งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเร่งรัดการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเร่งรัดการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเร่งรัดการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555

2 ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2555 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2556 3.3 มาตรการและแนวทางเร่งรัดการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา - รายงานผลการเบิกจ่าย / ก่อหนี้ผูกพัน และปัญหาอุปสรรค ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

4 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม - ไม่มี

5 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ. ศ. 2555 ( หน่วย : ล้านบาท ) งบจัดสรร ผลการ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (30 ก. ย.2555) เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย +/-=( สูง / ต่ำ ) งบลงทุน 10,044.106,749.6367.2072- 4.80 งบประจำ 23,570.5322,808.3496.77 ภาพรวม 33,614.6329,557.9787.9393- 5.07 ที่มา : รายงาน MIS ณ วันที่ 28 กันยายน 2555 ( ลำดับที่ 45 ของประเทศ )

6 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( หน่วย : ล้านบาท ) งบจัดสรร ผลการ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (31 ธ. ค.2555) เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย +/-=( สูง / ต่ำ ) งบลงทุน 2,928.40360.7812.3210+2.32 งบประจำ 10,360.744,619.9144.59 ภาพรวม 13,289.144,980.6937.4820+17.48 ที่มา : รายงาน MIS ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555

7 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ  มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี พ. ศ. 2556 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม ไตร มาสที่ เป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการ เบิกจ่ายภาพรวม 1 10.0020.00 2 25.0044.00 3 50.0069.00 4 80.0094.00

8 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ  เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้ว เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556  กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ. ศ.2555 และเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ. ศ.2555 ให้เร่งรัดการดำเนินงานและ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

9 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ  กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินโครงการ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหาร จัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ. ศ.2555 ร้อยละ 100.00 ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ.2556  ให้นำผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นตัวชี้วัดในคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556

10 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ  เมื่อส่วนราชการ และจังหวัด ทำแผนการใช้ จ่ายเงินและนำแผนไปปฏิบัติแล้ว จะต้องมีการ ติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินที่ได้ทำไว้ ให้ปรับปรุงแผนการใช้ จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ปรับปรุง แผนการใช้จ่ายเงิน โดยให้ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

11 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ  ให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามอำนาจของส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณให้โอนเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2556  กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ ต้องขอทำความ ตกลงกับสำนักงบประมาณ โดยส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณภายในเดือน กรกฎาคม 2556

12 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ  ให้ส่วนราชการ และจังหวัดแต่งตั้ง คณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค จากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือมี การปรับแผน

13 ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา การรายงานผล  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2556 แยกตามงบรายจ่าย ( แบบ เร่งรัดฯ 001)  แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ( แบบ เร่งรัดฯ 002)  แบบรายงานปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบ ลงทุนของส่วนราชการ ( แบบเร่งรัดฯ 002-1) ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทาง e-mail address: kkn@cgd.go.th หรือ suttinunch_c@cgd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 043-244378,043- 243818

14 ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา กำหนดส่งรายงาน ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น เป็น excel file ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทาง e-mail address:kkn@cgd.go.th หรือ e- mail address:suttinunch_c@cgd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 043-244378 หรือ 043-243818 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคลัง กลุ่มงานระบบบริหารงานคลัง : 0-4324-6675 ต่อ 102 มือถือ :0-8786-11082 ( คุณสำอาง ) /0-8501- 54871 ( คุณสุทธินันช์ )

15 ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

16


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเร่งรัดการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google