งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโน้ม น้าวใจ ภาษาที่โน้มน้าว ใจ ลักษณะของสารโน้ม น้าวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโน้ม น้าวใจ ภาษาที่โน้มน้าว ใจ ลักษณะของสารโน้ม น้าวใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโน้ม น้าวใจ ภาษาที่โน้มน้าว ใจ ลักษณะของสารโน้ม น้าวใจ

2 ๑. การวิเคราะห์ผู้อ่าน เช่น เพศ วัย อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้เขียน กำหนดเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอได้อย่าง เหมาะสม ๒. การใช้หลักจิตวิทยา ผู้เขียนต้อง ทำความเข้าใจความต้องการของผู้อ่านว่า เป็นไปในทิศทางใด หลักการเขียนโน้มน้าวใจ

3 ๓. การให้เหตุผล ผู้เขียนต้องหา เหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตน เหตุผลนั้นควรน่าเชื่อถือ และเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ ๔. การใช้ภาษา ควรเป็นภาษาที่ เร้าอารมณ์ความรู้สึกผู้อ่าน รู้จักเลือกสรร ถ้อยคำที่สื่อความหมายชัดเจน หลักการเขียนโน้มน้าวใจ

4 ภาษาที่โน้มน้าวใจ มี ลักษณะเป็นเชิงเสนอแนะ ขอร้อง ใช้คำสื่อความหมายได้ตรงตาม ความต้องการ มีจังหวะและนุ่มนวล อาจใช้ถ้อยคำสั้นๆ กระชับ ชัดเจน และมีคำคล้องจองกัน ภาษาที่โน้มน้าวใจ

5 ๑. คำเชิญชวน เป็นการแนะนำ ให้ช่วยกันกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การเขียนคำขวัญ หรือเพลง ปลุกใจ ผู้ส่งสารจะบอกจุดประสงค์ อย่างชัดเจนและชี้ให้เห็นประโยชน์ รวมทั้งวิธีปฏิบัติ เช่น การปลุกใจให้ ประชาชนรักชาติ โน้มน้าวใจให้ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ลักษณะของสารโน้มน้าวใจ

6 ๒. โฆษณา มีลักษณะดังนี้ - ใช้ถ้อยคำที่แปลกใหม่ สะดุดหู สะดุดตา - ใช้ประโยค หรือวลีสั้นๆ - ใช้กลวิธีโน้มน้าวใจโดยชี้ให้เห็น คุณภาพของสินค้า - เนื้อหาของสารโฆษณามักขาด เหตุผลที่หนักแน่น - ใช้วิธีนำเสนอโฆษณาตามสื่อต่างๆ ซ้ำๆ กัน ลักษณะของสารที่โน้มน้าวใจ

7 คำขวัญ ยาเสพติด คือมารร้าย บ่อนทำลาย สังคมไทย เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของ แผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล หนังสือคือมิตร สื่อความคิดให้ก้าว ไกล บ้านเมืองจะสะอาด ถ้าปราศจากคน มักง่าย ตัวอย่างสารที่โน้มน้าวใจ

8 เพลงปลุกใจ

9 โฆษณา

10

11 คำสั่ง จงเขียนคำขวัญเพื่อโน้มน้าวใจในหัวข้อต่อไปนี้ รณรงค์ให้ช่วยกัน รักษา ความสะอาดของ ห้องเรียน..........................................................................................................................................................................

12 คำสั่ง จงเขียนข้อความโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจในหัวข้อต่อไปนี้ น้ำดื่ม ตรา แก้ว กาญจนา............................................................................................................................................................


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโน้ม น้าวใจ ภาษาที่โน้มน้าว ใจ ลักษณะของสารโน้ม น้าวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google