งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมด้านแผนงานและ งบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมด้านแผนงานและ งบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมด้านแผนงานและ งบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

2 หัวข้อการประชุม 2. แผนงาน MTEF ปีงบประมาณ 2553-2556 1. เรื่องที่ประธานแจ้งฯ 3.1 การตรวจสอบชื่อประมาณการ ในใบเบิกฯ กับ แผนงาน 3.2 การตรวจสอบ ผลการจัดจ้าง ที่อนุมัติรับราคาสูงกว่าวงเงินตาม ปมก. 3.3 การคำนวณค่าควบคุมงานฯ ตามผลประกวดราคา 3.4 การควบคุมค่าจ้างชั่วคราวไม่ให้เกินวงเงินที่ขอตั้ง ปมก. 3.5 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ ปมก. 3.6 การวางแผนการดำเนินโครงการที่โอนให้ทหารฯ ดำเนินการ 3.7 การปรับแผนงานซ่อมแซมบ้านพัก 3.8 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.1 การตรวจสอบชื่อประมาณการ ในใบเบิกฯ กับ แผนงาน 3.2 การตรวจสอบ ผลการจัดจ้าง ที่อนุมัติรับราคาสูงกว่าวงเงินตาม ปมก. 3.3 การคำนวณค่าควบคุมงานฯ ตามผลประกวดราคา 3.4 การควบคุมค่าจ้างชั่วคราวไม่ให้เกินวงเงินที่ขอตั้ง ปมก. 3.5 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ ปมก. 3.6 การวางแผนการดำเนินโครงการที่โอนให้ทหารฯ ดำเนินการ 3.7 การปรับแผนงานซ่อมแซมบ้านพัก 3.8 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3. โครงการ SP2 ปีงบประมาณ 2553 4. เรื่องอื่นๆ

3 หัวข้อการประชุม 1. เรื่องที่ประธานแจ้งฯ

4 หัวข้อการประชุม 2. แผนงาน MTEF ปีงบประมาณ 2553-2556 กองแผนงาน ส่วนปรับปุงฯ กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป. รองอธิบดีฯ คณะกรรมการ จัดทำแผนฯ แผนงาน ของกรมฯ 22 ต. ค. 2552 3-6 พ. ย. 2552 26-30 ต. ค. 2552 1 2 2 3 4 5 6 สชป. ขอปรับแผนงานฯ 9-10 พ. ย. 2552

5 หัวข้อการประชุม 2. แผนงาน MTEF ปีงบประมาณ 2553-2556 ข้อทักทวง ของ กองแผนงาน 1. เปลี่ยนแปลงโครงการที่อยู่ใน SP 2 3. กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 2. เสนอโครงการ ไม่ตรง ผลผลิต การปรับแผนฯ ของ สชป.3 เหตุผลความจำเป็น 1. เพิ่มเติมโครงการฯ ที่ไม่มีอยู่ในแผนฯ 2. ปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของ โครงการ 3. ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสถานภาพความ พร้อมของโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำฯ การจัดการน้ำฯ

6 3. โครงการ SP 2 ปี 2553 3.1 การตรวจสอบชื่อประมาณการ ในใบเบิกฯ กับ แผนงาน Website ศูนย์ประสานแผนฯ สชป.3 Website กองแผนงาน

7 3. โครงการ SP 2 ปี 2553 3.2 การตรวจสอบ ผลการจัดจ้าง ที่อนุมัติรับราคาสูงกว่าวงเงินตาม ปมก. - ต่อรองราคาฯ หรือ ของบประมาณเพิ่ม 3.3 การคำนวณค่าควบคุมงานฯ ตามผลประกวดราคา = 3% ของ ผลประกวดราคาจ้างเหมา 3.4 การควบคุมค่าจ้างชั่วคราวไม่ให้เกินวงเงินที่ขอตั้ง ปมก. - อยู่ในวงเงินค่าจ้างชั่วคราว ที่ปรากฏอยู่ใน ชป.325

8 3. โครงการ SP 2 ปี 2553 3.5 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละประมาณการ นิยาม งบเหลือจ่าย : เป็นงบประมาณรายจ่ายจากการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือ โครงการ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว งานดำเนินการอง 1. รายการซื้อวัสดุที่ปรากฏชื่ออยู่ใน ชป.325 งานจ้างเหมา 1. ค่าจ้างเหมา 2. ค่าควบคุมงานฯ 2. ค่าอำนวยการที่ลดลง ( เนื่องจากวงเงินซื้อลดลง )

