งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 7 result 1. มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 7 result 1. มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 7 result 1

2 มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2

3 7.1 – 1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพ ปี การศึก ษา ที่มา : SAR เป้าหมาย 75%

4 4 7.1 – 2 ผลการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ max คะแนนเฉลี่ย

5 นักศึกษาจบตาม กำหนดเวลา ปีการศึกษา ที่มา : SAR เป้าหมาย 80.0%

6 7.1 – 4 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ ป. โท และ ป. เอกที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor ต่อวารสารทั้งหมด ปีการศึกษา ที่มา : SAR

7 7.1 – 6 ร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงตาม เกณฑ์ ที่มา : SAR เป้าหมาย 100.0% ในปีการศึกษา 53 มีหลักสูตร ที่ผ่านมาตรฐาน ตามกรอบ TQF จำนวน 3 หลักสูตร จาก 9 หลักสูตร ปีการศึกษา

8 7.1 – 7 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ ที่มา : กพร ( ปรับ ตามปีปฏิทิน ) 8

9 7.1 – 8 จำนวนชิ้นผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร ที่มา : สำนักบริหารการวิจัย เป้าหมาย 60 ผลงาน

10 7.1 – 9 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ ของคณะ ที่มา : กพร อัตลักษณ์ 10 เป้าหมาย แผนฯ ระยะสั้น 80.0% ( ) ( เป้าหมาย กพร. 80%) ปีปฏิทิน

11 มิติที่ 7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 11

12 7.2 – 1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ปี การศึกษา ที่มา : SAR

13 7.2 – 3 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปี การศึกษา ที่มา : สำนักงานประเมินและ ประกันคุณภาพ 13 เป้าหมาย 75%

14 7.2-4(1) การประเมินความพึงพอใจกับการ ให้บริการของสถานบริการสุขภาพเทคนิค การแพทย์และกายภาพบำบัด 14

15 7.2 – 4(2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการ ของคณะ ที่มา : SAR เป้าหมาย 3.51

16 7.2-5(1) จำนวนรางวัล เกียรติบัตรที่ให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับจากคณะและนอกคณะ 16

17 7.2-5(2) เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 3 ปี 17

18 มิติที่ 7.3 ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 18

19 7.3 – 1 การรับเข้า : ค่าคะแนนสูงสุดของนักเรียนจากการรับเข้าโดย Admission ที่มา : ndex.php ปีการศึกษา

20 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน (Admission) ที่มา : ndex.php ปีการศึกษา

21 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน (Admission) ที่มา : ndex.php ปีการศึกษา

22 7.3 – 1 การรับเข้า : ค่าคะแนนสูงสุดของนักเรียนจากการรับเข้าโดยวิธีรับตรง ที่มา : 22 ปีการศึกษา

23 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน ( รับตรง ) ปีการศึกษา ที่มา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน ( วิธีพิเศษ ) ปีการศึกษา ที่มา : ฝ่ายวิชาการ คณะ เทคนิคการแพทย์

25 7.3 – 3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด 25 ที่มา : กพร ปีงบประมาณ เป้าหมาย 120,000

26 7.3 – 4(1) เงินรายได้ของคณะ : สัดส่วนการใช้งบเงิน รายได้ต่องบดำเนินการทั้งหมด ปีงบประมาณ 26 ที่มา : รายงาน ประจำปี 53

27 – 4(2) เงินรายได้ของคณะ : ร้อยละการได้รับ เงินรายได้เป็นไปตามเป้า

28

29 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 29

30 มิติที่ 7.4 ด้านการมุ่งเน้น ผู้ปฏิบัติงาน 30

31 7.4 – 1 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ ปี การศึกษา 31 เป้าหมาย คณะฯ. 60% ( เป้า มข. 55%)

32 7.4 – 2 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และเฉพาะตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปีการศึกษา 32 เป้าหมาย คณะฯ 85.0% ( เป้า IQA 70%)

33 7.4 – 3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 33 เป้าหมาย IQA 80.0%

34 7.4 – 4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำ วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ และนักวิจัยประจำทั้งหมด ปีงบประมาณ 34 ที่มา : กพร เป้าหมาย IQA 50.0%

35 7.4 – 5 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำ วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ และนักวิจัยประจำทั้งหมด ปีงบประมาณ 35 ที่มา : กพร เป้าหมาย IQA 40.0%

36 อัตราการลาออก ย้าย ของบุคลากร สาย ผู้สอน และสายสนับสนุน ปีการศึกษา 36

37 7.4-7 ร้อยละบุคลากรสายผู้สอน เข้าร่วมประชุม วิชาการ และสายสนับสนุนฝึกอบรม พัฒนาฯ 37

38 ECPE มิติที่ 7.5 ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ 38

39 กราฟแสดงจำนวนชิ้นงานที่ลดรอบเวลา 1. การมอบอำนาจ 2. การลา 3. การขอใช้รถ 1. ซ่อมบำรุง 2. ซื้ออุปกรณ์ 3. รับเข้าศึกษา 1. วิธีการรับเข้า 2. การทำข้อสอบ 3. ประชาสัมพันธ์ 4. การดูแลอุปกรณ์ ในชั้นเรียน 5. การเสนอชื่อขอ รางวัลตีพิมพ์ เป้าหมาย 5 ( ตาม กลุ่มงาน )

40 การประหยัดพลังงาน : อัตราเฉลี่ยของ ไฟฟ้าที่ลดลงต่อเดือน 40 * เปรียบเทียบในช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม

41 ECPE มิติที่ 7.6 ด้านภาวะผู้นำ 41

42 7.6 – 6 ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมในการ อนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และ วัฒนธรรมต่อจำนวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ทั้งหมด ปีงบประมาณ / / /3 0 เป้าหมาย 25.0%

43 7.5-1 ร้อยละกิจกรรมที่บรรลุ ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ 43 เป้าหมาย 90.0%


ดาวน์โหลด ppt หมวด 7 result 1. มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google