งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลงานวิจัยและการ ประเมินงานวิจัยในอนาคต พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลงานวิจัยและการ ประเมินงานวิจัยในอนาคต พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลงานวิจัยและการ ประเมินงานวิจัยในอนาคต พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 2 e-research in research university  เป็นหนึ่งใน “นโยบาย” ที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัย วิจัย (research university) น่าจะแปลว่า “มหาวิทยาลัยที่เน้นหนักด้านการวิจัย” อย่างไรก็ตาม การกำหนดน้ำหนักที่ชัดเจนในการวัดผล สัมฤทธิ์ ไม่ชัดเจน  กลยุทธ หนึ่งที่ใช้คือ e-research น่าจะแปลว่า “การวิจัยโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือ” เนื่องจากเป็นการลด ข้อจำกัดหลายอย่างในการทำวิจัย ทั้งด้าน ต้นทุน เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสืบค้น

3 3 นนทรีเน็ต กับ e-research  ที่จะพูดวันนี้ อยู่บนอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมด ขึ้นกับว่า เรามีสิทธิใช้มากหรือ น้อยเพียงใด  วันนี้... ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ต ยากต่อการทำค้นคว้าวิจัย เช่น ค้นยาก ติดต่อยาก E-research จะเหลือเพียง ซอฟต์แวร์แพกเกจ กับ ซีดีรอม  โอเค... เผอิญเรามีเน็ตที่เร็วมากๆที่หนึ่ง แม้ว่าบางทีก็เร็วไม่ทันใจ  เมื่อความกว้างการส่ง (bandwidth) ข้อมูลเพิ่ม ลักษณะการใช้งานก็เพิ่ม ดีที่สุดเท่าที่เงินเรามีแล้วครับ

4 4 ข้อมูล  มักเป็นส่วนที่แพงที่สุดในการทำการทดลอง แพงกว่าซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ตำรา ฯลฯ  ข้อมูล ฟรี/ไม่ฟรี มีประโยชน์มากมักไม่ฟรี ฟรีมักมีจำนวนไม่มากพอ ไม่ฟรีมักไม่ open  บางครั้ง ที่เรา submit เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของ server มากกว่าเรา โดย ที่เราไม่รู้ว่าเขาใช้ประโยชน์อย่างไร (มองในแง่ดีไว้ก่อนนะครับ)

5 5 ข้อมูลพร้อมใช้  มีฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องอยู่มาก แต่มักไม่คอยมีคนเอาไปใช้ เนื่องมาจาก  ไม่ค่อยตรง  ไม่เผยแพร่  ไม่ครบ หวง หรือ  จริงๆแล้วไม่มี ฯลฯ  จริงๆมีอยู่เยอะครับ มีผู้รวบรวมไว้พอสมควร แต่ มักไม่มีอะไรตรงความ ต้องการทั้งหมด ต้องมีการ preprocessing ก่อน และก็ นึกไม่ออกว่าจะเอาไปทำอะไร

6 6 ตัวอย่าง ข้อมูลพร้อมใช้  Biomirror.ku.ac.th  FAO Waicent  อื่นๆ ดูในเว็บสำนักหอสมุดเอาเองนะครับ ข้อมูลการเกษตร ข้อมูลศัพท์การเกษตร ฯลฯ

7 7 สารสนเทศวิจัยใน ม.เกษตรศาสตร์  สำนักหอสมุด เป็นแหล่งบทความวิจัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในงบประมาณที่มี การใช้ “ไม่คุ้มค่า เพราะใช้กันน้อยมาก” เมื่อเทียบกับที่อื่น ฐานข้อมูลสำคัญ  ScienceDirect http://www.sciencedirect.comhttp://www.sciencedirect.com  ทั้งหมดที่มี http://www.lib.ku.ac.th/reference_DB.htmhttp://www.lib.ku.ac.th/reference_DB.htm  ปีหน้า ได้ข่าวว่าจะมี Web Of Science ให้ใช้  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่เก็บรวบรวมรายงานวิจัยใน ม.เกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานจากทุนอุดหนุนวิจัย เก็บงานนอกทุนอุดหนุนวิจัย เช่น จาก สกว ฯลฯ

8 8 สถานะข้อมูลงานวิจัย  ทุน ทุนอุดหนุนวิจัย  ครบ สกว  ครบ สวทช  คาดว่าครบ ทุนกระทรวงต่างๆ  มีเท่าที่แจ้ง ทุนต่างประเทศ  มีเท่าที่แจ้ง  ผลงาน งานทีอยู่ใน Scifinder, Scopus  ครบ งานที่ตอบเมื่อเวียนขอ  มีเท่าที่แจ้ง Proceedings  มีเท่าที่แจ้ง สิทธิบัตร  มีเท่าที่แจ้ง

9 9 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยภายใน  ที่ผ่านมาทำเป็น “แบบสอบถาม” แต่ข้อมูลไม่ครบและไม่ถูกต้อง ทำซ้ำซ้อนหลายหน่วยงาน  หน่วยงานที่ต้องการข้อมูลไม่รู้จะขอใคร ก็เวียนแบบสอบถามไปเรื่อย นักวิจัยเบื่อหน่ายที่จะกรอก เพราะ  “เพิ่งจะกรอกให้ … ไปหยกๆ … มาขออีกแล้ว ไม่ใช่ว่างนะ”  กรอกให้ทำไมไม่ใช่งานเรา ทำให้แล้วเงินเดือนก็ไม่ขึ้น  กรอกด้วยจำนวนที่ต่ำที่สุด (แต่ตอนขอผลงานกะพิมพ์สูจิบัตรกรอกเต็มที่)  อย่างไรก็ตาม มีกระบวนที่จะได้ข้อมูลครบแต่ไม่สามารถรวบรวมได้ เชน ใน กม.๓ ซึ่งได้ครบตลอด

