งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การเปิดระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ การจัดส่งใบจองงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การเปิดระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ การจัดส่งใบจองงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การเปิดระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 2. การจัดส่งใบจองงบประมาณ
งานนโยบายและแผน หน่วยงบประมาณ พบภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 วันศุกร์ที่ 10/10/ เวลา น. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีครินทร์ ชั้น 15 ผู้นำเสนอ : นางสุรภร มิคผล หน่วยงบประมาณ งานคลัง โทร , , FAX ต่อ 124 E Mail หน่วยงบประมาณ  Agenda 1. การเปิดระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 2. การจัดส่งใบจองงบประมาณ # 1 10/10/ PP BG MM พบภาควิชา น ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15

2 การบริหารงบประมาณ โดยการเปิดระบบงบประมาณ
ระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ได้เปิดระบบ SAP ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 หน่วยงบประมาณจะส่งใบจองงบประมาณ (EFD) งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) งบอุดหนุนจัดสรรประเภทต่าง ๆ ที่คณะฯ ได้ อนุมัติจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2552 ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551 ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในงบลงทุนโดยเร็ว เพื่อเป้าหมายการผูกพันงบฯ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2552 # 2 10/10/ PP BG MM พบภาควิชา น ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15

3 การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2552
เงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/หน่วยงาน ประเภท ต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการ 1.งบอุดหนุนจัดสรรสำหรับ ภาควิชาหรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใน ภาควิชา/ หน่วยงานเพื่อใช้ เป็นค่าใช้จ่ายการประชุม อบรม สัมมนา ทั้งใน/นอก ประเทศ ภาควิชา หน่วยงบประมาณจะออกใบจองงบประมาณตามบันทึกที่งานนโยบายและแผนฯ นำเสนอขออนุมัติงบจัดสรร และจัดส่งใบจองงบประมาณให้กับภาควิชา เริ่มวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551 หน่วยงาน (อัตรา 750 บาท/คน/ปี) หน่วยงานจะต้องจัดทำบันทึกพร้อมแนบรายชื่อบุคลากร -> ส่งสารบรรณคณะ -> ส่งฝ่ายทรัพยากรฯ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และนำเสนออนุมัติ -> หน่วยงบประมาณออกใบจองงบ ส่งกลับหน่วยงาน # 3 10/10/ PP BG MM พบภาควิชา น ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15

4 การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2552
เงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/หน่วยงาน ประเภท ต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการ 2. งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ งาน (HA) * อัตรา 750 บาท/คน/ปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพงาน ได้แก่ การฝึกอบรม สัมมนาค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน จัดทำบันทึกพร้อมแนบรายชื่อบุคลากร -> ส่งสารบรรณคณะฯ -> ส่งฝ่ายทรัพยากรฯ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และนำเสนออนุมัติ -> หน่วยงบประมาณออกใบจองงบส่งกลับหน่วยงาน # 4 10/10/ PP BG MM พบภาควิชา น ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15

5 สรุป เฉพาะ หน่วยงาน ที่ต้องการขอใช้เงิน อุดหนุนจัดสรรหน่วยงาน และ เงิน
สรุป เฉพาะ หน่วยงาน ที่ต้องการขอใช้เงิน อุดหนุนจัดสรรหน่วยงาน และ เงิน อุดหนุนจัดสรรพัฒนาคุณภาพ (HA) ขอให้ท่านจัดทำบันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุน ทั้ง 2 ประเภทในฉบับเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อโดยสรุปจำนวนบุคลากร ส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล # 5 10/10/ PP BG MM พบภาควิชา น ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15

6 ตัวอย่าง

7 การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2552
เงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/หน่วยงาน ประเภทต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการ 3. งบอุดหนุนซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด รอรับใบจองงบประมาณ จากหน่วยงบประมาณ เริ่มวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551 4. งบอุดหนุนจัดสรรประกันสังคม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในภาควิชา ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน 5. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและประชุม วิชาการ รวมทั้งค่ารับรองพิธีการของ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ (คณะฯ ไม่อนุญาต ให้นำเงินอุดหนุนจัดสรรประเภทต่าง ๆ มา จัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)

8 E Mail หน่วยงบประมาณ  sibudget@diamond.mahidol.ac.th
จบการนำเสนอ ท่านสามารถ Download presentation File นี้ เพิ่มเติมได้จากWeb งานคลัง/ข่าวสาร/อบรม บรรยาย สัมมนา นอกเหนือจากที่หน่วยงบประมาณจะได้ส่งเวียน Si-Net E Mail หน่วยงบประมาณ  # 8 10/10/ PP BG MM พบภาควิชา น ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15


ดาวน์โหลด ppt 1. การเปิดระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ การจัดส่งใบจองงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google