งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อม ปี และการขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ตามหนังสือกระทรวงการคลัง - ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อม ปี และการขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ตามหนังสือกระทรวงการคลัง - ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 100."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อม ปี และการขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ตามหนังสือกระทรวงการคลัง - ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 100 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555

2 ประเภทการกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี CF กันเงินเหลื่อมปี - ไม่มีหนี้ ผูกพัน CX กันเงินเหลื่อมปี - มีหนี้ ผูกพัน CK กันเงินเหลื่อมปี - เสมือน มีหนี้ผูกพัน เช่น การเวณคืนที่ดิน, คชจ. ด อกเบี้ย, ค่า K, เงินอุดหนุนทั่วไป  จะต้องทำการสำรองเงินผ่าน Web online เลือกระบบการบริหารงบประมาณ ( สง.01 สำรองเงิน )

3 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 1. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( เอกสารสำรองเงิน ) 2. กรณีมีหนี้ผูกพัน ( ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ) รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง - ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 300 ลงวันที่ 10 กันยายน 2551 ( คู่มือกระบวนการ การกันเงินฯ ) - ที่ กค 0409.3/ ว 222 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ( คู่มือ การสำรองเงินผ่าน Web Online)

4 GFMIS Terminal GFMIS Web Online CF หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ List และ Confirm ภายใน สิ้นกย. ของแต่ละปี หน่วยงานในสังกัด - List เอกสารสำรองเงินที่ ต้องการกันเงินฯ - สรุปเลขที่เอกสารดังกล่าวและส่ง กองคลัง ต้นสังกัด รวบรวม เพื่อให้หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ Confirm ภายในสิ้นกย. ของแต่ละปี 4 GFMIS Web Online 1. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

5 5

6 ตัวอย่างการบันทึก : กรณีงบ ลงทุน - ครุภัณฑ์ (CF) 0307 0300700115 3,710,000 0300778701210011 120602 P4100 5511310 ซื้อรถยนต์ตู้ประจำ สำนักงาน 2 คัน 1. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

7 ตัวอย่างการบันทึก : กรณีงบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (CF) A006 2000600167 2,000,000 2000678701410007 1208 P4100 5511320 ก่อสร้างสนามกีฬา ฟุตซอล 1. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

8 8 การกันเงิน ก่อหนี้ภายในกย. จากการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำ ของ หรือเช่าทรัพย์สิน ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้น ไป และชำระหนี้ไม่ทันภายในปีงบประมาณ ดำเนินการ หน่วยงานที่จัดทำ PO หนี้ที่ผู้ขายอยู่ในต่างประเทศ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ - PO 1 ฉบับ ≥ 50,000 บาท - ถือว่า PO นั้นเป็นใบขอกันเงินฯ - กรณีมีหนี้ผูกพัน โดยอัตโนมัติ - ไม่ต้องจัดทำใบขอกันเงินในระบบฯ อีก จัดทำ PO GFMIS Terminal GFMIS Web Online - List + Confirm ผ่าน GFMIS Terminal หรือระบบ GFMIS Web Online แล้วแต่กรณี - ภายในกย. แต่ละปี 2. กรณีมีหนี้ผูกพัน สร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน Web Online

9 ที่มิได้เกิดจาก การจัดซื้อ จัดจ้าง และเช่าทรัพย์สิน เช่น เงิน ชดเชยค่าก่อสร้างฯ ( ค่า k) ฯลฯ CK GFMIS Terminal GFMIS Web Online หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ หน่วยงานในสังกัดที่เป็น หน่วยเบิกจ่าย - List เอกสารสำรองเงินที่ ต้องการกันเงินฯ - สรุปเลขที่เอกสารดังกล่าวและ ส่งกองคลังต้นสังกัด เพื่อให้ หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ Confirm ภายใน สิ้นกย. ของแต่ละปี 9 list และ confirm ภายใน สิ้นกย. ของแต่ละปี GFMIS Terminal GFMIS Web Online 2. กรณีมีหนี้ผูกพัน

10 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี งบประมาณเบิกแทนกัน กรณีมีหนี้ ผูกพัน ส่วนราชการผู้เบิกแทน บันทึก PO ให้เสร็จสิ้น ภายในสิ้นก. ย. ของแต่ละ ปี List และ Confirm ผ่าน GFMIS Terminal ภายในสิ้นกย. ของแต่ละปี SC GFMIS Terminal GFMIS Web Online 10 GFMIS Terminal ส่วนราชการผู้ เบิกแทน กรณีไม่มี หนี้ผูกพัน หน่วยงานในสังกัด แจ้งรายละเอียดรายการที่ ต้องการกันเงินฯ ในเอกสารแบบ 2 และส่งกอง คลังต้นสังกัด เพื่อสร้างเอกสารสำรอง เงิน และให้ ส่วนราชการผู้เบิกแทน

11 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  การขยายฯ กรณีมีหนี้ ผูกพัน  การขยายฯ กรณีไม่มี หนี้ผูกพัน

12 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมี หนี้ผูกพัน ส่วนราชการมีการ จัดทำ PO ส่วนราชการใน ภูมิภาค ( ไม่มี Terminal) - สรุปเลขที่เอกสาร ดังกล่าวและส่งกอง คลังต้นสังกัด รวบรวม เพื่อให้หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ Confirm ภายในสิ้น เดือนกันยายน หรือ มีนาคมของแต่ละปี หน่วยงานไม่มีการจัดทำ PO เช่น รัฐวิสาหกิจ กทม. เมืองพัทยา เป็น ต้น และกรณีที่มีการซื้อ ทรัพย์สินฯซึ่งต้องชำระ เงินแก่ผู้ขายใน ต่างประเทศ ให้ หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ List และ Confirm เอกสารสำรอง เงิน CX ภายในสิ้นเดือน กันยายนหรือมีนาคมของแต่ ละปี 12 หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ List และ Confirm ภายในสิ้นเดือน กันยายน หรือ มีนาคม ของแต่ละ ปี

13 13 การ LIST ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมี หนี้ (PO) ( อส. 01)

14 14

15 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 15 ต้นสังกัด ส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ กทม. เมือง พัทยา เป็นต้น List และ Confirm เช่นเดียวกับการกันเงินฯ กรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน

16 การ LIST ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่ มีหนี้ผูกพัน ( สง.02) 16

17 การ LIST ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( สง.02) 17

18 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี งบประมาณเบิกแทนกัน 18 กรณีมีหนี้ ผูกพัน กรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน ส่วนราชการผู้เบิกแทน ( ไม่มีเครื่อง Terminal แจ้งต้นสังกัดส่วนกลาง Confirm เช่นเดียวกับ การขยายเวลาฯ กรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน ส่วนราชการผู้เบิกแทน ( ไม่มีเครื่อง Terminal แจ้งต้นสังกัดส่วนกลาง Confirm เช่นเดียวกับ การขยายเวลาฯ กรณีมี หนี้ผูกพัน

19 จบการบรรยาย สำนักงานคลังจังหวัด อุดรธานี โทร. 0-4224-3171 โทรสาร 0-4222-561 19


ดาวน์โหลด ppt 1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อม ปี และการขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ตามหนังสือกระทรวงการคลัง - ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google