งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้า โครงงานวิศวกรรม. ความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรม ความก้า วหน้า งานทั้งหมดที่ ต้องทำ งานทั้งหมดที่ ต้องทำ งานที่เหลือ งบประมาณ งานที่ทำไป แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้า โครงงานวิศวกรรม. ความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรม ความก้า วหน้า งานทั้งหมดที่ ต้องทำ งานทั้งหมดที่ ต้องทำ งานที่เหลือ งบประมาณ งานที่ทำไป แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้า โครงงานวิศวกรรม

2

3 ความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรม ความก้า วหน้า งานทั้งหมดที่ ต้องทำ งานทั้งหมดที่ ต้องทำ งานที่เหลือ งบประมาณ งานที่ทำไป แล้ว งานที่ทำไป แล้ว

4 งานทั้งหมดที่ต้องทำ

5

6 ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย รวบรวม ข้อมูล เก็บ ข้อมูล จาก พื้นที่จริง จัดทำ ฐานข้อมู ล

7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล วิเคราะห์ ข้อมูล 20 % สรุปผล การศึกษา 10 %

8 ลำดั บ รายการจำนวน ราคาต่อ หน่วย ( บาท ) งบประมาณ ( บาท ) 1. ค่ากระดาษ A4 80 แก รม 2 รีม 108216 2. ค่าหมึกพิมพ์เครื่อง Printer 1 ขวด 100 3. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง 2,400 รวม 2,716

9

10 ก่อนออกเดินทางไป เก็บข้อมูล ก่อนออกเดินทางไป เก็บข้อมูล ระหว่างเดินทาง เก็บข้อมูล ระหว่างเดินทาง เก็บข้อมูล

11 ลักษณะพื้นที่จริงที่ไปเก็บ ข้อมูล ลักษณะพื้นที่จริงที่ไปเก็บ ข้อมูล

12 สร้างเส้นชั้นข้อมูลด้วยโปรแกรม AutoCAD สร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม ArcView

13 การใช้ที่ดิน แหล่งน้ำ เส้นชั้นความสูง บ้าน หรือ หมู่บ้าน จัดสรร ถนน อาคาร ชลประทาน ทางน้ำ จุดระดับ

14 before after

15 before after

16 before after

17 before after

18 before after

19 before after

20 before after

21 before after

22


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้า โครงงานวิศวกรรม. ความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรม ความก้า วหน้า งานทั้งหมดที่ ต้องทำ งานทั้งหมดที่ ต้องทำ งานที่เหลือ งบประมาณ งานที่ทำไป แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google