งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงทะเบียนสมัคร e- Passport

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงทะเบียนสมัคร e- Passport"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การลงทะเบียนสมัคร e- Passport http://epassport.rmutsv.ac.th/

3

4 รหัสผ่าน e-Passport ให้ใช้รหัสประจำตัว ประชาชนเท่านั้น

5

6 - หมวด 1 บททั่วไป - หมวด 2 ระบบการศึกษา - หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษา - หมวด 4 การลงทะเบียนเรียน - หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ. ศ.2551

7 - หมวด 6 การลา - หมวด 7 การโอนและการย้าย - หมวด 8 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา - หมวด 9 การสำเร็จการศึกษา - หมวด 10 การให้ปริญญาเกียรตินิยมและ เหรียญเกียรตินิยม ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ. ศ.2551 ( ต่อ )

8 มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตรวจสอบ วุฒิ - ส่งใบผลการ เรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ไปยัง สถานศึกษาเดิม ( ให้นักศึกษา ส่งเป็นกลุ่มภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่แผนกงานทะเบียน และวัดผล ) การตรวจสอบวุฒิ

9 การ ลงทะเบียน เรียน http://saiyai.rmutsv.ac.thhttp://saiyai.rmutsv.ac.th/academic - ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ไม่ เกิน 22 หน่วยกิต - หน่วยกิตมากกว่า 22 หน่วยกิตและไม่ เกิน 25 หน่วยกิต หรือ น้อยกว่า 9 หน่วยกิต กระทำได้เพียงแค่หนึ่งภาค เขียนคำร้อง ยกเว้นภาคการศึกษา สุดท้าย หน่วยกิตไม่เกิน 25

10 การเพิ่ม - ถอนรายวิชา - เพิ่ม / ถอนผ่านระบบภายใน 2 สัปดาห์ ( 11 – 31 สิงหาคม 2557) - ถอนเขียนคำร้อง ได้เกรด w สัปดาห์ที่ 3 - 12 ( 1 กันยายน – 21 พฤศจิกายน 2557) หลังจากนั้น ไม่ถอนผลการ เรียนเป็น F

11 - นักศึกษาต้องดำเนินการในภาคการศึกษา แรก ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2 แนบใบ แสดงผลการเรียน รายวิชาที่มีระดับ คะแนน ไม่ต่ำกว่า C ( รายวิชาที่เทียบโอนไม่นำมาคิดระดับ คะแนนเฉลี่ย ) * ชำระค่าเทียบโอนรายวิชาละ 100 บาท ( รับแบบฟอร์มที่แผนกทะเบียน ) หลักสูตรเทียบ โอน

12 1) สอบกลางภาคเรียน ระหว่างวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2557 การสอบ ระหว่างภาค 2) สอบปลายภาคเรียน ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2557

13 - เวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 80 % - กรณีลงทะเบียนและชำระเงิน รายวิชาใดแต่ไม่เข้าเรียน ให้ถอน รายวิชา มิฉะนั้น ไม่มีสิทธิ์สอบ ได้รับผลการเรียนเป็น F การไม่มีสิทธิ์ สอบ

14 1. มีเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัยในช่วงการสอบ 2. ทำงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นส่วนประกอบ การศึกษาไม่สมบูรณ์ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องและดำเนินการแก้ I ให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันเปิด ภาคการศึกษาถัดไป ( ยกเว้นรายวิชาโครงงานก่อนวันสิ้นภาค การศึกษาปกติถัดไป ) หากพ้นกำหนด ผลการศึกษาจะถูกเปลี่ยนเป็น F การประเมินผล การศึกษาเป็น I

15 1. ไม่ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด - ขอคืนสภาพภายใน 1 ปีการศึกษา - ลาพักการเรียนย้อนหลัง ยกเว้น นักศึกษาใหม่ 2. เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพ ตามระเบียบวัดผล 3. ระยะเวลาเกิน 2 เท่าที่กำหนดใน หลักสูตร การพ้นสภาพการ เป็นนักศึกษา

16 เกณฑ์พ้นสภาพการเป็น นักศึกษา - หน่วยกิตสะสมระหว่าง 30 – 59 หน่วยกิต ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 1.50 - หน่วยกิตสะสม 60 หน่วยกิ ตขึ้นไป ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 1.75

17 1. เรียนครบตามหลักสูตร 2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 3. ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ การสำเร็จ การศึกษา

18 เกียรตินิยมอันดับ 1 - ผู้สำเร็จการศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ย สะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 เกียรตินิยมอันดับ 2 - ผู้สำเร็จการศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ย สะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ( ไม่ได้รับ ผลการเรียน D, D+, F) ไม่ลงเรียน ซ้ำ, ไม่เคยลาพักการเรียน ปริญญา เกียรตินิยม

19

20 การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาผู้หญิงเก็บผมติดกระดุม คอให้เรียบร้อย นักศึกษาผู้ชาย ผูกเนคไท ไม่มี หนวดเครา

21 เว็บไซต์สำหรับพิมพ์ใบ Pay-in Slip สำหรับ ชำระเงินผ่านธนาคาร http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission57/index.php


ดาวน์โหลด ppt การลงทะเบียนสมัคร e- Passport

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google