งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ
1. เพื่อลดกำลังคนในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการในการป้อนข้อมูลจากคน 3. เพื่อทำให้การบันทึกข้อมูลมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อจัดทำสารสนเทศให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจ

2 ด้วยคอมพิวเตอร์ในองค์กร
การประมวลผลข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ในองค์กร 1. ระบบ EDP - Electronic Data Processing 2. ระบบ MIS - Management Information System 3. ระบบ CIS - Computer Information System

3 ด้วยคอมพิวเตอร์ในองค์กร
การประมวลผลข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ในองค์กร ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายตลาด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล

4 ปัจจัยในการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสมกับระบบสารสนเทศ
1. ลักษณะของธุรกิจ เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ

5 ปัจจัยในการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสมกับระบบสารสนเทศ
2. ลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร - สายงานปฏิบัติการ มีรูปแบบการประมวลผลข้อมูลเชิงรายการ (Transaction Processing System ) จัดอยู่ในระบบ Data System เช่น บัญชีการเงิน - สายงานการบริหารมีรูปแบบการประมวลผลเชิงสารสนเทศ ( Information Processing System ) จัดอยู่ในระบบ Information System เช่น บัญชีบริหาร

6 สร้างระบบกระแสงาน(Work Flow System)
เป็นการกำหนดทางเดินเอกสาร (Document Flow) โดยใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารกระดาษ ส่งผลให้ ลดขั้นตอนในการทำงาน เอกสารไม่สูญหาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในสำนักงาน

7 การบริหารธุรกิจกับสารสนเทศ
หน่วยงานแนวลึก กรรมการผู้จัดการ หน่วยงาน บริหารระดับสูง หน่วยงานบริหารระดับกลาง ผู้จัดการฝ่ายตลาด,ฝ่ายการเงิน,ฝ่ายขาย หน่วยงานบริหารระดับล่าง หัวหน้าฝ่ายบัญชี,หัวหน้าฝ่ายบุคคล,หัวหน้าฝ่ายขาย หน่วยปฏิบัติงาน หน่วยงานแนวกว้าง พนักงานบัญชี,พนักงานคุมสต๊อก,พนักงานขาย

8 ระดับของการบริหารองค์กร
1. หน่วยงานแนวลึก (Vertical work unit) หน้าที่ รับผิดชอบงานด้านบริหาร เช่นหน่วยงานของผู้อำนวยการการตลาด ผู้อำนวยการด้านการเงิน - กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมายและนโยบายขององค์กร สารสนเทศที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ ภายนอกและภายในองค์กรที่มีผลกระทบกับธุรกิจในอนาคต

9 ระดับของการบริหารองค์กร
1. หน่วยงานแนวลึก (Vertical work unit) - ผู้บริหารระดับกลางทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ภายในหน่วยงาน การประมาณการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน ดูแลการผลิตการขายให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ข้อมูลสารสนเทศจะเป็นข้อมูลภายในองค์กร เช่น ข้อมูลสถานะภาพทางการเงินของบริษัท โครงสร้างเงินทุนเงินทุน

10 ระดับของการบริหารองค์กร
1. หน่วยงานแนวลึก (Vertical work unit) - ผู้บริหารระดับล่างทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานแบบวันต่อวันเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนเช่นการตัดสินใจ ให้ส่วนลดราคา ปริมาณการสั่งซื้อสินค้า การจ้างคนงาน ข้อมูลสารสนเทศจะเป็นข้อมูลรายงานการขายประจำวัน

11 ระดับของการบริหารองค์กร
2. หน่วยงานแนวกว้าง (Horizontal work unit) หน้าที่ รับผิดชอบงานด้านการปฏิบัติการขององค์กรเช่น หน่วยงานบัญชี หน่วยงานการเงิน หน่วยงานขาย หน่วยงานจัดซื้อ ซึ่งจะทำให้เกิด รายงานขั้นต้นทางการค้า (Business transaction)


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google