งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบข้อมูล การจัดทำรายงาน และแผนการสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบข้อมูล การจัดทำรายงาน และแผนการสนับสนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบข้อมูล การจัดทำรายงาน และแผนการสนับสนุน

2 2 เป้าหมาย 1. บทเรียนในระดับตำบลและลุ่มน้ำ ใน 4 ลุ่มน้ำ 14 ตำบล 2. แผนการทำงานการจัดการภัยพิบัติ ที่ใช้ในพื้นที่และเสนอเข้าสู่นโยบายท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อใคร เพื่อ 1. องค์กรชุมชนท้องถิ่นระดับตำบลและ ลุ่มน้ำ 2. หน่วยงานรัฐระดับจังหวัด ประโยชน์ที่ต้องการให้เกิด 1. องค์กรชุมชน องค์กร ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เกิดความร่วมมือในการาจัดการภัย พิบัติ ระดับตำบล ระดับลุ่มน้ำ 2. เกิดระบบข้อมูลที่ นำไปสู่การรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 3 ทำอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ใครรับผิดชอบ 1. ประชุมตัวแทน ตำบลที่รับผิดชอบ ระบบข้อมูลตำบลและ ผู้ที่เกี่ยวข้องระบบการ รายงาน จัดเวทีรวมระหว่างลุ่ม น้ำทั้ง 4 ลุ่มน้ำ โดยมี กลุ่มเป้าหมายตำบล ละ 3 คน รวม 35 คน เดือนกรกฎาคมคณะกรรมการลุ่มน้ำ - ผู้ประสานงานการ จัดการภัยพิบัติ 2. พัฒนาศักยภาพทีม ด้านเทคนิค โปรแกรม ข้อมูลและการเขียน รายงาน เรียนรู้การใช้โปรแกรม ปฏิบัติการ การจัดการ ข้อมูล และก็ลงมือ ทดสอบปฏิบัติ ประเมินผล เดือนกรกฎาคมคณะกรรมการลุ่มน้ำ - ผู้ประสานงานการ จัดการภัยพิบัติ แผนพัฒนาระบบข้อมูล การจัดทำรายงาน และ แผนการสนับสนุน

4 ทำอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ใครรับผิดชอบ 1. ประชุมตัวแทน ตำบลที่รับผิดชอบ ระบบข้อมูลตำบลและ ผู้ที่เกี่ยวข้องระบบการ รายงาน จัดเวทีรวมระหว่างลุ่ม น้ำทั้ง 4 ลุ่มน้ำ โดยมี กลุ่มเป้าหมายตำบล ละ 3 คน รวม 35 คน เดือนกรกฎาคมคณะกรรมการลุ่มน้ำ - ผู้ประสานงานการ จัดการภัยพิบัติ 2. พัฒนาศักยภาพทีม ด้านเทคนิค โปรแกรม ข้อมูลและการเขียน รายงาน เรียนรู้การใช้โปรแกรม ปฏิบัติการ การจัดการ ข้อมูล และก็ลงมือ ทดสอบปฏิบัติ ประเมินผล เดือนกรกฎาคมคณะกรรมการลุ่มน้ำ - ผู้ประสานงานการ จัดการภัยพิบัติ 3. สร้างแบบเก็บ ข้อมูล จัดทำชุดความรู้ ประสบการณ์ บทเรียน การทำงานที่ผ่านมา ของการจัดการภัย พิบัติ เดือนกรกฎาคม

5 ทำอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ใครรับผิดชอบ 4. ระบบรายงาน 1. จัดทำชุดความรู้ ประสบการณ์ บทเรียนการ ทำงานที่ผ่านมาของการจัดการ ภัยพิบัติ 2. นำเสนอและรายงานข้อมูล ในรูปแบบที่ออกแบบร่วมกัน เช่น การเล่นนิทา แผ่นพับ หนัง DVD เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อทบทวนข้อมูล ( การคืนข้อมูล ) ชุมชน 3. จัดทำรายงานต้อง องกร / หน่วงงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานของจังหวัด เดือนกรกฎาคมคณะกรรมการลุ่มน้ำ - ผู้ประสานงานการ จัดการภัยพิบัติ


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบข้อมูล การจัดทำรายงาน และแผนการสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google