งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องหมายรับรอง “Q ”และ “Q Premium”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องหมายรับรอง “Q ”และ “Q Premium”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องหมายรับรอง “Q ”และ “Q Premium”
เครื่องหมายรับรอง “Q ”และ “Q Premium” ผู้ทีต้องการใช้เครื่องหมายรับรอง “Q ”และ “Q Premium” กับสินค้าเกษตรและอาหาร จะต้องยื่นคำขอกับหน่วยรับรองที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่หน่วยรับรองกำหนด สินค้าเกษตรและอาหารจะสามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q ”และ “Q Premium” ได้ เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องหมายรับรอง “Q ”และ “Q Premium” สามารถนำไปใช้กับสินค้าที่ได้รับการรับรองโดยแสดงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์สินค้านั้น โดยผู้รับต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2 หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง “Q ”
หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง “Q ” การผลิตในระดับฟาร์มต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการผลิตสินค้านั้นและได้รับการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยรับรองทีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง การผลิตในระดับโรงงานรวมทั้งโรงคัดบรรจุผักผลไม้ โรงฆ่าสัตว์ ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติในการผลิตที่ดี (GMP) มาตรฐานการวิเคราะห์ อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) และได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายต้องมีระบบการเรียกคืนหรือติดตามสินค้าได้ กรณีที่พบว่าสินค้ามีปัญหา

3 หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง “Q Premium ”
หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง “Q Premium ” สินค้าและกระบวนการผลิตทั้งหมดต้องได้ตามเกณฑ์ของการใช้เครื่องหมายรับรอง Q สินค้านั้นผ่านการคัดแยกระดับชั้นคุณภาพ (Grading) และหรือผ่านกระบวนการผลิตบรรจุ ดูแล ขนส่งพิเศษ ทำให้สินค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับพิเศษ โดยการอ้างอิงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง “Q” และ “Q Premium ” กับสินค้าเกษตรและอาหาร ผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายต้องมีระบบการจัดการสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่วางจำหน่ายยังคงคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงการระบุวันที่ผลิต บรรจุ หรือวันบริโภคก่อน

4 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบ กำกับดูแลให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่เกี่ยวข้องกับพืชและผลิตภัณฑ์ กรมประมง ตรวจสอบ กำกับดูแลให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และ อาหารสัตว์น้ำ กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบ กำกับดูแลให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ และ อาหารสัตว์

5 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้ความรู้และให้กับแนะนำแก่ เกษตรกรและเป็นหน่วยประสานงานให้ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ขอการ รับรองเครื่องหมาย “Q” จากหน่วยงาน หลักที่เกี่ยวข้อง

6 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมให้ความรู้และให้กับแนะนำแก่ เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปรวมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กร เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจและส่งเสริมแนะนำองค์กรเหล่านั้น บริหารจัดการองค์กรตามหลักการ และวิธีการ สหกรณ์ และเป็นหน่วยประสานงานให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนขอการรับรอง เครื่องหมาย “Q” จากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

7 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่งเสริมให้ความรู้ด้านตลาด คลังสินค้า และให้การรับรองในส่วนที่เกี่ยวข้อง

8 ขั้นตอนการดำเนินการให้เครื่องหมายรับรอง “Q”

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องหมายรับรอง “Q ”และ “Q Premium”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google