งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางสู่ มหาวิท ยาลัย Admission 40% รับตรง 60% GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10-50%,PAT 0- 40% ม. สอบเอง ( โควตาพื้นที่, โควตาพิเศษ ) โครงการพิเศษ, ดู Portfolio.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางสู่ มหาวิท ยาลัย Admission 40% รับตรง 60% GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10-50%,PAT 0- 40% ม. สอบเอง ( โควตาพื้นที่, โควตาพิเศษ ) โครงการพิเศษ, ดู Portfolio."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางสู่ มหาวิท ยาลัย Admission 40% รับตรง 60% GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10-50%,PAT 0- 40% ม. สอบเอง ( โควตาพื้นที่, โควตาพิเศษ ) โครงการพิเศษ, ดู Portfolio สอบสัมภาษณ์

2 สรุปเส้นทางสู่ มหาลัย Admission สอบเดือน กพ. ทั่วประเทศ ผู้สอบ 350000 คน ( ปี 49) ปัจจุบัน ที่นั่ง 40% ของมหาลัย ประกาศผล พค. รับตรง สอบเดือน มิย.- กพ. เฉพาะพื้นที่และ ติดตามข่าวสาร จำนวนไม่มาก ขึ้นกับ โครงการ ที่นั่ง 60% ของมหา ลัย ประกาศผล กย. เป็น ต้นไป

3 G-Student หลักสูตร ที่ดูแลนักเรียนอย่างเป็นพิเศษ จากทีมวิชาการประจำสาขาและทีมวิชาการจาก ส่วนกลางที่จัดสรรข้อมูลการรับสมัคร พร้อมแนวข้อสอบ ทุกรูปแบบ เช่น สอบตรง โควตา โครงการพิเศษต่างๆ ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การสอบสัมภาษณ์ การทำ Portfolio ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมทั้ง วางแผน จัดติวและประเมินผลเตรียมพร้อมสำหรับทุก สนามสอบ G-Student หลักสูตรสร้างโอกาสที่ ดีในทุกเส้นทาง

4 RAC ทำอะไรเมื่อเป็น G-Student ???? 1. ตรวจสอบความสนใจของน้องๆ ค้นหาตัวเอง VCD แนะนำอาชีพ, มหาลัย

5 โปรแกรมค้นหา ตนเอง จาก RAC

6

7 2. ส่งข้อมูลน้องให้กับ RAC Center รายชื่อน้องๆ คณะที่สนใจ รายชื่อน้องๆ คณะที่สนใจ จัดเตรียมข่าวสารการรับตรง จัดเตรียมข่าวสารการรับตรง แนวข้อสอบรับตรงทุกมหาลัย แนวข้อสอบรับตรงทุกมหาลัย

8 แจ้งข้อมูลความสนใจมายัง Center เพื่อจัดแนว ข้อสอบต่างๆให้

9 3. จัดการเรียนการสอนแบบ รายบุคคล มีตารางเรียนเป็นของตัวเอง มีตารางเรียนเป็นของตัวเอง ติวเฉพาะวิชาที่ใช้ในการสอบเท่านั้น ติวเฉพาะวิชาที่ใช้ในการสอบเท่านั้น เตรียมตัวสอบ GAT,PAT เตรียมตัวสอบ GAT,PAT ติวเสริมในวิชาพิเศษ เพื่อเพิ่มความ ได้เปรียบ ติวเสริมในวิชาพิเศษ เพื่อเพิ่มความ ได้เปรียบ แนะนำการทำ Portfolio แนะนำการทำ Portfolio ติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน แจ้งการดูแลและผลการเรียนให้ ผู้ปกครอง แจ้งการดูแลและผลการเรียนให้ ผู้ปกครอง ติวเสริม ในเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ ติวเสริม ในเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ

10 แนะแนวการเรียนการสอนรายบุคคลและจัดเรียน เนื้อหาครบถ้วนตั้งแต่ ม.4-6

11 ..\DSC_6007.jpg ทดสอบวัดความก้าวหน้าทางวิชาการ

12 แนะแนวการทำ Portfolio แนวการสอบสัมภาษณ์

13 4. Meeting กับรุ่นพี่และวิทยากร หลายสาขาอาชีพ แนะนำคณะ มหาลัย แนะนำคณะ มหาลัย ประสบการณ์ในการสอบ ชีวิตใน มหาลัย ประสบการณ์ในการสอบ ชีวิตใน มหาลัย อาชีพที่น่าสนใจ อาชีพที่น่าสนใจ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าสนใจ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าสนใจ

