งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ ทับพันธุ์ ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบ จะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้ พึงยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถ้ามีเหตุสุดวิสัยต้องรีบทำคำร้องเพื่อชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน

3 ข้อ 6 ระบบการศึกษา (P.37) หน่วยกิต หมายถึง ...............
6.3 เป็นการศึกษาแบบ “หน่วยกิต” หน่วยกิต หมายถึง การศึกษาในห้องเรียน 1 ชั่วโมง หมายถึง ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

4 ข้อ 6 ระบบการศึกษา (P.37) 6.5 ต้องมีเวลาศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในชั้นเรียน จึงจะมีสิทธิเข้าเข้าสอบไล่ปลายภาคในวิชานั้น หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ถือว่าสอบตก (F) ในรายวิชาดังกล่าว

5 ข้อ 10 การจดทะเบียน (P.38) 10.1 การจดทะเบียนศึกษารายวิชาต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษานั้นๆ

6 ข้อ 10 การจดทะเบียน (P.38) 10.4 การจดทะเบียนรายวิชา (รวมเพิ่ม-ถอน) ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ภาคปกติ นักศึกษาต้องจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และ ไม่เกิน 19 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน อนุญาตให้จดทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

7 ข้อ 10.4 (ต่อ), (P.38) คาดว่าเป็นภาคสุดท้าย ต้องได้รับอนุมัติ
จดทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิตได้ในกรณี เจ็บป่วย คาดว่าเป็นภาคสุดท้าย จดทะเบียนเกินกว่า 19 หน่วยกิตได้ในกรณีเป็นนักศึกษาฐานะปีที่ 4 ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต้องได้รับอนุมัติ

8 ข้อ 10.4 (ต่อ), (P.38) นักศึกษาที่สังกัดคณะใด ต้องจดทะเบียนรายวิชาในคณะที่ตนสังกัดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในทุกภาคการศึกษา ยกเว้น นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจ หรือ นักศึกษาที่ได้ศึกษาในวิชาเอกครบถ้วนแล้ว หรือ เพราะเหตุอื่นที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ

9 ข้อ 12 การวัดผลการศึกษา (P.40)
การวัดผลแบบต่างๆ การคำนวณเกรดเฉลี่ย ข้อ เรื่อง การขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสัย ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานภายใน 10 วัน

10 ข้อ 14 สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา (P.43)
14.1 ต้องได้ค่าเฉลี่ยสะสมถึงภาคนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00 Warning 1 Warning 2 Probation Dismissed

11 ข้อ 14 (ต่อ), (P.43) 14.2 สำหรับนักศึกษาปีที่ 1
14.2 สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ต่ำกว่า 1.5 ได้รับการเตือนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ต่ำกว่า 1.5 Dismissed และ หากได้ 1.5 < GPAX < 2.00 จะได้รับ Warning 1

12 ข้อ 15 การเทียบโอนหน่วยกิต
“ การเทียบโอนของคณะฯ กำหนดให้ทำภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เท่านั้น”

13 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องส่ง สมุดปกปิด พร้อมรูปถ่าย ภายในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2549

14 โครงการอื่นๆ สำหรับ นักศึกษาโครงการภาษาไทย
การฝึกงาน การขอรับทุนเพื่อศึกษาร่วมกับโครงการภาคภาษาอังกฤษ (BE) การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (ผู้สนใจต้องเตรียมตัววางแผนตั้งแต่ขณะนี้)

15 ข่าวสาร และ ข้อมูล รักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยการติดตามดูข่าวสาร ข้อมูล และ ประกาศต่างๆ ของทางคณะฯ จาก บอร์ดใต้ตึกอาคารเดือน website ของทางคณะฯ อาจารย์ที่ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google