งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง )

2 ลำดับการนำเสนอเนื้อหา ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ปฏิทินการทำงานของที่ปรึกษา การขอความร่วมมือ

3 ความเป็นมา ปี 2549 โครงการราษฎร์รัฐร่วมใจบริหาร จัดการลุ่มน้ำ เนื่องในโอกาสงานฉลอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี (การบริหาร จัดการเป็นระบบลุ่มน้ำ) จำนวน 30 ลุ่มน้ำสาขา/ย่อย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารจัดการน้ำ เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน และองค์กรลุ่มน้ำระดับตำบลโดยการร่วมกันจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยนำร่อง

4 ความเป็นมา –ปี 2549 สสป.มอบหมายให้ สทภ.1-10 จัดเก็บ ข้อมูลลุ่มน้ำสาขานำร่องในรูปแบบแฟ้ม excel 30 ลุ่มน้ำสาขา –ปี 2550 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำย่อยนำร่อง เพิ่มอีก 40 ลุ่มน้ำรวมเป็น 70 ลุ่มน้ำ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อ รวบรวมที่ได้เก็บแล้วทั้ง 70 ลุ่มน้ำให้เป็นฐานข้อมูล และฝึกอบรมให้จนท.ภาคฯสามารถนำข้อมูลมา วิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ –ปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำจ้างคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อ รวบรวมที่ได้เก็บแล้วทั้ง 70 ลุ่มน้ำให้เป็นฐานข้อมูล และฝึกอบรมให้จนท.ภาคฯสามารถนำข้อมูลมา วิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ ดำเนินการรวบรวมไว้ในช่วงปีงบประมาณ 2549 – 2551 จำนวน 70 ลุ่มน้ำสาขา 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากร น้ำ และเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูล GIS 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้ากรมทรัพยากร น้ำ ให้สามารถตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลไว้ใน ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว เพื่อทำการวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต่อไป

6 1.ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ ทน. ในการจัดทำ ฐานข้อมูล 2.เจ้าหน้าที่ของ สทภ. จะต้องเป็น ผู้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเอง ทุกขั้นตอนตามคำแนะนำและการ ถ่ายทอดความรู้ของที่ปรึกษา วิธีการดำเนินงาน

7

8

9

10 ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ 70 ลุ่มน้ำสาขา ฐานข้อมูลภาค ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ ฐานข้อมูลประเทศ ทน. ต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูลและ การสร้างฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามระเบียบสำนักนายก พ.ศ. 2550

11 ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ 70 ลุ่มน้ำย่อย ที่ สทภ. ฐานข้อมูล ประเทศ ทน. ต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูลและ การสร้างฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามระเบียบสำนักนายก พ.ศ. 2550 GIS ระดับภาค ข้อมูล ตาราง EXCEL ที่ปรึกษา สทภ. 1-10 ตรวจสอบความถูกต้อง ให้คำแนะนำในการแก้ไข 1 2 2.1 3 4 จัการฝึกอบรม ให้คำแนะนำใน การจัดทำ จัดการฝึกอบรม ให้คำแนะนำใน การจัดทำข้อมูล ระดับภาค 4 GIS ระดับประเทศ บูรณาการ เป็นระบบเดียว

12 ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐธรรมนูญ มาตรา 85(4) รัฐต้องจัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ยุทธศาสตร์ ทส. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน วิสัยทัศน์ของ กรมทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน พันธกิจของ กรมทรัพยากรน้ำ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

13 กลไกของ ทน. ในการสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทรัพยากรน้ำ สสป. สทภ. 1-10 ส่วนประสานลุ่มน้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำ 1-25 คณะอนุกรรมการ ลุ่มน้ำสาขา

14 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้ำ

15

16 เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ/สาขา 2.แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3.แผนปฏิบัติการและแผน งบประมาณแบบบูรณาการ

17 นโยบายของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 1.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง 1.1 นำไปเสนอของบประมาณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีอุทกภัยจะสามารถนำข้อมูลบ่อน้ำตื้นใน พื้นที่มาใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสูบล้าง ได้ทันที 1.2 นำมาใช้ในการจัดสรรน้ำในพื้นที่ได้ 2.ให้เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของกรมทรัพยากรน้ำเป็นหลัก - รายละเอียดของบ่อบาดาลให้ใช้ผลสำรวจของกรม ทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นหลัก

18

19

20 70 ลุ่มน้ำสาขา

21 สทภสทภ สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา / ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา เครื่องหมาย * หมายถึง ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำย่อย

