งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

26/1/2005Pawinee Srisukvatananan1 การกำหนดปัญหาวิจัยสถาบัน โครงการอบรม การวิจัยสถาบันที่มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ บรรยายโดย รศ. ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "26/1/2005Pawinee Srisukvatananan1 การกำหนดปัญหาวิจัยสถาบัน โครงการอบรม การวิจัยสถาบันที่มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ บรรยายโดย รศ. ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan1 การกำหนดปัญหาวิจัยสถาบัน โครงการอบรม การวิจัยสถาบันที่มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ บรรยายโดย รศ. ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ fedupns@ku.ac.thนายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 26 มกราคม 2548 ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

2 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan2 ใครเกี่ยวข้อง ใครกำหนด ใครกำหนด ใครปฏิบัติ / นักวิจัย ใครปฏิบัติ / นักวิจัย ใครสนับสนุนทุน ใครสนับสนุนทุน ใครใช้ผล ใครใช้ผล ใครรับรู้ ร่วมรับผิดชอบ ใครรับรู้ ร่วมรับผิดชอบ

3 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan3 ใครกำหนด / เป้าหมายที่ ต้องการ ผู้บริหารระดับสูง - ผู้ตัดสินใจ ผู้บริหารระดับสูง - ผู้ตัดสินใจ  กำหนดนโยบาย วางแผนยุทธศาสตร์เชิง รุก / พัฒนา ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับกลาง  วางแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก / พัฒนา อาจารย์ / นักวิชาการ อาจารย์ / นักวิชาการ  พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทาง วิชาการ ผลิตงานคุณภาพ ผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ  ผลิตงานคุณภาพ

4 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan4 ใคร ? นักวิจัย นักวิจัยมืออาชีพนอกสถาบัน นักวิจัยมืออาชีพนอกสถาบัน  ปัญหาวิจัยกำหนดโดยสถาบัน นักวิจัยมืออาชีพในสถาบัน นักวิจัยมืออาชีพในสถาบัน  ปัญหาวิจัยกำหนดโดย หน่วยงานเฉพาะ ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาวิจัยกำหนดโดบกลุ่มที่ รับผิดชอบ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ  ปัญหาวิจัยกำหนดตามความ เชี่ยวชาญ

5 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan5 ขอบเขต - ปัญหาวิจัย ภารกิจของมหาวิทยาลัย   สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ ความรู้ที่หลากหลาย   สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผลอยู่ใน คุณธรรม มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม...   ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อ สังคม Benchmark ที่หมายไว้ใน Kasetsart Foresight มาตรฐานตัวบ่งชี้การประเมินภายนอก และ อื่น ๆ องค์ประกอบคุณภาพ

6 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan6 คุณภาพบัณฑิตศึกษา ผู้สำเร็จ วิทยานิพนธ์ Output ผู้เรียนที่มี ศักยภาพ input อาจารย์ที่มี ความสามาร ถสูง วิจัย สอน จัดการ input/ Process ระบบความ คุม และ พัฒนา คุณภาพ input/Process อาคาร สถาน ที่ ปัจจัย ++ input ทุ น input การบริหาร หลักสูตร และ การ สอน Process ปณิธา น นโยบ าย วิชาก าร input องค์ประกอบ คุณภาพการจัด การศึกษา

7 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan7 มาตรฐานการประเมินคุณภาพ ภายนอก 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการ เรียนรู้ 4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงาน สร้างสรรค์ 5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 6 มาตรฐานด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 7 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 8 มาตรฐานด้านระบบการประกัน คุณภาพภายใน และการประกัน คุณภาพภายนอก

8 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan8 1.1 ร้อยละการได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบ อาชีพอิสระ และร้อยละการเรียน ต่อระดับบัณฑิต ศึกษา ( แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน ) 1.2 ระดับความพอใจของ ผู้ประกอบการ / ผู้ใช้บัณฑิต สำรวจภายใน 1 ปี ( แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน ) 1.3 เงินเดือนเฉลี่ยตั้งต้นของบัณฑิต ( แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน ) ( แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน )

9 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan9 1.4 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ มีผู้ประเมินอิสระ ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญา เอกทั้งหมด ( แหล่งข้อมูล : วิจัย สถาบัน ) ( แหล่งข้อมูล : วิจัย สถาบัน ) 1.5 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ จำนวน วิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด ( แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน )

10 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan10 5.1 จำนวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ ต่อจำนวน อาจารย์ประจำทุกระดับ ( แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน, การ ประกันคุณภาพภายใน ) 5.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก ภายนอกต่ออาจารย์ประจำทุกระดับ ( แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน, การ ประกันคุณภาพภายใน ) 5.3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยใน สถาบันต่ออาจารย์ ประจำทุกระดับ ( แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน, การ ประกันคุณภาพภายใน )

11 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan11 คุณภาพโครงการวิจัย IR ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)  คุณค่าเชิงวิชาการ Scientific / Scholarly merit  ขอบข่ายและวัตถุประสงค์ Scope & Objectives  กรอบความคิดในการวิจัย Conceptual framework  ความเป็นไปได้ Feasibility  วิธีการวิจัย Methods used  ศักยภาพการประยุกต์ใช้ผลวิจัย Application of research results  ความสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย University relevant  ความสอดคล้องกับข้อกำหนดของวิจัยสถาบัน Relevant to TOR on IR ผู้วิจัยหลัก (The Principal Researcher) ผู้วิจัยหลัก (The Principal Researcher)  ความเหมาะสม Suitability  ผลงานในสาขาที่ขอทุนวิจัย Track record in field งบประมาณ งบประมาณ  ความเหมาะสมของงบประมาณ Budget requested

12 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan12 Steps for IR Decide on a question--Meaningful and important to your I.Decide on a question Read literature on your topic (the ERIC database is an excellent source, AIR )ERIC database Plan your overall research strategyresearch strategy Follow guidelines for ethical researchethical research Collect data Make sense of the data (qualitative and/or quantitative) Reach conclusions about your question. What is the practical significance of your findings? Take action based on your conclusions Share your findings with others


ดาวน์โหลด ppt 26/1/2005Pawinee Srisukvatananan1 การกำหนดปัญหาวิจัยสถาบัน โครงการอบรม การวิจัยสถาบันที่มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ บรรยายโดย รศ. ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google