งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ทีต้องการใช้เครื่องหมายรับรอง “Q ” และ “Q Premium” กับสินค้าเกษตรและ อาหาร จะต้องยื่นคำขอกับหน่วยรับรองที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่หน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ทีต้องการใช้เครื่องหมายรับรอง “Q ” และ “Q Premium” กับสินค้าเกษตรและ อาหาร จะต้องยื่นคำขอกับหน่วยรับรองที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่หน่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ทีต้องการใช้เครื่องหมายรับรอง “Q ” และ “Q Premium” กับสินค้าเกษตรและ อาหาร จะต้องยื่นคำขอกับหน่วยรับรองที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่หน่วย รับรองกำหนด เครื่องหมายรับรอง “Q ” และ “Q Premium” สินค้าเกษตรและอาหารจะสามารถแสดง เครื่องหมายรับรอง “Q ” และ “Q Premium” ได้ เมื่อเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องหมายรับรอง “Q ” และ “Q Premium” สามารถนำไปใช้กับสินค้าที่ ได้รับการรับรองโดยแสดงบนสินค้าหรือ บรรจุภัณฑ์สินค้านั้น โดยผู้รับต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด WWW.soard 8.com

2 การผลิตในระดับฟาร์มต้องสอดคล้อง กับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี (GAP) สำหรับการผลิตสินค้านั้นและ ได้รับการตรวจสอบรับรองโดยหน่วย รับรองทีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรอง “Q ” การผลิตในระดับโรงงานรวมทั้งโรงคัด บรรจุผักผลไม้ โรงฆ่าสัตว์ ต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติใน การผลิตที่ดี (GMP) มาตรฐานการ วิเคราะห์ อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) และได้รับการรับรองโดย หน่วยรับรองที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายต้องมีระบบ การเรียกคืนหรือติดตามสินค้าได้ กรณี ที่พบว่าสินค้ามีปัญหา WWW.soard 8.com

3 สินค้าและกระบวนการผลิตทั้งหมดต้องได้ ตามเกณฑ์ของการใช้เครื่องหมายรับรอง Q หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรอง “Q Premium ” สินค้านั้นผ่านการคัดแยกระดับชั้นคุณภาพ (Grading) และหรือผ่านกระบวนการผลิต บรรจุ ดูแล ขนส่งพิเศษ ทำให้สินค้ามี คุณภาพอยู่ในระดับพิเศษ โดยการอ้างอิง มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง “Q” และ “Q Premium ” กับสินค้าเกษตร และอาหาร ผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายต้องมีระบบ การจัดการสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ วางจำหน่ายยังคงคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงการระบุวันที่ผลิต บรรจุ หรือวัน บริโภคก่อน WWW.soard 8.com

4 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่เกี่ยวข้องกับพืชและผลิตภัณฑ์ กรมประมง ตรวจสอบ กำกับดูแล ให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่ เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และ อาหารสัตว์น้ำ กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบ กำกับดูแล ให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่ เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ และ อาหารสัตว์ WWW.soard 8.com

5 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้ความรู้ และให้กับแนะนำแก่ เกษตรกรและเป็นหน่วยประสานงานให้ เกษตรกร และกลุ่ม เกษตรกร ขอการ รับรอง เครื่องหมาย “Q” จากหน่วยงาน หลักที่เกี่ยวข้อง WWW.soard 8.com

6 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมให้ความรู้ และให้กับแนะนำแก่เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไปรวมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กร เพื่อร่วมกันดำเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ ส่งเสริมแนะนำองค์กรเหล่านั้น บริหารจัดการองค์กรตามหลักการ และวิธีการสหกรณ์ และเป็น หน่วยประสานงานให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ขอการรับรองเครื่องหมาย “Q” จากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง WWW.soard 8.com

7 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่งเสริมให้ ความรู้ด้านตลาด คลังสินค้า และให้การรับรองใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง WWW.soard 8.com

8 ขั้นตอนการดำเนินการให้ เครื่องหมายรับรอง “Q”

9 WWW.soard 8.com


ดาวน์โหลด ppt ผู้ทีต้องการใช้เครื่องหมายรับรอง “Q ” และ “Q Premium” กับสินค้าเกษตรและ อาหาร จะต้องยื่นคำขอกับหน่วยรับรองที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่หน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google