งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.แบบผสมผสานเป็นเกลียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.แบบผสมผสานเป็นเกลียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.แบบผสมผสานเป็นเกลียว
เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง การสอน - การสอบ

2 ของการวัด ประเมินผลการศึกษา
1. ด้านการเรียนการสอน ตัวผู้เรียน ครูผู้สอน ความสำคัญ ของการวัด ประเมินผลการศึกษา ผู้ปกครอง 2. ด้านการบริหารจัดการ การบริหารงาน การแนะแนวและการจัดกิจกรรม 3. ด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย

3 จุดมุ่งหมายของการวัด ประเมินผลการศึกษา
1. เพื่อการจัดตำแหน่ง (Placement) จุดมุ่งหมายของการวัด ประเมินผลการศึกษา เพื่อการคัดเลือก (Selection) เพื่อการจำแนก (Classification) 2. เพื่อการวินิจฉัย (Diagnosis) 3. เพื่อการเปรียบเทียบความก้าวหน้า (Assessment) 4. เพื่อการพยากรณ์ (Prediction) 5. เพื่อการประเมินค่า (Evaluation)

4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดแนวทางการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ 1. การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน 2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5 ระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินระดับชั้นเรียน การประเมินระดับสถานศึกษา การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้

6 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 1.1 การตัดสินผลการเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 1.2 การให้ระดับผลการเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 1.3 การรายงานผลการเรียน

7 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ
2. เกณฑ์การจบการศึกษา เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทางการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัยให้คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

9 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอก วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
สมาชิกกลุ่มที่ 1 1. นางสาวจิรัชญา สุขสมาน รหัสนิสิต 2. นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิมาส รหัสนิสิต 3. นางสาวนันทิกานต์ แสงวิเชียร รหัสนิสิต 4. นางสาวพัทธนันท์ ศักดา รหัสนิสิต 5. นางสาววรรณี สาเม๊าะ รหัสนิสิต 6. นางสาวสุทธวรรณ จันทร์ขวัญ รหัสนิสิต 7. นางสาวสูไลดา เจ๊สมอเจ๊ะ รหัสนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอก วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา


ดาวน์โหลด ppt 2.แบบผสมผสานเป็นเกลียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google