14 Meeting อาชีพต่างๆ แนะแนวทางสู่ประตู มหาวิทยาลัย

15 5. ติวสอบในทุกสนามสอบ สอบตรง โควตา โครงการพิเศษ สอบตรง โควตา โครงการพิเศษ ดูแลการสมัครสอบในโครงการ สอบตรงทั่วประเทศ ดูแลการสมัครสอบในโครงการ สอบตรงทั่วประเทศ ติวสอบตรง จากอาจารย์ที่มี ประสบการณ์ ติวสอบตรง จากอาจารย์ที่มี ประสบการณ์ แนวข้อสอบปีที่ผ่านมา แนวข้อสอบปีที่ผ่านมา ติวสอบสัมภาษณ์ ติวสอบสัมภาษณ์

16 6. มั่นใจการเข้ามหาลัยกับ RAC Forecast วิเคราะห์โดย RAC Center วิเคราะห์โดย RAC Center ข้อมูลขั้นต่ำปีที่ผ่านมา ข้อมูลขั้นต่ำปีที่ผ่านมา ความนิยมของนักเรียนในปัจจุบัน ความนิยมของนักเรียนในปัจจุบัน อัตราการแข่งขันในแต่ละคณะ อัตราการแข่งขันในแต่ละคณะ วิเคราะห์คะแนนสูง ต่ำ ปีล่าสุด วิเคราะห์คะแนนสูง ต่ำ ปีล่าสุด 98% สอบได้ในคณะที่ตัวเอง เลือก98% สอบได้ในคณะที่ตัวเอง เลือก

17 ดูแลตั้งแต่วันแรกจนเข้าสู่ มหาวิทยาลัย G-Student รุ่นปี 51 รับเพียง 100 คน เท่านั้น ดูแลตั้งแต่วันแรกจนเข้าสู่ มหาวิทยาลัย G-Student รุ่นปี 51 รับเพียง 100 คน เท่านั้น สร้างโอกาสและความเชื่อมั่นในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียน รับรองผล สอบไม่ติด ยินดีคืนเงิน

18 น้องพลอย สุภาพร ปรีชาภรณ์ โรงเรียน เบญจมราชานุสรณ์ เกรดเฉลี่ย 2.79 ยังไม่สอบ Admission ก็ติด 9 คณะ 1. คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. คณะวิทย์ - ประยุกต์ สาขาสถิติ ม. เทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 5. คณะบัญชี สาขาการผลิต ม. เกษตรศาสตร์ 6. คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 7. คณะสังคมศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 8. คณะมนุษยศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 9. คณะรัฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างความสำเร็จน้อง G-Student

19 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. หาดใหญ่ ( ทุนมงคลสุข ) 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ม. วลัย ลักษณ์ 3. สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม. แม่ฟ้าหลวง 4. คณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) กระทรวงวิทยาศาสตร์ 5. โควตา มช. คณะเทคนิคการแพทย์ น้องฝ้าย วินิจภา จิ่งต่า มน รร. เวียงแหงวิทยาคม GPA 3.90 สอบติดมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ม. 5

20 แจ้งราคาและโปรโมชั่น ของสาขา เมื่อสมัครหลักสูตร G-Student

21 สมัคร G-Student วันนี้ เฉพาะ 40 คนแรก สมัครเดี่ยว ลด 2,000 บ. เหลือ 37,000 บ. เฉพาะ 40 คนแรก สมัครพร้อมกัน 5 คน ลด คนละ 3,000 บ. เหลือ 36,000 บ. + รับ Levi’s Watch


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางสู่ มหาวิท ยาลัย Admission 40% รับตรง 60% GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10-50%,PAT 0- 40% ม. สอบเอง ( โควตาพื้นที่, โควตาพิเศษ ) โครงการพิเศษ, ดู Portfolio.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google