งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น ปริญญาตรี พ. ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ ทับ พันธุ์ ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น ปริญญาตรี พ. ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ ทับ พันธุ์ ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น ปริญญาตรี พ. ศ รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ ทับ พันธุ์ ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

2 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา ตรี พ. ศ เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้อง ทราบ จะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่ได้ เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้อง ทราบ จะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่ได้ พึงยึดถือและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด พึงยึดถือและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ถ้ามีเหตุสุดวิสัยต้องรีบ ทำคำร้องเพื่อชี้แจง เหตุผลให้ชัดเจน ถ้ามีเหตุสุดวิสัยต้องรีบ ทำคำร้องเพื่อชี้แจง เหตุผลให้ชัดเจน

3 ข้อ 6 ระบบการศึกษา (P.37) 6.3 เป็นการศึกษาแบบ “ หน่วยกิต ” – หน่วยกิต หมายถึง – การศึกษาในห้องเรียน 1 ชั่วโมง หมายถึง ต้อง มีการศึกษาเพิ่มเติม นอกชั้นเรียนอีกอย่าง น้อย 3 ชั่วโมง

4 ข้อ 6 ระบบการศึกษา (P.37) 6.5 ต้องมีเวลาศึกษา ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ เวลาศึกษาทั้งหมดในชั้น เรียน จึงจะมีสิทธิ เข้าเข้าสอบไล่ปลายภาค ในวิชานั้น หากไม่ เป็นเช่นนั้น ให้ถือว่าสอบ ตก (F) ในรายวิชา ดังกล่าว

5 ข้อ 10 การจดทะเบียน (P.38) 10.1 การจด ทะเบียนศึกษา รายวิชาต้องกระทำ ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิด ภาคการศึกษานั้นๆ

6 ข้อ 10 การจดทะเบียน (P.38) 10.4 การจดทะเบียนรายวิชา ( รวมเพิ่ม - ถอน ) ให้กระทำ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ – ภาคปกติ นักศึกษาต้องจด ทะเบียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วย กิต และ ไม่เกิน 19 หน่วย กิต – ภาคฤดูร้อน อนุญาตให้จด ทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วย กิต

7 ข้อ 10.4 ( ต่อ ), (P.38) – จดทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วย กิตได้ในกรณี เจ็บป่วย คาดว่าเป็นภาคสุดท้าย – จดทะเบียนเกินกว่า 19 หน่วยกิตได้ในกรณีเป็น นักศึกษาฐานะปีที่ 4 ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต้องได้รับ อนุมัติ

8 ข้อ 10.4 ( ต่อ ), (P.38) – นักศึกษาที่สังกัดคณะใด ต้องจดทะเบียนรายวิชาใน คณะที่ตนสังกัดไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งในทุกภาคการศึกษา ยกเว้น – ยกเว้น นักศึกษาที่อยู่ใน ภาวะรอพินิจ หรือ นักศึกษา ที่ได้ศึกษาในวิชาเอก ครบถ้วนแล้ว หรือ เพราะ เหตุอื่นที่ได้รับอนุมัติจาก คณบดีเป็นกรณีพิเศษ

9 ข้อ 12 การวัดผล การศึกษา (P.40) – การวัดผลแบบต่างๆ – การคำนวณเกรด เฉลี่ย – ข้อ เรื่อง การ ขาดสอบโดยมีเหตุ สุดวิสัย ยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานภายใน 10 วัน

10 ข้อ 14 สถานภาพทาง วิชาการของนักศึกษา (P.43) 14.1 ต้องได้ค่าเฉลี่ยสะสม ถึงภาคนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00 Warning 1 Warning 2 Probation Dismissed

11 ข้อ 14 ( ต่อ ), (P.43) 14.2 สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ต่ำกว่า 1.5 ได้รับการเตือนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ต่ำกว่า 1.5 Dismissed และ หากได้ 1.5 < GPAX < 2.00 จะได้รับ Warning 1

12 ข้อ 15 การเทียบโอนหน่วย กิต “ การเทียบโอนของ คณะฯ กำหนดให้ทำ ภายใน 2 สัปดาห์แรก ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เท่านั้น ”

13 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดให้นักศึกษาทุก คนต้องส่ง – สมุดปกปิด พร้อมรูป ถ่าย – ภายในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2549

14 โครงการอื่นๆ สำหรับ นักศึกษาโครงการภาษาไทย – การฝึกงาน – การขอรับทุนเพื่อศึกษา ร่วมกับโครงการภาค ภาษาอังกฤษ (BE) – การเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนไปศึกษาใน มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ( ผู้สนใจต้องเตรียมตัว วางแผนตั้งแต่ขณะนี้ )

15 ข่าวสาร และ ข้อมูล – รักษาผลประโยชน์ของ ตัวเองด้วยการติดตามดู ข่าวสาร ข้อมูล และ ประกาศต่างๆ ของทาง คณะฯ จาก บอร์ดใต้ตึกอาคารเดือน website ของทาง คณะฯ อาจารย์ที่ปรึกษา dvisor49.htm


ดาวน์โหลด ppt ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น ปริญญาตรี พ. ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ ทับ พันธุ์ ผู้อำนวยการคณะทำงาน โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google