไม่เห็นด้วย (disapproval) การระเบิด ทางอารมณ์ช่วงสั้นๆ

13 การตระหนักว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับ หนุนและหล่อเลี้ยงชีวิตมีอยู่ตาม ธรรมชาติแล้วอย่างเพียงพอและการ สัมพันธ์กับชีวิตเข้าไปมีส่วนร่วมกับ เรื่องต่างๆในชีวิตนั้นมิได้ลดทอน ทรัพยากรและพลังงานของเราลง

14 ยอมให้ตนเองได้สัมผัสถึงความรู้สึก แทนที่จะหลีกหนีหรือถอนตัวไปสู่ ความนึกคิดของตน การยอมรับว่า การถอนตัวและการหลีกหนีกระตุ้น ให้เกิดการล่วงล้ำ การลงมือทำโดย ไม่รู้ว่าเรามีพลังงานและแรง สนับสนุนมากพอที่จะไปถึงจุดหมาย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ใช้แรง หาวิธีที่จะเข้ามีส่วนร่วมในบท สนทนา การแสดงตัวตนและเปิดเผย เรื่องส่วนตัว

15 การลดความต้องการให้เหลือน้อย ที่สุดและแยกตัวจากกระแสการ ดำเนินชีวิต การพลาดโอกาสที่ทำใน สิ่งต่างๆ ร่วมกับคนอื่น การแยก ตนเองออกจากความรู้สึกของตน และการเชื่อมโยงกับผู้อื่น การไม่ รับรู้ความกลัว หรือความโกรธ ภายใน การไม่เต็มใจที่จะพูดคุย และ เปิดเผยเรื่องส่วนตัว การช่าง วิเคราะห์มากเกินไป

16 เคารพความต้องการอาณาเขตและ ความเป็นส่วนตัวของฉัน แยกแยะให้ ชัดเจนระหว่างการขอร้องและการ เรียกร้อง บอกให้ฉันรู้ถึงความรู้สึก และสิ่งที่ฉันกังวล โดยไม่รุนแรง เกินไป กระตุ้นให้ฉันเปิดเผยตนเอง และแสดงความรู้สึกออกมาใน ขณะนั้น การชื่นชม ความ ละเอียดอ่อนของฉัน ชื่นชมความ สามรถในการมีชีวิตและการใช้ชีวิต ของฉัน

17 มีความต้องการความเป็นส่วนตัวสูงมาก ความสนใจอยู่ที่การสังเกตมากกว่าการ เข้าร่วม ใช้เหตุผลและหลักการในการ อธิบายสิ่งต่างๆ แยกตัวออกจากอารมณ์ ขีดเส้นเพื่อจำกัดการรุกล้ำจากโลกที่ เรียกร้องต้องการจากเรามากเกินไป สมถะ ลดสิ่งที่จำเป็นให้น้อยที่สุด จำกัด ความต้องการตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง หวงเวลา พลังงาน ความรู้และ พื้นที่ของตนเอง แยกเรื่องต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ ไม่ปะปนกัน ดูเย่อหยิ่ง ( ห่างเหิน ) แต่จริงๆรู้สึกด้อย


ดาวน์โหลด ppt คนลักษณ์ห้า นักสังเกตการณ์ นาย กฤชภัทร ชนะหมื่นรอด 54230004.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google