งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555

2 ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2555
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 3.3 มาตรการและแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา - รายงานผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน และปัญหาอุปสรรค ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

4 รับรองรายงานการประชุม -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม -ไม่มี

5 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 (หน่วย:ล้านบาท) งบจัดสรร ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย.2555) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย +/-=(สูง/ต่ำ) งบลงทุน 10,044.10 6,749.63 67.20 72 - 4.80 งบประจำ 23,570.53 22,808.34 96.77 ภาพรวม 33,614.63 29,557.97 87.93 93 - 5.07 ที่มา: รายงาน MIS ณ วันที่ 28 กันยายน (ลำดับที่ 45 ของประเทศ)

6 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หน่วย:ล้านบาท) งบจัดสรร ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (31ธ.ค.2555) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย +/-=(สูง/ต่ำ) งบลงทุน 2,928.40 360.78 12.32 10 +2.32 งบประจำ 10,360.74 4,619.91 44.59 ภาพรวม 13,289.14 4,980.69 37.48 20 +17.48 ที่มา: รายงาน MIS ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555

7 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม 1 10.00 20.00 2 25.00 44.00 3 50.00 69.00 4 80.00 94.00

8 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556 กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ ให้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

9 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 ร้อยละ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้นำผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

10 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
เมื่อส่วนราชการ และจังหวัด ทำแผนการใช้จ่ายเงินและนำแผนไปปฏิบัติแล้ว จะต้องมีการติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทำไว้ ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

11 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอำนาจของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณให้โอนเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2556 กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ต้องขอทำความ ตกลงกับสำนักงบประมาณ โดยส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณภายในเดือนกรกฎาคม 2556

12 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ให้ส่วนราชการ และจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน

13 ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
การรายงานผล รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ แยกตามงบรายจ่าย (แบบเร่งรัดฯ 001) แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (แบบเร่งรัดฯ 002) แบบรายงานปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ (แบบเร่งรัดฯ 002-1) ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทาง address: หรือ หรือทางโทรสารหมายเลข ,

14 ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา กำหนดส่งรายงาน ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น เป็น excel file ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทาง หรือ หรือทางโทรสารหมายเลข หรือ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง กลุ่มงานระบบบริหารงานคลัง: ต่อ 102 มือถือ: (คุณสำอาง) / (คุณสุทธินันช์)

15 ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

16 ขอขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google