งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ (การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ (การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ (การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง)

2 ลำดับการนำเสนอเนื้อหา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ปฏิทินการทำงานของที่ปรึกษา การขอความร่วมมือ

3 ความเป็นมา ปี 2549 โครงการราษฎร์รัฐร่วมใจบริหารจัดการลุ่มน้ำเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (การบริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน้ำ) จำนวน 30 ลุ่มน้ำสาขา/ย่อย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและองค์กรลุ่มน้ำระดับตำบลโดยการร่วมกันจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยนำร่อง

4 ความเป็นมา ปี 2549 สสป.มอบหมายให้ สทภ.1-10 จัดเก็บข้อมูลลุ่มน้ำสาขานำร่องในรูปแบบแฟ้ม excel 30 ลุ่มน้ำสาขา ปี 2550 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยนำร่อง เพิ่มอีก 40 ลุ่มน้ำรวมเป็น 70 ลุ่มน้ำ ปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมที่ได้เก็บแล้วทั้ง 70 ลุ่มน้ำให้เป็นฐานข้อมูลและฝึกอบรมให้จนท.ภาคฯสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ดำเนินการรวบรวมไว้ในช่วงปีงบประมาณ 2549 – 2551 จำนวน 70 ลุ่มน้ำสาขา 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ และเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูล GIS 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้ากรมทรัพยากรน้ำ ให้สามารถตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำการวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไป

6 วิธีการดำเนินงาน 1.ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ ทน. ในการจัดทำฐานข้อมูล 2.เจ้าหน้าที่ของ สทภ. จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเองทุกขั้นตอนตามคำแนะนำและการถ่ายทอดความรู้ของที่ปรึกษา

7

8

9

10 ฐานข้อมูลประเทศ ทน. ฐานข้อมูลภาค
ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ ต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูลและ การสร้างฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามระเบียบสำนักนายก พ.ศ. 2550 ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ 70 ลุ่มน้ำสาขา

11 สทภ. 1-10 ตาราง EXCEL ข้อมูล GIS GIS ระดับภาค ที่ปรึกษา ระดับประเทศ
ตรวจสอบความถูกต้อง ให้คำแนะนำในการแก้ไข สทภ. 1-10 2.1 1 2 ตาราง EXCEL ที่ปรึกษา ข้อมูล 4 บูรณาการเป็นระบบเดียว จัการฝึกอบรม ให้คำแนะนำในการจัดทำ ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ 70 ลุ่มน้ำย่อย ที่ สทภ. 3 GIS ระดับประเทศ ฐานข้อมูล ประเทศ ทน. จัดการฝึกอบรม ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลระดับภาค 4 GIS ระดับภาค ต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูลและ การสร้างฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามระเบียบสำนักนายก พ.ศ. 2550

12 วิสัยทัศน์ของ กรมทรัพยากรน้ำ พันธกิจของ กรมทรัพยากรน้ำ
ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐธรรมนูญ มาตรา 85(4) รัฐต้องจัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ยุทธศาสตร์ ทส. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน วิสัยทัศน์ของ กรมทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน พันธกิจของ กรมทรัพยากรน้ำ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

13 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
กลไกของ ทน. ในการสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทรัพยากรน้ำ สสป. คณะกรรมการลุ่มน้ำ 1-25 สทภ. 1-10 คณะอนุกรรมการ ลุ่มน้ำสาขา ส่วนประสานลุ่มน้ำ

14 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้ำ

15 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้ำ

16 เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ/สาขา 2.แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3.แผนปฏิบัติการและแผน งบประมาณแบบบูรณาการ

17 นโยบายของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
1.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง 1.1 นำไปเสนอของบประมาณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีอุทกภัยจะสามารถนำข้อมูลบ่อน้ำตื้นในพื้นที่มาใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสูบล้างได้ทันที 1.2 นำมาใช้ในการจัดสรรน้ำในพื้นที่ได้ 2.ให้เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำเป็นหลัก - รายละเอียดของบ่อบาดาลให้ใช้ผลสำรวจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นหลัก

18

19

20 70 ลุ่มน้ำสาขา

21 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย
70 ลุ่มน้ำสาขา สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำสาขา เครื่องหมาย * หมายถึง ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำย่อย

22 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย
สทภ.1 สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำสาขา 1 ปิงตอนบน ปิงตอนล่าง วัง สาละวิน โขงส่วนที่ 1 และกก 1) แม่สา (ย่อย) 2) ห้วยแม่ท้อ 3) ลุ่มน้ำแม่ตุ๋ย 4) แม่น้ำปายตอนบน 5) ลุ่มน้ำแม่คำ (ย่อย) แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 น้ำแม่จัน 1) ลุ่มน้ำแม่ริม 5) ลุ่มน้ำแม่คำ(ย่อย) 1) น้ำแม่กลาง 2) คลองแม่ระกา 3) น้ำแม่ต๋ำ 4) น้ำแม่สะมาด 5) น้ำแม่พุง

23 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย
สทภ.2 สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำสาขา 2 ป่าสัก 6) ห้วยหมวก เหล็ก 2 (ย่อย) ห้วยมวก เหล็ก 6)ห้วย มวก 6)ลำสนธิ เจ้าพระยาตอน ล่าง 7)คลองน้ำ วิ่ง(ย่อย) ที่ราบแม่น้ำ เจ้าพระยา 7)ห้วย หอม(ย่อย) 7)บึงบอระ เพ็ด 8) ที่ราบแม่น้ำ สะแกกรัง 8)ห้วยทับเสลา 9)คลองโพธิ์

