งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มที่ เกี่ยวข้องโดยตรง Focus Group 4 th กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรม ICT ไทย “ โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มที่ เกี่ยวข้องโดยตรง Focus Group 4 th กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรม ICT ไทย “ โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มที่ เกี่ยวข้องโดยตรง Focus Group 4 th กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรม ICT ไทย “ โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย ” วันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.00

2 ความเป็นมาของโครงการ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ร่วมกับ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ อุตสาหกรรม ICT ไทย

3 1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักวิจัย และนักประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้าน ICT 2 เพื่อผลักดันและส่งเสริมนัก ประดิษฐ์และนักวิจัยระดับ เยาวชนให้สามารถพัฒนาตนเอง ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม งานวิจัยของนักวิจัยและนัก ประดิษฐ์ในด้าน ICT ให้สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ทางธุรกิจและนำไปสู่ การสนับสนุนเศรษฐกิจของ ประเทศต่อไป วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ โครงการ

4 3 เพื่อให้การส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และนักประดิษฐ์ในด้าน ICT ให้สามารถผลักดัน นวัตกรรมเข้าสู่ตลาดและ ดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 4 เพื่อประสานความ ร่วมมือนักวิจัยและนัก ประดิษฐ์ในด้าน ICT ของ ประเทศเชิงบูรณาการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ โครงการ

5 1 จัดประชุมเฉพาะกลุ่มที่ เกี่ยวข้องโดยตรง (Focus Group) 2 จัดทำแผนงานการ ดำเนินการโครงการ ส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย ขอบเขตภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 1 เพื่อระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ส่งผลต่อการพัฒนา และ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน ICT เช่น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนด้านงบประมาณ กรอบ นโยบายด้าน ICT รวมทั้งบุคลากร แนวโน้มของอุตสาหกรรม ICT ไทย 2. เพื่อนำปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการระดม ความคิดเห็นมาจัดกรอบกลยุทธ์การ ส่งเสริมและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ อุตสาหกรรม ICT ไทย 3 เพื่อประสานความร่วมมือนักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ICT ของประเทศเชิงบูรณาการ วัตถุประสงค์การจัดการประชุม เฉพาะกลุ่ม

7 ข้อเสนอแนะของท่าน แนวทางการส่งเสริม งานวิจัยเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ อุตสาหกรรม ICT ไทยจาก ภาครัฐ กลยุทธ์การส่งเสริมและ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ อุตสาหกรรม ICT ไทย


ดาวน์โหลด ppt การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มที่ เกี่ยวข้องโดยตรง Focus Group 4 th กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรม ICT ไทย “ โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google