งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น ปริญญาตรี พ. ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ ทับ พันธุ์ ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น ปริญญาตรี พ. ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ ทับ พันธุ์ ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น ปริญญาตรี พ. ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ ทับ พันธุ์ ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

2 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา ตรี พ. ศ. 2540 เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้อง ทราบ จะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่ได้ เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้อง ทราบ จะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่ได้ พึงยึดถือและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด พึงยึดถือและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ถ้ามีเหตุสุดวิสัยต้องรีบ ทำคำร้องเพื่อชี้แจง เหตุผลให้ชัดเจน ถ้ามีเหตุสุดวิสัยต้องรีบ ทำคำร้องเพื่อชี้แจง เหตุผลให้ชัดเจน

3 ข้อ 6 ระบบการศึกษา (P.37) 6.3 เป็นการศึกษาแบบ “ หน่วยกิต ” – หน่วยกิต หมายถึง............... – การศึกษาในห้องเรียน 1 ชั่วโมง หมายถึง ต้อง มีการศึกษาเพิ่มเติม นอกชั้นเรียนอีกอย่าง น้อย 3 ชั่วโมง

4 ข้อ 6 ระบบการศึกษา (P.37) 6.5 ต้องมีเวลาศึกษา ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ เวลาศึกษาทั้งหมดในชั้น เรียน....... จึงจะมีสิทธิ เข้าเข้าสอบไล่ปลายภาค ในวิชานั้น........ หากไม่ เป็นเช่นนั้น ให้ถือว่าสอบ ตก (F) ในรายวิชา ดังกล่าว

5 ข้อ 10 การจดทะเบียน (P.38) 10.1 การจด ทะเบียนศึกษา รายวิชาต้องกระทำ ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิด ภาคการศึกษานั้นๆ

6 ข้อ 10 การจดทะเบียน (P.38) 10.4 การจดทะเบียนรายวิชา ( รวมเพิ่ม - ถอน ) ให้กระทำ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ – ภาคปกติ นักศึกษาต้องจด ทะเบียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วย กิต และ ไม่เกิน 19 หน่วย กิต – ภาคฤดูร้อน อนุญาตให้จด ทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วย กิต

7 ข้อ 10.4 ( ต่อ ), (P.38) – จดทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วย กิตได้ในกรณี เจ็บป่วย คาดว่าเป็นภาคสุดท้าย – จดทะเบียนเกินกว่า 19 หน่วยกิตได้ในกรณีเป็น นักศึกษาฐานะปีที่ 4 ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต้องได้รับ อนุมัติ

8 ข้อ 10.4 ( ต่อ ), (P.38) – นักศึกษาที่สังกัดคณะใด ต้องจดทะเบียนรายวิชาใน คณะที่ตนสังกัดไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งในทุกภาคการศึกษา ยกเว้น – ยกเว้น นักศึกษาที่อยู่ใน ภาวะรอพินิจ หรือ นักศึกษา ที่ได้ศึกษาในวิชาเอก ครบถ้วนแล้ว หรือ เพราะ เหตุอื่นที่ได้รับอนุมัติจาก คณบดีเป็นกรณีพิเศษ

9 ข้อ 12 การวัดผล การศึกษา (P.40) – การวัดผลแบบต่างๆ – การคำนวณเกรด เฉลี่ย – ข้อ 12.12 เรื่อง การ ขาดสอบโดยมีเหตุ สุดวิสัย ยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานภายใน 10 วัน

10 ข้อ 14 สถานภาพทาง วิชาการของนักศึกษา (P.43) 14.1 ต้องได้ค่าเฉลี่ยสะสม ถึงภาคนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00 Warning 1 Warning 2 Probation Dismissed

11 ข้อ 14 ( ต่อ ), (P.43) 14.2 สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ต่ำกว่า 1.5 ได้รับการเตือนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ต่ำกว่า 1.5 Dismissed และ หากได้ 1.5 < GPAX < 2.00 จะได้รับ Warning 1

12 ข้อ 15 การเทียบโอนหน่วย กิต “ การเทียบโอนของ คณะฯ กำหนดให้ทำ ภายใน 2 สัปดาห์แรก ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เท่านั้น ”

13 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดให้นักศึกษาทุก คนต้องส่ง – สมุดปกปิด พร้อมรูป ถ่าย – ภายในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2549

14 โครงการอื่นๆ สำหรับ นักศึกษาโครงการภาษาไทย – การฝึกงาน – การขอรับทุนเพื่อศึกษา ร่วมกับโครงการภาค ภาษาอังกฤษ (BE) – การเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนไปศึกษาใน มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ( ผู้สนใจต้องเตรียมตัว วางแผนตั้งแต่ขณะนี้ )

15 ข่าวสาร และ ข้อมูล – รักษาผลประโยชน์ของ ตัวเองด้วยการติดตามดู ข่าวสาร ข้อมูล และ ประกาศต่างๆ ของทาง คณะฯ จาก บอร์ดใต้ตึกอาคารเดือน website ของทาง คณะฯ อาจารย์ที่ปรึกษา www.econ.tu.ac.th/a dvisor49.htm


ดาวน์โหลด ppt ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น ปริญญาตรี พ. ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ ทับ พันธุ์ ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google