24 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย
สทภ.3 สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำสาขา 3 โขงส่วนที่ 2 9)ห้วยน้ำ โมง 10)แม่น้ำ เลยตอน ล่าง โขงส่วนที่ 3 10)ห้วยมุก 11)แม่น้ำ โขงส่วนที่ 8

25 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย
สทภ.4 สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำสาขา 4 ชีตอนบน 11)ลุ่มน้ำพวย 12)ห้วยสามหมอ 12)ลำสะพุง 13)ลำน้ำชี ตอนบน 14)ลำกะจวน ชีตอนล่าง 13)ห้วลำ พันชาด 15)ลุ่มน้ำยัง

26 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย
สทภ.5 สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำสาขา 5 มูลตอนบน 14)ลำตะคอง 16)ลำปะ เทีย มูลตอนล่าง 15)ห้วยทับทัน 17)ลำเซ บาย

27 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย
สทภ.6 สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำสาขา 6 บางปะกง – ปราจีนบุรี และ โตนเลสาบ 16) คลองสารภี (ย่อย) แม่น้ำปราจีน บุรีตอนบน แม่น้ำ ปราจีน 18)แม่น้ำ นครนายก 19)คลองท่าลาด 20)คลองหลวง 21)ที่ราบแม่ น้ำบางปะกง 22)คลองพระสทึง 23)แม่น้ำพระปรง 24)แม่น้ำหนุมาน 25)แม่น้ำปราจีน บุรีตอนล่าง ชายฝั่งทะเล ตะวันออก 17) เวฬุ (ย่อย) 26)แม่น้ำเมืองตราด

28 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย
สทภ.7 สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำสาขา 7 แม่กลอง 18)ห้วยลำตะเพิน 27)ลุ่มน้ำลำภาชี ท่าจีน 19)ห้วยกระเสียว 28)ที่ราบแม่น้ำ เพชรบุรี 20)ห้วยผาก (ย่อย) แม่น้ำเพชร บุรีตอนบน 29)แม่น้ำประจันต์ ชายฝั่งทะเล ประจวบคีรีขันธ์ 21)คลองบางสะพาน 30)ทับสะ แก(ย่อย)

29 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย
สทภ.8 สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำสาขา 8 ภาคใต้ฝั่งตะ วันออกส่วนที่2 (นครศรีฯ) 22)คลองเสาธง (ย่อย) ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก ส่วนที่4 31)คลอง กลาย วันออกส่วนที่3 และ ปัตตานี 23)คลอง เทพา 32)แม่น้ำสายบุรี ทะเลสาบ สงขลา 24)คลองท่า เชียดตอน บย(ย่อย) ทะเลหลวง 33)ทะเล สาบสงขลา 34)ทะเลน้อย 35)ทะเลหลวง วันตกส่วนที่2 25)ลุ่มน้ำ ปะเหลียน 36)คลอง ละงู

30 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย
สทภ.9 สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำสาขา 9 ยม 26)น้ำงึม (ย่อย) แม่น้ำยม ตอนบน 26)ลุ่มน้ำ ยมตอน บน 37)น้ำปี้ น่าน 27)ห้วยน้ำยาว (1) 38)คลอง ตรอน

31 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย
สทภ.10 สำนักงาน ลุ่มน้ำ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ลุ่มน้ำสาขา/ลุ่มน้ำย่อย * ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำสาขา 10 ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก ส่วนที่ 1 (ชุมพร) 28)ลุ่มน้ำสาขา คลองชุมพร (ย่อย) ตอนบน 39) ภาคใต้ ฝั่งตะวัน ออกส่วน ที่ 2 ตาปี 29)คลองจันดี 40)คลองสก ตะวันตก 30)คลองละอุ่น 41) ภาคใต้ ตกส่วน

32 70 ลุ่มน้ำสาขา

33 ปฏิทินการทำงานของที่ปรึกษา (ระยะเวลา 270 วัน)
การออกภาคสนามครั้งที่ 1 ระหว่าง 7 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2551 การออกภาคสนามครั้งที่ 2 ระยะเวลา 30 วัน ระหว่าง 15 ม.ค. – 15 ก.พ. 2552

34 การออกภาคสนามครั้งที่ 1 ระหว่าง 7 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2551
การออกภาคสนาม 3 ครั้ง การออกภาคสนามครั้งที่ 1 ระหว่าง 7 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2551 การออกภาคสนามครั้งที่ 2 ระยะเวลา 30 วัน ระหว่าง 15 ม.ค. – 15 ก.พ. 2552

35 การออกภาคสนามครั้งที่ 1

36 ขอความร่วมมือ สทภ. 1-10 ของภาคฯ ต่อไป)
1. ตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมทำงานกับที่ปรึกษาทุกครั้งที่ที่ปรึกษาลงพื้นที่ (และเพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล ของภาคฯ ต่อไป)

37 ขอความร่วมมือ สทภ. 1-10 2.การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ งานภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษา 3.การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ในการปฏิบัติภาคสนาม - คอมพิวเตอร์ - แผนที่ 1 : 50,000 - GPS

38 ขอความร่วมมือ สทภ. 1-10 4. กรอกแบบฟอร์มการจัดทำฐาน ข้อมูลลุ่มน้ำย่อย/สาขา นำร่อง(ตามแบบฟอร์ม) 5.สำนักงานลุ่มน้ำจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลเข้า Excel ให้แล้วเสร็จเพื่อ รวบรวมให้ สสป. เพื่อส่งให้ที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนออกภาคสนาม

39 ขอความร่วมมือ 1 ตัวอย่างโครงสร้างคณะทำงาน

40 สรุปผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขานำร่อง ปี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ชื่อลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำสาขา / ย่อย ปี จำนวนพื้นที่ สถานะการลงข้อมูล คาดว่าจะแล้วเสร็จ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

41 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

42


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ (การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google