งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย 1. นางสาววิลาสินี ทิพย์ชาญ เลขที่ 18 2. นางสาวจิราพร โต๊ะถม เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย 1. นางสาววิลาสินี ทิพย์ชาญ เลขที่ 18 2. นางสาวจิราพร โต๊ะถม เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย 1. นางสาววิลาสินี ทิพย์ชาญ เลขที่ 18 2. นางสาวจิราพร โต๊ะถม เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3 แนวคิดในการจัดทำการออกแบบ การจัดสวน เนื่องจากในการจัดสวนต้องใช้เวลามากในการ ดำเนินการเพื่อประหยัดเวลาในการจัดสวนจึง ควรที่จะต้องมีการออกแบบก่อน ในการจัดสวนจำเป็นต้องมีการจัดสรรพื้นที่ให้ เหมาะสมกับรูปแบบในการจัดสวน เพื่อให้ได้สวนที่สวยงามตามความพอใจของแต่ ละบุคคล

4 โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ การจัดสวน โปรแกรม Garden Planner

5 วัสดุ / อุปกรณ์ โปรแกรม Garden Planner คอมพิวเตอร์ เครื่องปรินซ์ กระดาษ A4 ดินสอ ยางลบ

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน วางแผนการออกแบบรูปแบบการจัดสวน ลงมือออกแบบในโปรแกรม Garden Planner ปริ๊นท์งานที่ออกแบบไว้

7 งบประมาณ ในการออกแบบนั้นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ใน การออกแบบงานเมื่อได้ชิ้นงานที่เหมาะสม แล้วต้องปรินซ์งานออกมาเป็นแบบซึ่งใช้เป็น แบบในการจัดสวนต่อไปซึ่งอาจจะใช้ งบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

8 ตัวอย่างการออกแบบ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย 1. นางสาววิลาสินี ทิพย์ชาญ เลขที่ 18 2. นางสาวจิราพร โต๊ะถม เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google