งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง... โดย... นางสาวทรรศนีย์ ไชยชนะ … เสนอ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง... โดย... นางสาวทรรศนีย์ ไชยชนะ … เสนอ..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง... โดย... นางสาวทรรศนีย์ ไชยชนะ … เสนอ... ผศ. วิไลภรณ์ ลือชารัศมี, ผศ. มนพ ลือชารัศมี และ ดร. เสมอแข สมหอม

2 บทนำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน ประโยชน์ ผังกระแสการไหลของ ข้อมูล ผังกระแสการไหลของ ข้อมูล ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก

3 บทนำ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ Adviser เป็นบุคคลที่ สถาบันแต่งตั้งให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เป็นได้ทันทีและเต็มตัว อาจจะไม่มีความรู้ ทางด้านการแนะแนวการให้คำปรึกษา แต่มี ความรู้สึกที่รักและอยากช่วยเหลือคนที่มีทุกข์ ทางสถาบันเห็นก็แต่งตั้งอาจารย์หรือให้มาช่วย ทางด้านต่างๆ ความหมายของ อาจารย์ที่ปรึกษา

4 ประกอบไปด้วยสาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชา การตลาด, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์ มี นักศึกษาประมาณ 800 คน ประกอบด้วยนักศึกษาที่ เรียนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี มี อาจารย์ประจำคณะฯ 45 ท่าน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนให้กับ นักศึกษา และการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ของ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งท่านจะดูแลนักศึกษา ประมาณ 20 คน มีทั้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้เลือกสาขาและ นักศึกษาที่เลือกสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีทั้งนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ลักษณะ งาน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก

5 ในการลงทะเบียนแต่ละครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจะมี ข้อมูลนักศึกษา, เอกสารรายวิชาที่เปิดสอนและคู่มือ การศึกษา ในส่วนของข้อมูลนักศึกษาอาจารย์ที่ ปรึกษาจะมีเฉพาะ รหัส, ชื่อ - สกุล เท่านั้น จากสภาพดังกว่าง อาจารย์ที่ปรึกษายังขาดข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ รับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่นักศึกษาเคย ลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนของนักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านไม่ทราบโครงสร้างหลักสูตร ของคณะฯ ที่ชัดเจน ซึ่งมีผลต่อนักศึกษาในการ ลงทะเบียนในวิชาที่เหลือ อาจเกิดความผิดพลาดในกรณี ที่ไม่ได้ลงเรียนบางวิชา ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรทำ ประกอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีข้อมูลในเรื่องของการ ลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคเรียนปัจจุบัน ปัญหา

6 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะ เศรษฐศาสตร์และบริหาร ธุรกิจ ของวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง

7 1. การจัดทำระบบสำหรับการรักษาความปลอดภัย ในการกำหนด สิทธิ์การเข้า ถึงข้อมูลของผู้ใช้โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ใช้ระบบ ( อาจารย์ที่ปรึกษา ) และกลุ่มผู้ดูแลระบบ 2. การจัดทำระบบเกี่ยวกับระเบียนนักศึกษา เพื่อทำให้อาจารย์ที่ ปรึกษาทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับ ที่อยู่ปัจจุบัน ประวัติการศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่ นักศึกษาเคย ปฏิบัติ 3. การจัดทำระบบเกี่ยวกับการแสดงผลการเรียน และวิชาที่เคย ลงทะเบียนใน แต่ละภาคเรียนการศึกษาที่ผ่านมา 4. การจัดทำระบบเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรของคณะ เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ เพื่อทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบวิชา ที่คงเหลือของนักศึกษาได้ ขอบเขตและวิธี การศึกษา

8 5. การจัดทำระบบเกี่ยวกับการคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า เพื่อ หาคะแนน เฉลี่ยสะสม (CGPA) ที่คาดว่านักศึกษาจะได้รับ เพื่อนำไปใช้ใน การวางแผนในภาคการ ศึกษาต่อไป ( กรณีที่นักศึกษามีผลการ เรียนต่ำ ) 6. การจัดทำระบบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ ปรึกษาสามารถบันทึกการให้คำ - ให้คำปรึกษาแต่ละครั้ง และสามารถเรียกดูข้อมูลเดิมก่อนการ ให้คำปรึกษาครั้งต่อไป 7. การจัดทำระบบสำหรับรายงานข้อมูล 8. การจัดทำระบบสำหรับการค้นหาข้อมูล 9. การจัดทำระบบสำหรับการ เพิ่ม ลบ ปรับปรุงข้อมูล

9 ประโยชน์ที่จะ ได้รับ 1. ได้ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการวางแผนและการตัดสินใจ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 3. ก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และ สำนักทะเบียนและประมวลผล

10

11


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง... โดย... นางสาวทรรศนีย์ ไชยชนะ … เสนอ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google