งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิทยบริการ อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่มอบหมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ คณะกรรมการ ประจำ สำนัก วิทยบริการ

3 ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการสารนิเทศพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายวิทยพัฒนา ฝ่ายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

4 การปรับปรุงห้องสมุดไปสู่ ความเป็นเลิศ อาศัย บุคคลที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด มีฐานะเป็นผู้ให้บริการ งานบริการจึงเป็นหัวใจของห้องสมุด เป็นเสน่ห์ที่ให้ผู้ใช้บริการประทับใจ พึงพอใจ

5 ลักษณะของผู้ให้บริการ ที่พึงประสงค์ บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และความเข้าใจ (Smiling & Empathy) บริการสนองตอบด้วยความ รวดเร็ว (Early response) บริการพร้อม ๆ กันไปกับการให้ เกียรติ (Respecful) บริการด้วยความเต็มใจ (Voluntariness manner)

6 บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ ตนเองและหน่วยงาน (Image enhancing) บริการด้วยมายาทที่ดี (Courtesy) บริการด้วยความกระตือรือร้อน (Enthusiasm)

7 คุณสมบัติของผู้ ให้บริการที่ดี เป็นผู้ที่มีความไวต่อความ ต้องการของผู้รับบริการ (Sensitive to customer’s needs) เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้อน (Enthusiasm) เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือได้ (Reliability)

8 เป็นผู้ให้ข่าวสารข้อมูล (Information) เป็นผู้มีความห่วงใยอาทรผู้อื่น (Concerned) เป็นผู้ที่มีความเข้าใจผู้อื่น (Empathy) เป็นผู้ที่มีความกระฉับกระเฉง (Vigorous) เป็นผู้ที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใน (Smiles)

9 กิจกรรม ที่ 1 : ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ศึกษา - Flow chart ระบบงานที่ มอบหมายใน http://library.riu.ac.th

10 - กิจกรรมในแต่ละแผนก งาน - งานโสตทัศนวัสดุ / เครือข่าย / บริการ - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / เครือข่าย - งานบริการยืม - คืน - การจัด ชั้น - งานเทคนิค / ฐานข้อมูลของ วัสดุห้องสมุด - งานพัฒนาทรัพยากร และ การสร้างซ่อมบำรุง - งานวารสารหนังสือพิมพ์ / บริการ

11 กิจกรรม ที่ 2 : ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ศึกษา - http://library.riu.ac.th โดย ละเอียด นอกจากรายละเอียดที่ได้จาก Website ดังกล่าวแล้ว ให้ตอบปัญหาดังนี้ - ประโยชน์ในทางวิชาการในแต่ ละหัวข้อที่ได้จาก Website ดังกล่าว

12 กิจกรรม ที่ 3 : ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ศึกษา Website ดังนี้ - สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏ (5 แห่ง ) - มหาวิทยาลัยในไทย (5 แห่ง ) - มหาวิทยาลัยในอังกฤษ (5 แห่ง )

13 ประเด็นที่ให้ศึกษา - มีกิจกรรมอะไรบ้าง - มี link ไปที่ใดบ้าง - มีระบบงานอะไรบ้าง - มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (5 แห่ง ) - หอสมุดแห่งชาติ (5 แห่ง ได้แก่ อินเดีย - อังกฤษ - สหรัฐอเมริกา - ออสเตรเลีย และ แคนาดา )

14 กิจกรรม ที่ 4 : ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ศึกษาฐานข้อมูลที่ มีใน เว็บไซต์ ของสำนักวิทยบริการ - สำนักวิทยบริการ / หอสมุด มหาวิทยาลัยของรัฐ (5 แห่ง ) - สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏ (10 แห่ง )

15 - หอสมุดมหาวิทยาลัยใน อังกฤษ (5 แห่ง ) - หอสมุดมหาวิทยาลัยใน สหรัฐอเมริกา (5 แห่ง ) - หอสมุดมหาวิทยาลัยใน ออสเตรเลีย (5 แห่ง ) - หอสมุดมหาวิทยาลัยใน แคนาดา (5 แห่ง )

16 สิ่งที่ต้อง นำเสนอ : ชื่อฐานข้อมูล (Database) ประโยชน์ที่ได้รับจาก ฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google