งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนโยบายและแผน หน่วยงบประมาณ พบภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 วันศุกร์ที่ 10/10/2551 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมตรีเพ็ชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนโยบายและแผน หน่วยงบประมาณ พบภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 วันศุกร์ที่ 10/10/2551 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมตรีเพ็ชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนโยบายและแผน หน่วยงบประมาณ พบภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 วันศุกร์ที่ 10/10/2551 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีครินทร์ ชั้น 15 ผู้นำเสนอ : นางสุรภร มิคผล หน่วยงบประมาณ งานคลัง โทร 7670-1, 9807-8, FAX 7670 ต่อ 124 E Mail หน่วยงบประมาณ  sibudget@diamond.mahidol.ac.th Agenda 1. การเปิดระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 2. การจัดส่งใบจองงบประมาณ # 1 10/10/2008 PP BG MM พบภาควิชา 10.30-12.00 น. ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15

2 การบริหารงบประมาณ โดยการเปิดระบบงบประมาณ ระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ได้เปิดระบบ SAP ตุลาคม 2551ระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ได้เปิดระบบ SAP ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 หน่วยงบประมาณจะส่งใบจองงบประมาณ (EFD)หน่วยงบประมาณจะส่งใบจองงบประมาณ (EFD) งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) งบอุดหนุนจัดสรร ประเภทต่าง ๆ ที่คณะฯ ได้ อนุมัติจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2552 ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551 ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในงบ ลงทุนโดยเร็ว เพื่อเป้าหมายการผูกพันงบฯ และเป้าหมาย การเบิกจ่าย ได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2552 # 2 10/10/2008 PP BG MM พบภาควิชา 10.30-12.00 น. ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15

3 เงินอุดหนุนจัดสรร ภาควิชา/หน่วยงาน ประเภท ต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชา/หน่วยงานดำเนินการ 1.งบอุดหนุนจัดสรรสำหรับ ภาควิชาหรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใน ภาควิชา/ หน่วยงานเพื่อใช้ เป็นค่าใช้จ่ายการประชุม อบรม สัมมนา ทั้งใน/นอก ประเทศ ภาควิชา หน่วยงบประมาณจะออกใบจองงบประมาณ ตามบันทึกที่งานนโยบายและแผนฯ นำเสนอ ขออนุมัติงบจัดสรร และจัดส่งใบจอง งบประมาณให้กับภาควิชา เริ่มวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551 หน่วยงาน (อัตรา 750 บาท/คน/ปี) หน่วยงานจะต้องจัดทำบันทึกพร้อมแนบ รายชื่อบุคลากร -> ส่งสารบรรณคณะ -> ส่งฝ่ายทรัพยากรฯ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และนำเสนออนุมัติ -> หน่วยงบประมาณ ออกใบจองงบ ส่งกลับหน่วยงาน การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2552 # 3 10/10/2008 PP BG MM พบภาควิชา 10.30-12.00 น. ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15

4 เงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/ หน่วยงาน ประเภท ต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชา/หน่วยงานดำเนินการ 2. งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ งาน (HA) * อัตรา 750 บาท/คน/ปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพงาน ได้แก่ การฝึกอบรม สัมมนาค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน ภาควิชา/หน่วยงาน จัดทำบันทึกพร้อมแนบรายชื่อ บุคลากร -> ส่งสารบรรณคณะฯ -> ส่งฝ่ายทรัพยากรฯ เพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ และนำเสนอ อนุมัติ -> หน่วยงบประมาณออกใบจอง งบส่งกลับหน่วยงาน การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2552 # 4 10/10/2008 PP BG MM พบภาควิชา 10.30-12.00 น. ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15

5 ขอให้ท่านจัดทำบันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุน ทั้ง 2 ประเภทในฉบับเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อโดยสรุปจำนวนบุคลากร ส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล สรุป เฉพาะ หน่วยงาน สรุป เฉพาะ หน่วยงาน ที่ต้องการขอใช้เงิน อุดหนุนจัดสรรหน่วยงาน และ เงิน อุดหนุนจัดสรรพัฒนาคุณภาพ (HA) # 5 10/10/2008 PP BG MM พบภาควิชา 10.30-12.00 น. ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15

6 ตัวอย่าง

7 เงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/ หน่วยงาน ประเภทต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการ ดำเนินการ 3. งบอุดหนุนซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ภาควิชา/หน่วยงาน รอรับใบจองงบประมาณ จากหน่วยงบประมาณ เริ่มวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551 4. งบอุดหนุนจัดสรรประกันสังคม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในภาควิชา ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน 5. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและประชุม วิชาการ รวมทั้งค่ารับรองพิธีการของ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2552 ไม่อนุญาต (คณะฯ ไม่อนุญาต ให้นำเงินอุดหนุนจัดสรรประเภทต่าง ๆ มา จัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)

8 จบการนำเสนอ E Mail หน่วยงบประมาณ  sibudget@diamond.mahidol.ac.th # 8 10/10/2008 PP BG MM พบภาควิชา 10.30-12.00 น. ณ. ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15 ท่านสามารถ Download presentation File นี้ เพิ่มเติมได้จากWeb งานคลัง/ข่าวสาร/อบรม บรรยาย สัมมนา นอกเหนือจากที่หน่วยงบประมาณจะได้ส่งเวียน Si-Net


ดาวน์โหลด ppt งานนโยบายและแผน หน่วยงบประมาณ พบภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 วันศุกร์ที่ 10/10/2551 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมตรีเพ็ชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google