22 สทภ.1 สทภสทภ สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา / ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา 1 ปิงตอนบน ปิงตอนล่าง วัง สาละวิน โขงส่วนที่ 1 และ กก 1) แม่สา ( ย่อย ) 2) ห้วยแม่ท้อ 3) ลุ่มน้ำแม่ตุ๋ย 4) แม่น้ำ ปายตอน บน 5) ลุ่มน้ำแม่คำ ( ย่อย ) แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 น้ำแม่จัน 1) ลุ่มน้ำแม่ ริม 2) ห้วยแม่ท้อ 3) ลุ่มน้ำ แม่ตุ๋ย 4) แม่น้ำ ปายตอน บน 5) ลุ่มน้ำแม่ คำ ( ย่อย ) น้ำแม่จัน 1) น้ำแม่กลาง 2) คลองแม่ ระกา 3) น้ำแม่ต๋ำ 4) น้ำแม่สะมาด 5) น้ำแม่พุง

23 สทภ.2 สทภสทภ สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา / ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา 2ป่าสัก 6) ห้วยหมวก เหล็ก 2 (ย่อย) ห้วยมวก เหล็ก 6)ห้วย มวก เหล็ก 6)ลำสนธิ เจ้าพระยาตอน ล่าง 7)คลองน้ำ วิ่ง(ย่อย) ที่ราบแม่น้ำ เจ้าพระยา 7)ห้วย หอม (ย่อย) ที่ราบแม่น้ำ เจ้าพระยา 7)บึงบอระ เพ็ด 8) ที่ราบ แม่น้ำ เจ้าพระยา สะแกกรัง8)ห้วยทับ เสลา 9)คลองโพธิ์

24 สทภ.3 สทภสทภ สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา / ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา 3โขงส่วนที่ 29)ห้วยน้ำ โมง 9)ห้วยน้ำ โมง 10)แม่น้ำ เลยตอน ล่าง โขงส่วนที่ 310)ห้วยมุก 11)แม่น้ำ โขงส่วนที่ 8

25 สทภ.4 สทภสทภ สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา / ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา 4ชีตอนบน11)ลุ่มน้ำ พวย 12)ห้วยสาม หมอ 11)ลุ่มน้ำ พวย 12)ห้วย สาม หมอ 12)ลำสะพุง 13)ลำน้ำชี ตอนบน 14)ลำกะ จวน ชีตอนล่าง13)ห้วลำ พันชาด 13)ห้วลำ พัน ชาด 15)ลุ่มน้ำยัง

26 สทภ.5 สทภสทภ สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา / ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา 5มูลตอนบน14)ลำตะ คอง 16)ลำปะ เทีย มูลตอนล่าง15)ห้วยทับ ทัน 17)ลำเซ บาย

27 สทภ.6 สทภสทภ สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา / ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา * ลุ่มน้ำ สาขา ลุ่มน้ำสาขา 6บางปะกง – ปราจีนบุรี และ โตนเลสาบ 16) คลอง สารภี (ย่อย) แม่น้ำปราจีน บุรีตอนบน 16) คลอง สารภี (ย่อย) แม่น้ำ ปราจีน บุรีตอนบน 18)แม่น้ำ นครนายก 19)คลองท่าลาด 20)คลองหลวง 21)ที่ราบแม่ น้ำบางปะกง 22)คลองพระสทึง 23)แม่น้ำพระปรง 24)แม่น้ำหนุมาน 25)แม่น้ำปราจีน บุรีตอนล่าง ชายฝั่งทะเล ตะวันออก 17) เวฬุ (ย่อย) ชายฝั่งทะเล ตะวันออก 17) เวฬุ (ย่อย) ชายฝั่ง ทะเล ตะวันออก 26)แม่น้ำ เมืองตราด

28 สทภ.7 สทภสทภ สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา / ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำ สาขา ลุ่มน้ำสาขา * ลุ่มน้ำ สาขา ลุ่มน้ำสาขา 7แม่กลอง18)ห้วยลำ ตะเพิน 27)ลุ่มน้ำลำ ภาชี ท่าจีน19)ห้วยกระ เสียว 28)ที่ราบ แม่น้ำ ท่าจีน เพชรบุรี20)ห้วยผาก (ย่อย) แม่น้ำเพชร บุรีตอนบน 20)ห้วยผาก (ย่อย) แม่น้ำ เพชร บุรีตอนบน 29)แม่น้ำ ประจันต์ ชายฝั่งทะเล ประจวบคีรีขันธ์ 21)คลอง บาง สะพาน 30)ทับสะ แก (ย่อย)