9 3. โครงการ SP 2 ปี 2553 3.5 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละประมาณการ ประเด็นหารือ : งานดำเนินการเอง 1. งาน คสล. : ค่าวัสดุ ปูนซีเมนต์, ทราย, หินย่อย, เหล็กเส้น หากผลการจัดซื้อ ต่ำกว่าราคากลาง ถือเป็นงบเหลือ ( จ่าย ) หรือ ไม่ 2. งานซื้อวัสดุ : ที่ปรากฏชื่อรายการอยู่ใน ชป.325 เช่น ซื้อ ท่อ คสล. หากผลการจัดซื้อได้ราคา ต่ำกว่าราคาใน ปมก. ถือเป็นเงินเหลือ ( จ่าย ) และ หากผลการจัดซื้อ ไม้แบบ ได้ราคาสูงกว่าราคาใน ปมก. การนำเงินที่เหลือจากการซื้อ ท่อ คสล. มาเพิ่ม ให้ในรายการซื้อ ไม้แบบ ควรที่จะต้องมีการ Revise ปมก. หรือไม่ สรุปว่า : การดำเนินการที่แตกต่างไปจาก ปมก. เดิม จะต้อง Revise ปมก. งบเหลือจ่าย คืน กรมฯ = เงินงวด – วงเงิน ตาม ปมก. Revise

10 3. โครงการ SP 2 ปี 2553 3.6 การวางแผนการดำเนินโครงการที่โอนให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ประมาณการโครงการ งบประมาณ ( ล้านบาท ) หมาย เหตุ ทั้ง ปมก. โอนทหาร 1. แก้มลิงบึงมาย ( ระยะที่ 2) ชป. อุตรดิตถ์ 50.00028.706 2. แก้มลิงบึงมาย ( ระยะที่ 3) ชป. อุตรดิตถ์ 72.100 ทั้ง ปมก. 3. แก้มลิงบึงแวง ชป. พิษณุโลก 19.53316.870 4. แก้มลิงบึงหล่ม ชป. พิษณุโลก 82.399 ทั้ง ปมก. 5. แก้มลิงโปร่งขุนอินทร์ ชป. พิษณุโลก 12.16311.330 6. แก้มลิงบึงนารางชป. พิจิตร 20.00017.630 7. แก้มลิงบึงอ้อ ชป. นครสวรร ค์ 22.80221.906 8. อาคารบังคับน้ำบึงละหุ่ง ชป. นครสวรร ค์ 11.94011.049 9. คลองผันน้ำคลองเมม ( คลองบางแก้ว ) ก่อสร้าง 1/03 111.00054.280 รวม 9 ปมก. 401.938316.270

11 3. โครงการ SP 2 ปี 2553 3.6 การวางแผนการดำเนินโครงการที่โอนให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แนวทางดำเนินการ 1. มีบันทึก สอบถาม ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 2. วางแผนการใช้เครื่องจักรกล 3. เตรียม Revise แผนจัดซื้อจัดจ้าง ( โดยคงรายการเดิมไว้ ) แต่ยังไม่เสนออนุมัติ จนกว่า สชป.3 จะได้ข้อสรุปและแจ้งโครงการ 3. เตรียม Revise แผนจัดซื้อจัดจ้าง ( โดยคงรายการเดิมไว้ ) แต่ยังไม่เสนออนุมัติ จนกว่า สชป.3 จะได้ข้อสรุปและแจ้งโครงการ

12 3. โครงการ SP 2 ปี 2553 3.7 การปรับแผนงานซ่อมแซมบ้านพัก ที่โครงการ ประมาณการ หมายเหตุ ( จำนวน )( ล้านบาท ) 1. งานอาคารสถานที่ สชป.3 1 ปมก. 3.500 2. เขื่อนนเรศวร 3 ปมก. 2.680 3. พลายชุมพล 2 ปมก. 0.800 4. ดงเศรษฐี 2 ปมก. 0.700 5. ท่าบัว 1 ปมก. 1.200 6. ชป. อุตรดิตถ์ 5 ปมก. 6.800 7. ชป. นครสวรรค์ 5 ปมก. 2.600 8. ชป. พิจิตร 1 ปมก. 0.800 9. สถานีทดลองการใช้น้ำ 1 ปมก. 2.000 รวม 9 ปมก. 21 ปมก. 21.080 ปมก. งานซ่อมแซมบ้านพัก ที่อยู่ในแผนงาน SP 2

13 3. โครงการ SP 2 ปี 2553 3.8 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา งานดำเนินการเอง นำรายการ สัญญาหลัก วงเงินสูงสุด 1 รายการ นำรายการ ซื้อวัสดุหลัก วงเงินสูงสุด 1 รายการ รายงานทุกวันที่ 10, 20, 30 ของเดือน เป็นรายงานที่กรมฯ ให้ความสำคัญมาก

14 หัวข้อการประชุม 4. เรื่องอื่นๆ

15


ดาวน์โหลด ppt ประชุมด้านแผนงานและ งบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google