งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2549 ประกอบการประชุมผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2549 ประกอบการประชุมผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2549 ประกอบการประชุมผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2549

2 โครงการ ปีงบประมาณ 2548 แล้วเสร็จทุก โครงการ

3 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 1 งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร 6,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,883,608 บาท คิดเป็น 65 % 2 งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร 3,619,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,534,463 บาท คิดเป็น 42 %

4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 3 งบลงทุน ( ค่าคุมงาน, ค่าสำรวจออกแบบ, ค่าตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำ ) ได้รับ การจัดสรร 1,766,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 557,291 บาท คิดเป็น 32 % 4 งบลงทุน ( ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) ได้รับจัดสรร 36,282,630 บาท เบิกจ่ายแล้ว 26,479,090 บาท คิด เป็น 72 %

5 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 5 งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร 4,341,250 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,439,747 บาท คิดเป็น 79 %

6 การเบิกจ่าย งบประมาณปี 2549

7 92.3 0% 72.9 8% เป้าห มาย ผลงา น สถานะภาพการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2549

8 การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ ตาม แผนงานโครงการปีงบประมาณ 2549 จำนวน 15 โครงการ 1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

9 การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ ตาม แผนงานโครงการปีงบประมาณ 2549 จำนวน 15 โครงการ 3. ผลการก่อสร้าง คิดเป็น 92.30 % 4. เบิกจ่ายแล้ว 26,479,090 บาท คิดเป็น 72.98 %

10 1. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสาธารณะ บ. หนองนางขวัญ ต. เมืองเพีย อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น 2. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยวังกกแพง บ. โป่งแห้ง ต. วัง หินลาด อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 3. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสาธารณะ บ. สว่างหนองแก ต. ขัวเรียง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 4. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายน้ำล้นเลิงขี้ตุ่น บ. ยางเลิง ต. ดอกไม้ อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 5. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยใหญ่ บ. หนองขุ่น ต. หนอง ขุ่นใหญ่ อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด 6. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยวังโดน บ. อัคคะ ต. อัคคะ คำ อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด 7. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยเหนือ บ. อ้น ต. ดงลาน อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด 8. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยเหนือช่วงที่ 2 บ. โนนงาม ต. เหนือเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด 9. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยดอกไม้ บ. คำม่วง ต. อุ่มเม่า อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 10. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสาธารณะ บ. แก่นคำ ต. หินตั้ง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

11 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยหนองเอี่ยน บ. ร่องดูก ต. กุดเพียขอม อ. ชนบท จ. ขอนแก่น 2. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยเม็ก บ. สว่าง ต. หินตั้ง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น 3. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสะแบก บ. นากอก ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร 4. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสาธารณะ บ. หนองแหน ต. หนองแหน อ. กุดชุม จ. ยโสธร 5. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยสับปลา บ. หนองสูบ ต. สี แก้ว อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด

12 โครงการ Mega Project ปี 2549 1. ( ฝายต้นน้ำ ) จำนวน 14 โครงการ 1.1 จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 100 % 1.2 อยู่ระหว่างรอการจัดสรร งบประมาณ จำนวน 14 โครงการ

13 โครงการ Mega Project ปี 2549 2. ( การจัดการกลางน้ำ ) จำนวน 23 โครงการ 2.1 จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ 2.2 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน 17 โครงการ

14 การก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ

15 โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทยระยะ ที่ 1 จังหวัดขอนแก่น เสนอขออนุมัติงบประมาณ จำนวน 754 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 342 โครงการ 1.1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 127 โครงการ 1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 190 โครงการ 1.3 อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง จำนวน 6 โครงการ 1.4 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 19 โครงการ

16 โครงการน้ำกินน้ำใช้ ทั่วไทย ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

17 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น เป้าหมาย 178 อบต. ๆ ละ 2 คน รวม 356 คน ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ จำนวน 6 รุ่น รวม 358 คน

18 โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่ว ไทย ระยะที่ 2 จำนวน 5 จังหวัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คตป.1,2 และจัดทำ คตป.3 จำนวน 5 จังหวัด ขณะนี้ ได้ตรวจสอบ คตป.1,2 อยู่ ระหว่างจัดทำ คตป.3 โดยจังหวัด ชัยภูมิ, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ยโสธร และร้อยเอ็ด ได้ส่ง คตป.1,2 เรียบร้อย แล้ว ซึ่งบางจังหวัดยังจัดส่ง คตป.1,2 เข้ามาเรื่อยๆ

19 โครงการบริหารจัดการ องค์กรลุ่มน้ำ 1 ประชุมอนุกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง จากเป้าหมาย 4 ครั้ง 2 ประชุมคณะทำงานวิชาการ จำนวน 1 ครั้ง จากเป้าหมาย 4 ครั้ง

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ 1 ประชุมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 2 ครั้ง จากเป้าหมาย 4 ครั้ง 2 สนับสนุนเครือข่ายเดิม 5 เครือข่าย จากเป้าหมาย 18 เครือข่าย

21 โครงการพัฒนาศักยภาพฯ พื้นที่ลุ่มน้ำ ประชุมรับฟังความคิดเห็น “ พื้นที่ชุ่ม น้ำหนองเลิงใหญ่ ” จำนวน 1 ครั้ง จากเป้าหมาย 4 ครั้ง

22


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2549 ประกอบการประชุมผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google