งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่น หนา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่น หนา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่น หนา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การบริหารการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การบริหารการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ( รัฐ ประศาสนศาสตร์ บริหารงานบุคคล ) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ( รัฐ ประศาสนศาสตร์ บริหารงานบุคคล ) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานโยบายและการ จัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานโยบายและการ จัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต รองผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 งานวิจัย การประเมินผลมาตรการเกษียรก่อนกำหนด การประเมินผลมาตรการเกษียรก่อนกำหนด การประเมินการจ้างเหมาบริการภาครัฐ การประเมินการจ้างเหมาบริการภาครัฐ การประเมินความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบจ. การประเมินความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบจ. การติดตามการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด การติดตามการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด การวิจัยประเมินผลโครงการจัดชั้นเหล็ก กระทรวงอุตสาหกรรม การวิจัยประเมินผลโครงการจัดชั้นเหล็ก กระทรวงอุตสาหกรรม แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ภาครัฐจังหวัดปทุมธานี แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ภาครัฐจังหวัดปทุมธานี การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ สมรรถนะหลักการรถไฟแห่งประเทศไทย สมรรถนะหลักการรถไฟแห่งประเทศไทย แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ. ศ.2553-2556 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ. ศ.2553-2556 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดิจิตอล การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดิจิตอล การศึกษาโครงสร้างและอัตรากำลังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย การศึกษาโครงสร้างและอัตรากำลังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ อัตรากำลังและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ อัตรากำลังและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5 งานที่ปรึกษา กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนา ชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปทุมธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด ชัยนาท จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ( สงขลา สตูล ) กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนา ชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปทุมธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด ชัยนาท จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ( สงขลา สตูล ) กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย สำนักงานอาหารและ ยา กรมสุขภาพจิต สถาบันบรมราชชนก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม สถาบันธัญญรักษ์ สำนักงานสาธารณสุขอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุข สระบุรี กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย สำนักงานอาหารและ ยา กรมสุขภาพจิต สถาบันบรมราชชนก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม สถาบันธัญญรักษ์ สำนักงานสาธารณสุขอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุข สระบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา สำนักงานนโยบายแผนพลังงาน กรมที่ดิน กรมโยธาและ ผังเมือง สำนักงานปปส. สำนักงานนโยบายแผนพลังงาน กรมที่ดิน กรมโยธาและ ผังเมือง สำนักงานปปส.

6 วิทยากรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทีมงาน การบริหารทีมงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก การพัฒนาบริการเชิงรุก การพัฒนาบริการเชิงรุก การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานมุ่งเน้นสมรรถนะ การบริหารงานมุ่งเน้นสมรรถนะ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการ การบริหารโครงการ การติดตามประเมินผล โครงการ การติดตามประเมินผล โครงการ มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน การพัฒนาภาวะผู้นำเชิง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิง ยุทธศาสตร์ การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การบริหารการฝึกอบรม การบริหารการฝึกอบรม การปรับกระบวนทัศน์ในการ บริหารงานภาครัฐ การปรับกระบวนทัศน์ในการ บริหารงานภาครัฐ การปฏิรูประบบราชการ ภายใต้กระแสการ เปลี่ยนแปลง การปฏิรูประบบราชการ ภายใต้กระแสการ เปลี่ยนแปลง แนวคิดและเทคนิค Balanced Scorecard แนวคิดและเทคนิค Balanced Scorecard


ดาวน์โหลด ppt ประวัติวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่น หนา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google