งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. แบบผสมผสานเป็นเกลียว เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง การสอน - การสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. แบบผสมผสานเป็นเกลียว เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง การสอน - การสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. แบบผสมผสานเป็นเกลียว เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง การสอน - การสอบ

2 ความ สำคัญ ของ การวัด ประเมิน ผล การศึก ษา 1. ด้านการเรียนการสอน ตัวผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 2. ด้านการบริหารจัดการ การบริหารงาน การแนะแนวและการจัดกิจกรรม 3. ด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย

3 จุดมุ่งหม ายของ การวัด ประเมิน ผล การศึกษ า 1. เพื่อการจัดตำแหน่ง (Placement) เพื่อการคัดเลือก (Selection) เพื่อการจำแนก (Classification) 2. เพื่อการวินิจฉัย (Diagnosis) 3. เพื่อการ เปรียบเทียบความก้าวหน้า (Assessment) 4. เพื่อการพยากรณ์ (Prediction) 5. เพื่อการประเมินค่า (Evaluation)

4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดแนวทางการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าต้องอยู่บน หลักการพื้นฐานสองประการ คือ 1. การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อ ตัดสินผลการเรียน 2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5 ระดับการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ การประเมิน ระดับชั้นเรียน การประเมิน ระดับ สถานศึกษา การประเมิน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา การประเมิน ระดับชาติ

6 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการ เรียน 1. การตัดสิน การให้ระดับและการ รายงานผลการเรียน 1.1 การตัดสินผลการเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 1.2 การให้ระดับผลการเรียน ระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 1.3 การรายงานผลการเรียน

7 หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลาง สำหรับการจบ การศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เกณ ฑ์การ จบ การศึ กษา

8 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษา เฉพาะทางการศึกษาสำหรับผู้มี ความสามารถพิเศษ การศึกษา ทางเลือก การศึกษาสำหรับ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการของสถานศึกษา เขต พื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัด และประเมินผล การเรียนรู้ของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

9 ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ที่ 1 1. นางสาวจิรัชญาสุขสมาน รหัสนิสิต 531031595 2. นางสาวจุฑารัตน์สุทธิมาส รหัสนิสิต 531031606 3. นางสาวนันทิกานต์แสงวิเชียร รหัสนิสิต 531031606 4. นางสาวพัทธนันท์ศักดา รหัสนิสิต 531031621 5. นางสาววรรณีสาเม๊าะ รหัสนิสิต 531031635 6. นางสาวสุทธวรรณจันทร์ขวัญ รหัสนิสิต 531031643 7. นางสาวสูไลดาเจ๊สมอเจ๊ะ รหัสนิสิต 531031644 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา


ดาวน์โหลด ppt 2. แบบผสมผสานเป็นเกลียว เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง การสอน - การสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google