งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธำรงศิลป โพธิสูง ผลงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์แท้โดยวิธีจด ประวัติประยุกต์ (Modified Pedigree Selection) เพื่อใช้เป็นพันธุ์ส่งเสริมและเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธำรงศิลป โพธิสูง ผลงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์แท้โดยวิธีจด ประวัติประยุกต์ (Modified Pedigree Selection) เพื่อใช้เป็นพันธุ์ส่งเสริมและเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธำรงศิลป โพธิสูง ผลงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์แท้โดยวิธีจด ประวัติประยุกต์ (Modified Pedigree Selection) เพื่อใช้เป็นพันธุ์ส่งเสริมและเป็น แหล่งพันธุกรรม สำหรับปรับปรุงพันธุ์ข้าว ฟ่าง เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ จนถึงปัจจุบัน โดยมีสายพันธุ์แท้ส่งเสริม ให้แก่เกษตรกร 5 พันธุ์ และข้าวฟ่างลูกผสม 5 พันธุ์ คือ - พันธุ์ เคยู 439 และเคยู 408 ส่งเสริม ในปี พ. ศ พันธุ์ เคยู 8501 ส่งเสริมในปี พ. ศ พันธุ์ เคยู 526 ส่งเสริมในปี พ. ศ พันธุ์ เคยู 8702 และ เคยู 8703 ส่งเสริมในปี พ. ศ พันธุ์ เคยู 630 ส่งเสริมในปี พ. ศ พันธุ์ เคยู 9501 และ เคยู 9502 ส่งเสริมในปี พ. ศ พันธุ์ เคยู 804 ส่งเสริมในปี พ. ศ พันธุ์ เคยู 900 และ เคยู 901 ส่งเสริม ในปี พ. ศ โครงการธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรับปรุงประชากรข้าวฟ่างโดยวิธี S1 selection และ S2 selection : ผู้ร่วมโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ โดยใช้สายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันแบบ genetic male sterile ในปี พ. ศ ได้มีประชากรข้าวฟ่างจำนวน 8 ประชากร เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ ข้าวฟ่าง คือ KU. Population 1-8 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างลูกผสมของประเทศไทย : ผู้ ร่วมโครงการในปี พ. ศ และเป็นหัวหน้าโครงการ ตั้งแต่ปี พ. ศ ถึงปัจจุบัน ทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างลูกผสมของบริษัทเอกชนและ ของทางราชการที่จำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งมีข้าวฟ่าง ลูกผสมพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดทุกปี จึงทำการทดสอบ ต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับแนะนำเกษตรกร การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างลูกผสมสามทาง (Three way cross hybrid) ดำเนินการในปี พ. ศ : ผู้ร่วม โครงการ

2 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างจากต่างประเทศ (exotic sorghum) ร่วมกับ ICRISAT ประเทศอินเดีย โดยทำการ ทดสอบดังนี้ ปี พ. ศ ทดสอบพันธุ์ชุด ISPYT 1 และ ISPYT 2 ปี พ. ศ ทดสอบพันธุ์ SEPON 80 และ SEPON 81 ปี พ. ศ ทดสอบพันธุ์ (ISHVAT-MED 89-92) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างต้านทานต่อหนอนแมลงวัน เจาะยอดข้าวฟ่าง (Shootfly Resistance) : หัวหน้าโครงการ ทำการวิจัยในปี พ. ศ และทำการวิจัย ต่อในปี พ. ศ ถึงปัจจุบัน การพัฒนาข้าวฟ่างลูกผสมเพื่อใช้เป็นพันธุ์ปลูกในประเทศ ไทย : ผู้ร่วมโครงการ โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ จนถึงปัจจุบัน โดยมีข้าวฟ่างลูกผสมส่งเสริมให้แก่เกษตรกร 5 พันธุ์ คือ พันธุ์ เคยู 8501 ส่งเสริมในปี พ. ศ พันธุ์ เคยู 8702 และ 8703 ส่งเสริมในปี พ. ศ พันธุ์ เคยู 9501 และ 9502 ส่งเสริมในปี พ. ศ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างอาหารสัตว์ (Forage Sorghum) โดยวิธีการจดประวัติ (Pedigree Selection) : ผู้ร่วมโครงการ โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ. ศ ได้แนะนำพันธุ์ข้าวฟ่างอาหารสัตว์สู่ เกษตรกร 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์กลางดง 1 และกลางดง 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน (Sweet Sorghum) : ผู้ ร่วมโครงการ โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ ได้ รวบรวมและพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานไว้ใช้ประโยชน์ใน อนาคต จำนวน 10 สายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างทนทานต่ออลูมินัม (Aluminum Toxicity Tolerance) ดำเนินการในปี พ. ศ : ผู้ร่วมโครงการ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันที่ไซ โตปลาสซึมแบบ A-1 และ A-2 โดยวิธีการผสมกลับ : ผู้ร่วม โครงการตั้งแต่ปี พ. ศ และเป็นหัวหน้าโครงการ ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ จนถึงปัจจุบัน ได้สายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันที่ใช้ เป็นสายพันธ์แม่ในการ ผลิตข้าวฟ่างลูกผสม จำนวน 10 สายพันธุ์ การศึกษาสมรรถนะการผสมพันธุ์ของข้าวฟ่าง 8 สาย พันธุ์ โดยวิธีการผสมพันธุ์แบบพบกันหมด (Diallele Cross) ดำเนินการในปี พ. ศ : หัวหน้าโครงการ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างให้มีคุณค่าทางอาหารในเมล็ดสูง ดำเนินการในปี พ. ศ : ผู้ร่วมโครงการ

3 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างต้านทานต่อโรคราบนช่อ ข้าวฟ่าง (head mold) ดำเนินการในปี พ. ศ : ผู้ร่วมโครงการ การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาด ดำเนินการในปี พ. ศ : หัวหน้าโครงการ การคัดเลือกพันธุ์หญ้าไข่มุก (Pearl Millet ) เพื่อใช้ เป็นพืชอาหารสัตว์ ดำเนินการในปี พ. ศ และ รายงานผลงานวิจัยในผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการน้ำ พระทัยจากในหลวง ( อีสานเขียว ) : ผู้ร่วมโครงการ การคัดเลือกพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาด สำหรับเพาะปลูกในประเทศไทย ดำเนินการในปี พ. ศ และรายงานผลงานวิจัยในผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุน โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง ( อีสานเขียว ) : หัวหน้า โครงการ


ดาวน์โหลด ppt นายธำรงศิลป โพธิสูง ผลงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์แท้โดยวิธีจด ประวัติประยุกต์ (Modified Pedigree Selection) เพื่อใช้เป็นพันธุ์ส่งเสริมและเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google