10 10 สรุป ปัญหาคือ  ไม่มีกระบวนการประมวลผลสารสนเทศงานวิจัยที่ เหมาะสม ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อที่ให้ได้ข้อมูลได้ถูกต้อง  ข้อมูลไม่มีการทวนสอบ (validation)

11 11 ทางออกที่เหมาะสม  แจ้งข้อมูลที่เดียว โดยนักวิจัยเอง  ถือเป็นหน้าที่ของนักวิจัย เพราะยังไงก็ต้องรายงานตอนเสนอ ผลงานอยู่แล้ว ผู้ดูแล  มีผู้ที่ดูแลอย่างเป็นทางการ (authorization)  มีการการทวนสอบ (validation) ประโยชน์ของข้อมูลได้มาจากแหล่งเดียว  เมื่อนักวิจัยรายงานแล้ว ก็ไม่ต้องกรอก เพื่อขอตำแหน่งอีก  การทำรายงานประจำปีของทุกหน่วยงาน สามารถสรุปผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์

12 12 เมื่อข้อมูลวิจัยมีเพียงแหล่งเดียว  การประเมินผล ในทุกระดับจะทำได้ตลอดเวลา ข้อมูลจะถูกต้องมากขึ้น จะทราบการเปลี่ยนแปลงจำนวนงานวิจัยโดยทันที  แทนที่จะได้จากช่วงคาบของการออกแบบสอบถาม  สามารถนำมาใช้ประกันคุณภาพ เพื่อยืนยันว่าผ่าน “มาตรฐาน”  สามารถนำมาประเมิน “สมรรถนะ” เพื่อตรวจสอบความเข้มแข็งเชิงการแข่งขัน ในทุกระดับ ทั้ง ภาควิชา คณะ วิทยาเขต  สามารถนำมาใช้วางแผนการวิจัยในปีถัดๆไปได้

13 13 อะไรที่ควรเก็บ  เอาเป็นว่าทุกอย่าง ผู้กรอกที่คิดว่าเหมาะสม เพราะ เราต้องการทุกอย่าง  หากว่าต้องมีการประเมิน จะเลือกมาเฉพาะที่ต้องการ  ข้อมูลที่ส่งมาจะมีการทวนสอบ เช่น มีการเก็บ reprint  มีการรับรอง ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลกลางจะมีการรับรอง (certified)

14 14 ฐานข้อมูลที่ควรเป็น  แกนฐานข้อมูล มีเพียงตัวเดียว  Publication Index (pindex) จะเป็นส่วนเผยแพร่สู่ภายนอก  KU Research Performance Index (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) เป็นส่วนที่ใช้ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อเก็บรวบรวม ประเมินสมรรถนะ และ เป็นข้อมูลสำหรับ ตัดสินใจ  มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญต่อข้อมูลที่ authorized และ validated แล้วเท่านั้น เป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่จะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ

15 15 แผน  ออกแบบระบบป้อนข้อมูลโดยนักวิจัย  ออกแบบวิธีการประเมินสมรรถนะ กำหนดดัชนี ประชาพิจารณ์  นำเสนอแนวทางปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัย  สถานะการดำเนินการปัจจุบัน ระบบข้อมูลอยู่ในระหว่างการ ชำระ ข้อมูลเก่า และออก ระบบเพื่อรับข้อมูลใหม่ ประสานกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกียวข้อง กับ Publication Index

16 สาธิตระบบต้นแบบ

17 17 ข้อสังเกต หัวข้อรางวัลในปีนี้  มีรางวัลประเภทใหม่ หน่วยงานได้รับทุนวิจัยต่อจำนวนบุคคลากรสูงสุด หน่วยงานได้รับการตีพิมพ์ต่อจำนวนบุคคลากรสูงสุด  อนาคต การประเมินการแข่งขันในเชิงเปรียบเทียบจะมีมากขึ้น ถ้ารู้สึกว่า หัวข้อใดไม่ “เมคเซ็นส์” เสนอว่าก็ตั้งหัวข้อที่ ดีเพิ่ม อย่างน้อย จะได้รู้ว่า จริงๆแล้ว มหาวิทยาลัยนี้ เจ๋ง/ห่วย ในเรื่องใดบ้าง

18 18 สรุป  ฐานข้อมูลสำหรับการทำวิจัย อยู่เกณฑ์ดี แต่การใช้งานต่ำ  สารสนเทศงานวิจัย จะต้องมีเอกภาพและเชื่อถือได้ การดำเนินการจะต้องลดค่าใช้จ่าย งาน และความซ้ำซ้อน เป็นเครื่องมือช่วยผลักดันความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  การประเมินงานวิจัย การไปสู่ความเป็นเลิศต้องประเมินที่ “สมรรถนะ” ไม่ใช่เพียงแค่ การ “ประกันคุณภาพ”  ทั้งนี้ ต้องเห็นความสำคัญของกระบวนการจัดการข้อมูลมากขึ้น

19 ขอบคุณครับ พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า pp@ku.ac.thpp@ku.ac.th; http://www.cpe.ku.ac.th/~pphttp://www.cpe.ku.ac.th/~pp

20 20 งาน  วันนักวิจัย หอประชุม โรงเรียนสาธิตเกษตร ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลงานวิจัยและการ ประเมินงานวิจัยในอนาคต พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google