งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธำรงศิลป โพธิสูง ผลงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์แท้โดยวิธีจด ประวัติประยุกต์ (Modified Pedigree Selection) เพื่อใช้เป็นพันธุ์ส่งเสริมและเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธำรงศิลป โพธิสูง ผลงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์แท้โดยวิธีจด ประวัติประยุกต์ (Modified Pedigree Selection) เพื่อใช้เป็นพันธุ์ส่งเสริมและเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธำรงศิลป โพธิสูง ผลงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์แท้โดยวิธีจด ประวัติประยุกต์ (Modified Pedigree Selection) เพื่อใช้เป็นพันธุ์ส่งเสริมและเป็น แหล่งพันธุกรรม สำหรับปรับปรุงพันธุ์ข้าว ฟ่าง เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสายพันธุ์แท้ส่งเสริม ให้แก่เกษตรกร 5 พันธุ์ และข้าวฟ่างลูกผสม 5 พันธุ์ คือ - พันธุ์ เคยู 439 และเคยู 408 ส่งเสริม ในปี พ. ศ. 2526 - พันธุ์ เคยู 8501 ส่งเสริมในปี พ. ศ. 2529 - พันธุ์ เคยู 526 ส่งเสริมในปี พ. ศ. 2528 - พันธุ์ เคยู 8702 และ เคยู 8703 ส่งเสริมในปี พ. ศ. 2531 - พันธุ์ เคยู 630 ส่งเสริมในปี พ. ศ. 2530 - พันธุ์ เคยู 9501 และ เคยู 9502 ส่งเสริมในปี พ. ศ. 2538 - พันธุ์ เคยู 804 ส่งเสริมในปี พ. ศ. 2532 - พันธุ์ เคยู 900 และ เคยู 901 ส่งเสริม ในปี พ. ศ. 2541 โครงการธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรับปรุงประชากรข้าวฟ่างโดยวิธี S1 selection และ S2 selection : ผู้ร่วมโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ. 2522-2528 โดยใช้สายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันแบบ genetic male sterile ในปี พ. ศ. 2528 ได้มีประชากรข้าวฟ่างจำนวน 8 ประชากร เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ ข้าวฟ่าง คือ KU. Population 1-8 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างลูกผสมของประเทศไทย : ผู้ ร่วมโครงการในปี พ. ศ. 2522-2525 และเป็นหัวหน้าโครงการ ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน ทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างลูกผสมของบริษัทเอกชนและ ของทางราชการที่จำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งมีข้าวฟ่าง ลูกผสมพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดทุกปี จึงทำการทดสอบ ต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับแนะนำเกษตรกร การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างลูกผสมสามทาง (Three way cross hybrid) ดำเนินการในปี พ. ศ. 2525-2526 : ผู้ร่วม โครงการ

2 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างจากต่างประเทศ (exotic sorghum) ร่วมกับ ICRISAT ประเทศอินเดีย โดยทำการ ทดสอบดังนี้ ปี พ. ศ. 2522 ทดสอบพันธุ์ชุด ISPYT 1 และ ISPYT 2 ปี พ. ศ. 2523-2524 ทดสอบพันธุ์ SEPON 80 และ SEPON 81 ปี พ. ศ. 2532-2536 ทดสอบพันธุ์ (ISHVAT-MED 89-92) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างต้านทานต่อหนอนแมลงวัน เจาะยอดข้าวฟ่าง (Shootfly Resistance) : หัวหน้าโครงการ ทำการวิจัยในปี พ. ศ. 2523-2524 และทำการวิจัย ต่อในปี พ. ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน การพัฒนาข้าวฟ่างลูกผสมเพื่อใช้เป็นพันธุ์ปลูกในประเทศ ไทย : ผู้ร่วมโครงการ โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน โดยมีข้าวฟ่างลูกผสมส่งเสริมให้แก่เกษตรกร 5 พันธุ์ คือ พันธุ์ เคยู 8501 ส่งเสริมในปี พ. ศ. 2528 พันธุ์ เคยู 8702 และ 8703 ส่งเสริมในปี พ. ศ. 2530 พันธุ์ เคยู 9501 และ 9502 ส่งเสริมในปี พ. ศ. 2539 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างอาหารสัตว์ (Forage Sorghum) โดยวิธีการจดประวัติ (Pedigree Selection) : ผู้ร่วมโครงการ โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ. ศ. 2536 ได้แนะนำพันธุ์ข้าวฟ่างอาหารสัตว์สู่ เกษตรกร 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์กลางดง 1 และกลางดง 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน (Sweet Sorghum) : ผู้ ร่วมโครงการ โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ. 2524-2532 ได้ รวบรวมและพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานไว้ใช้ประโยชน์ใน อนาคต จำนวน 10 สายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างทนทานต่ออลูมินัม (Aluminum Toxicity Tolerance) ดำเนินการในปี พ. ศ. 2526-2528 : ผู้ร่วมโครงการ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันที่ไซ โตปลาสซึมแบบ A-1 และ A-2 โดยวิธีการผสมกลับ : ผู้ร่วม โครงการตั้งแต่ปี พ. ศ. 2526-2535 และเป็นหัวหน้าโครงการ ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน ได้สายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันที่ใช้ เป็นสายพันธ์แม่ในการ ผลิตข้าวฟ่างลูกผสม จำนวน 10 สายพันธุ์ การศึกษาสมรรถนะการผสมพันธุ์ของข้าวฟ่าง 8 สาย พันธุ์ โดยวิธีการผสมพันธุ์แบบพบกันหมด (Diallele Cross) ดำเนินการในปี พ. ศ. 2527-2528 : หัวหน้าโครงการ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างให้มีคุณค่าทางอาหารในเมล็ดสูง ดำเนินการในปี พ. ศ. 2532-2534 : ผู้ร่วมโครงการ

3 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างต้านทานต่อโรคราบนช่อ ข้าวฟ่าง (head mold) ดำเนินการในปี พ. ศ. 2532- 2534 : ผู้ร่วมโครงการ การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาด ดำเนินการในปี พ. ศ. 2531 : หัวหน้าโครงการ การคัดเลือกพันธุ์หญ้าไข่มุก (Pearl Millet ) เพื่อใช้ เป็นพืชอาหารสัตว์ ดำเนินการในปี พ. ศ. 2531-2533 และ รายงานผลงานวิจัยในผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการน้ำ พระทัยจากในหลวง ( อีสานเขียว ) : ผู้ร่วมโครงการ การคัดเลือกพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาด สำหรับเพาะปลูกในประเทศไทย ดำเนินการในปี พ. ศ. 2532- 2533 และรายงานผลงานวิจัยในผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุน โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง ( อีสานเขียว ) : หัวหน้า โครงการ


ดาวน์โหลด ppt นายธำรงศิลป โพธิสูง ผลงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์แท้โดยวิธีจด ประวัติประยุกต์ (Modified Pedigree Selection) เพื่อใช้เป็นพันธุ์ส่งเสริมและเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google