งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลเดช ปิ่นประทีป สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 25 มกราคม 2554 ( บรรยายหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงมหาดไทย ) สังคมไทยที่มีผลกระทบต่อระบบราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลเดช ปิ่นประทีป สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 25 มกราคม 2554 ( บรรยายหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงมหาดไทย ) สังคมไทยที่มีผลกระทบต่อระบบราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลเดช ปิ่นประทีป สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 25 มกราคม 2554 ( บรรยายหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงมหาดไทย ) สังคมไทยที่มีผลกระทบต่อระบบราชการ

2 ระบบ ทุนนิยม เทคโนโล ยีสมัยใหม่ ประชาธิป ไตย ภาวะโลก ร้อน โลก ประเทศ สังคม ชุมชนท้องถิ่น

3 อุดมการณ์ทุนนิยม 6 ประการ (Core Value) มนุษย์เป็นปัจจัยการผลิต ( แรงงาน ) เงินทุนเป็นปัจจัยการผลิตที่ สำคัญ ให้ความสำคัญแก่ระบบตลาด ( แข่งขัน ) มนุษย์เป็นลูกค้า ( ผู้บริโภค ) ทุกสิ่งอย่างมีราคา ( สินค้า ) ยอมรับการเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินส่วนบุคคล

4 ผลกระทบจากระบบทุน นิยม ค่านิยมและพฤติกรรมบริโภคนิยม ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งกำไรสูงสุด วิถีการผลิตแบบ Mass, ผลิตเพื่อขาย, Standard, ความเชี่ยวชาญที่แยกย่อย เงินเป็นศูนย์กลาง การเก็งกำไร การ เคลื่อนย้ายเงินทุนรอบโลก วิกฤตเศรษฐกิจเป็นวงจรตามธรรมชาติ

5 ผลกระทบจากระบบทุนนิยม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเป็นต้นทุน คนเป็นทั้งปัจจัยการผลิต และเป็น ตลาด คุณภาพชีวิตดีขึ้น สะดวกสบายมาก ขึ้น ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงได้ง่าย ขึ้น ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และ สังคม

6 ผลกระทบจากเทคโนโลยี สมัยใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมและความเคยชิน ของมนุษย์ การปฏิวัติการเกษตร การปฏิวัติ อุตสาหกรรม การปฏิวัติเทคโนโลยีสื่อสาร จำนวนและโครงสร้างประชากร ประชากรยุคดิจิตอล (Digital Natives) สื่อ (Traditional & New Media)

7 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก พิบัติภัยธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐานของ มนุษย์ โรคระบาด ( เก่าและ ใหม่ )

8 ผลกระทบจากกระแส ประชาธิปไตย การปฏิเสธเผด็จการ, คณาธิปไตย สิ้นสุดยุคสงครามเย็น จากประชาธิปไตย โดยตัวแทนสู่ ประชาธิปไตย แบบการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ จากส่วนกลางสู่ ท้องถิ่น การเพิ่มบทบาทแก่ภาคประชาสังคม การลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ดุลอำนาจสามเส้า การปฏิรูประบบราชการและองค์กรรัฐ

9 “ ว่าด้วยชุมชนเข้มแข็ง และ ประชาสังคม ”

10 ชุมชน - ชุมชนหมู่บ้าน / ชุมชนท้องถิ่น - ชุมชนที่มีขอบเขตกว้าง - ชุมชนที่ไร้พรมแดน ความเป็นชุมชน ประชาคม ประชาสังคม ภาคประชาสังคม

11 ชุมชนเข้มแข็ง องค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน นักพัฒนาชุมชน กระบวนการนโยบาย สาธารณะ

12 พัฒนาการแนวคิดประชาสังคม ยุคก่อตัวแนวคิดประชาสังคม ( ก่อน ศตวรรษ 18) ยุครัฐชาติสมัยใหม่ ( ศตวรรษที่ 18- 19) ยุคประชาสังคมร่วมสมัย ( ศตวรรษที่ 20) ความเคลื่อนไหวประชาสังคมในโลก ตะวันตก

13 อำนาจรัฐกับภาคประชาชน ในสังคมไทย สังคมกับการตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจรัฐ - ยุคก่อน 2475 - ยุค 2475-2516 - ยุคหลัง 14 ตุลา 16 ความเคลื่อนไหวประชาสังคมในประเทศ ไทย

14 - ระยะที่ 1 ทางเลือกการพัฒนา (2520- 2529) - ระยะที่ 2 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม (2530-2539) - ระยะที่ 3 อุดมการณ์ของสังคม (2540 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกับ การเคลื่อนไหวสังคมแนว ใหม่

15 การพัฒนาและแก้ปัญหา เฉพาะหน้า การรัฐประหาร การปฏิรูป การปฏิวัติ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทาง การเมืองการปกครอง

16 - ปฏิรูปการเมือง (2538- 2540) - ปฏิรูปการศึกษา (2541-...) - การกระจายอำนาจ (2542-...) - ปฏิรูปสื่อ (2542-...) - ปฏิรูประบบสุขภาพ (2543- 2550) - ปฏิรูประบบราชการ (2545-...) - ปฏิรูประบบยุติธรรม (2546-...) ขบวนการปฏิรูปสังคมไทย

17  การกระจายอำนาจ - จากส่วนกลาง, ภูมิภาค สู่ ท้องถิ่น - จากส่วนราชการ สู่ชุมชน, ประชาสังคม - จากราชการสู่ธุรกิจ  การลดขนาดกำลังคนภาครัฐ การปรับตัวของระบบราชการ

18  การเปลี่ยนรูปแบบองค์กรในการ บริหารจัดการแบบใหม่ - SDU - องค์การมหาชน - รัฐวิสาหกิจ การปรับตัวของระบบราชการ

19 การปรับตัวของราชการ  ความเข้าใจและยอมรับสถานการณ์จริง ในการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานะ ความสัมพันธ์ - จากผู้ปกครองเป็นผู้ให้บริการ - จากผู้ดำเนินการ เป็น ผู้กำกับดูแล - จากผู้พัฒนา เป็น ผู้เอื้ออำนวย - จากนักปฏิบัติการ เป็น นักวิชาการ

20  การปรับตัวในกระแสความขัดแย้ง ทางสังคมการเมือง - ข้าราชการ VS นักการเมือง - ข้าราชการ VS ชุมชนและ ประชาสังคม - ข้าราชการ VS ท้องถิ่น - ข้าราชการ VS ธุรกิจ - ข้าราชการ VS สื่อมวลชน


ดาวน์โหลด ppt พลเดช ปิ่นประทีป สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 25 มกราคม 2554 ( บรรยายหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงมหาดไทย ) สังคมไทยที่มีผลกระทบต่อระบบราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google