29 สทภ.8 สทภสทภ สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา / ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา 8 ภาคใต้ฝั่งตะ วันออกส่วนที่2 (นครศรีฯ) 22)คลอง เสาธง (ย่อย) ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก ส่วนที่4 22)คลอง เสาธง (ย่อย) ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก ส่วนที่4 31)คลอง กลาย ภาคใต้ฝั่งตะ วันออกส่วนที่3 และ ปัตตานี 23)คลอง เทพา 23)คลอง เทพา 32)แม่น้ำ สายบุรี ทะเลสาบ สงขลา 24)คลองท่า เชียดตอน บย(ย่อย) ทะเลหลวง24)คลอง ท่า เชียดตอน บย(ย่อย) ทะเลหลวง33)ทะเล สาบสงขลา 34)ทะเล น้อย 35)ทะเล หลวง ภาคใต้ฝั่งตะ วันตกส่วนที่2 25)ลุ่มน้ำ ปะเหลียน 25)ลุ่มน้ำ ปะเหลียน 36)คลอง ละงู

30 สทภ.9 สทภสทภ สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา / ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำ สาขา ลุ่มน้ำสาขา * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา 9ยม26)น้ำงึม (ย่อย) แม่น้ำยม ตอนบน 26)ลุ่มน้ำ ยมตอน บน 37)น้ำปี้ น่าน27)ห้วยน้ำ ยาว (1) 38)คลอง ตรอน

31 สทภ.10 สทภสทภ สำนักงา น ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา / ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำ สาขา ลุ่มน้ำสาขา * ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำสาขา 10ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก ส่วนที่ 1 (ชุมพร) 28)ลุ่มน้ำ สาขา คลองชุมพร (ย่อย) ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก ตอนบน 28)ลุ่มน้ำ สาขา คลองชุมพร (ย่อย) ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก ตอนบน 39) ภาคใต้ ฝั่งตะวัน ออกส่วน ที่ 2 ตาปี29)คลองจัน ดี 40)คลองสก ภาคใต้ฝั่ง ตะวันตก ส่วนที่ 1 30)คลองละ อุ่น 41) ภาคใต้ ฝั่งตะวัน ตกส่วน ที่ 2

32 70 ลุ่มน้ำสาขา

33 ปฏิทินการทำงานของที่ปรึกษา ( ระยะเวลา 270 วัน ) การออกภาคสนามครั้งที่ 1 ระหว่าง 7 พ. ย. – 16 ธ. ค. 2551 การออกภาคสนามครั้งที่ 2 ระยะเวลา 30 วัน ระหว่าง 15 ม. ค. – 15 ก. พ. 2552

34 การออกภาคสนาม 3 ครั้ง การออกภาคสนาม ครั้งที่ 1 ระหว่าง 7 พ. ย. – 16 ธ. ค. 2551 การออกภาคสนาม ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 30 วัน ระหว่าง 15 ม. ค. – 15 ก. พ. 2552

35 การออกภาคสนามครั้งที่ 1

36 ขอความร่วมมือ สทภ. 1-10 1. ตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมทำงานกับที่ ปรึกษาทุกครั้งที่ที่ปรึกษาลงพื้นที่ (และเพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล ของภาคฯ ต่อไป)

37 2.การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ งานภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษา 3.การเตรียมความพร้อมของบุคลากร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติภาคสนาม - คอมพิวเตอร์ - แผนที่ 1 : 50,000 - GPS ขอความร่วมมือ สทภ. 1-10

38 4. กรอกแบบฟอร์มการจัดทำฐาน ข้อมูลลุ่มน้ำย่อย/สาขา นำร่อง (ตามแบบฟอร์ม) 5.สำนักงานลุ่มน้ำจัดเก็บข้อมูลและนำ ข้อมูลเข้า Excel ให้แล้วเสร็จเพื่อ รวบรวมให้ สสป. เพื่อส่งให้ที่ปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนออก ภาคสนาม ขอความร่วมมือ สทภ. 1-10

39 ขอความร่วมมือ 1 ตัวอย่างโครงสร้าง คณะทำงาน

40 สรุปผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขานำร่อง ปี 2551 - 2552 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.................... ชื่อลุ่มน้ำ หลัก ลุ่มน้ำสาขา / ย่อย ปี จำนวนพื้นที่ สถานะการลง ข้อมูล คาดว่าจะแล้ว เสร็จ จังหวั ด อำเภ อตำบล หมู่บ้า น

41 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี ) NIDTAYA_Y@HOTMAIL.COM

42


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google