งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อลดกำลังคนในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการในการป้อนข้อมูลจากคน 3. เพื่อทำให้การบันทึกข้อมูลมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อจัดทำสารสนเทศให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อลดกำลังคนในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการในการป้อนข้อมูลจากคน 3. เพื่อทำให้การบันทึกข้อมูลมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อจัดทำสารสนเทศให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เพื่อลดกำลังคนในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการในการป้อนข้อมูลจากคน 3. เพื่อทำให้การบันทึกข้อมูลมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อจัดทำสารสนเทศให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจ

2 1. ระบบ EDP - Electronic Data Processing 2. ระบบ MIS - Management Information System 3. ระบบ CIS - Computer Information System

3 ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล

4 1. ลักษณะของธุรกิจ เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ

5 2. ลักษณะการปฏิบัติงานของ พนักงานในองค์กร - สายงานปฏิบัติการ มีรูปแบบการ ประมวลผลข้อมูลเชิงรายการ (Transaction Processing System ) จัดอยู่ในระบบ Data System เช่น บัญชีการเงิน - สายงานการบริหารมีรูปแบบการ ประมวลผลเชิงสารสนเทศ ( Information Processing System ) จัดอยู่ในระบบ Information System เช่น บัญชี บริหาร

6 ระบบกระแสงาน (Work Flow System) เป็นการกำหนดทางเดินเอกสาร (Document Flow) โดยใช้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน เอกสารกระดาษ ส่งผลให้ ลดขั้นตอนในการทำงาน เอกสาร ไม่สูญหาย เพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานในสำนักงาน

7 หน่วยงาน บริหารระดับสูง หน่วยงานบริหารระดับกลาง ผู้จัดการฝ่ายตลาด, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายขาย หน่วยงานบริหารระดับล่าง หัวหน้าฝ่ายบัญชี, หัวหน้าฝ่ายบุคคล, หัวหน้าฝ่ายขาย หน่วยปฏิบัติงาน หน่วยงาน แนวลึก หน่วยงานแนวกว้าง พนักงานบัญชี, พนักงานคุมสต๊อก, พนักงานขาย กรรมการผู้จัดการ

8 1. หน่วยงานแนวลึก (Vertical work unit) หน้าที่ รับผิดชอบงานด้านบริหาร เช่นหน่วยงานของผู้อำนวยการ การตลาด ผู้อำนวยการด้าน การเงิน - กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ วางแผนกลยุทธ์ กำหนด เป้าหมายและนโยบายขององค์กร สารสนเทศที่ใช้ได้แก่ ข้อมูล สารสนเทศ ภายนอกและภายใน องค์กรที่มีผลกระทบกับธุรกิจใน อนาคต

9 1. หน่วยงานแนวลึก (Vertical work unit) - ผู้บริหารระดับกลางทำหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ภายในหน่วยงาน การประมาณ การเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน ดูแลการผลิตการขายให้อยู่ใน เกณฑ์ที่กำหนดให้ข้อมูล สารสนเทศจะเป็นข้อมูลภายใน องค์กร เช่น ข้อมูลสถานะภาพ ทางการเงินของบริษัท โครงสร้าง เงินทุนเงินทุน

10 1. หน่วยงานแนวลึก (Vertical work unit) - ผู้บริหารระดับล่างทำหน้าที่ ควบคุมการปฏิบัติงานแบบวันต่อ วันเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแผนเช่นการตัดสินใจ ให้ ส่วนลดราคา ปริมาณการสั่งซื้อ สินค้า การจ้างคนงาน ข้อมูล สารสนเทศจะเป็นข้อมูลรายงาน การขายประจำวัน

11 2. หน่วยงานแนวกว้าง (Horizontal work unit) หน้าที่ รับผิดชอบงานด้านการ ปฏิบัติการขององค์กรเช่น หน่วยงานบัญชี หน่วยงาน การเงิน หน่วยงานขาย หน่วยงาน จัดซื้อ ซึ่งจะทำให้เกิด รายงาน ขั้นต้นทางการค้า (Business transaction)


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อลดกำลังคนในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการในการป้อนข้อมูลจากคน 3. เพื่อทำให้การบันทึกข้อมูลมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อจัดทำสารสนเทศให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google