งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(บรรยายหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงมหาดไทย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(บรรยายหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงมหาดไทย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (บรรยายหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงมหาดไทย)
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและ สังคมไทยที่มีผลกระทบต่อระบบราชการ พลเดช ปิ่นประทีป สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 25 มกราคม 2554 (บรรยายหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงมหาดไทย)

2 เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบ ทุนนิยม ประชาธิปไตย ภาวะโลกร้อน
ประเทศ สังคม ชุมชนท้องถิ่น ประชาธิปไตย ภาวะโลกร้อน

3 อุดมการณ์ทุนนิยม 6 ประการ (Core Value)
มนุษย์เป็นปัจจัยการผลิต (แรงงาน) เงินทุนเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ให้ความสำคัญแก่ระบบตลาด(แข่งขัน) มนุษย์เป็นลูกค้า(ผู้บริโภค) ทุกสิ่งอย่างมีราคา(สินค้า) ยอมรับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนบุคคล

4 ผลกระทบจากระบบทุนนิยม
ค่านิยมและพฤติกรรมบริโภคนิยม ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งกำไรสูงสุด วิถีการผลิตแบบ Mass, ผลิตเพื่อขาย, Standard, ความเชี่ยวชาญที่แยกย่อย เงินเป็นศูนย์กลาง การเก็งกำไร การเคลื่อนย้ายเงินทุนรอบโลก วิกฤตเศรษฐกิจเป็นวงจรตามธรรมชาติ

5 ผลกระทบจากระบบทุนนิยม
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นทุน คนเป็นทั้งปัจจัยการผลิต และเป็นตลาด คุณภาพชีวิตดีขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม

6 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่
เปลี่ยนพฤติกรรมและความเคยชินของมนุษย์ การปฏิวัติการเกษตร การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติเทคโนโลยีสื่อสาร จำนวนและโครงสร้างประชากร ประชากรยุคดิจิตอล (Digital Natives) สื่อ (Traditional & New Media)

7 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
ภาวะเรือนกระจก พิบัติภัยธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ โรคระบาด (เก่าและใหม่)

8 ผลกระทบจากกระแสประชาธิปไตย
การปฏิเสธเผด็จการ, คณาธิปไตย สิ้นสุดยุคสงครามเย็น จากประชาธิปไตย โดยตัวแทนสู่ประชาธิปไตย แบบการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น การเพิ่มบทบาทแก่ภาคประชาสังคม การลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ดุลอำนาจสามเส้า การปฏิรูประบบราชการและองค์กรรัฐ

9 “ว่าด้วยชุมชนเข้มแข็ง และประชาสังคม”

10 - ชุมชนหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่น
- ชุมชนหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่น - ชุมชนที่มีขอบเขตกว้าง - ชุมชนที่ไร้พรมแดน ความเป็นชุมชน ประชาคม ประชาสังคม ภาคประชาสังคม

11 ชุมชนเข้มแข็ง องค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน นักพัฒนาชุมชน กระบวนการนโยบายสาธารณะ

12 ความเคลื่อนไหวประชาสังคมในโลกตะวันตก
พัฒนาการแนวคิดประชาสังคม ยุคก่อตัวแนวคิดประชาสังคม (ก่อนศตวรรษ 18) ยุครัฐชาติสมัยใหม่ (ศตวรรษที่ 18-19) ยุคประชาสังคมร่วมสมัย (ศตวรรษที่ 20)

13 ความเคลื่อนไหวประชาสังคมในประเทศไทย
อำนาจรัฐกับภาคประชาชนในสังคมไทย สังคมกับการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐ - ยุคก่อน 2475 - ยุค - ยุคหลัง 14 ตุลา 16

14 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกับการเคลื่อนไหวสังคมแนวใหม่
ระยะที่ 1 ทางเลือกการพัฒนา ( ) ระยะที่ 2 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ( ) ระยะที่ 3 อุดมการณ์ของสังคม (2540

15 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
การพัฒนาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การรัฐประหาร การปฏิรูป การปฏิวัติ

16 ขบวนการปฏิรูปสังคมไทย
ปฏิรูปการเมือง ( ) ปฏิรูปการศึกษา ( ) การกระจายอำนาจ ( ) ปฏิรูปสื่อ ( ) ปฏิรูประบบสุขภาพ ( ) ปฏิรูประบบราชการ ( ) ปฏิรูประบบยุติธรรม ( )

17 การปรับตัวของระบบราชการ
การกระจายอำนาจ - จากส่วนกลาง, ภูมิภาค สู่ท้องถิ่น - จากส่วนราชการ สู่ชุมชน, ประชาสังคม - จากราชการสู่ธุรกิจ การลดขนาดกำลังคนภาครัฐ

18 การปรับตัวของระบบราชการ
การเปลี่ยนรูปแบบองค์กรในการบริหารจัดการแบบใหม่ - SDU - องค์การมหาชน - รัฐวิสาหกิจ

19 การปรับตัวของราชการ ความเข้าใจและยอมรับสถานการณ์จริงในการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานะความสัมพันธ์ - จากผู้ปกครองเป็นผู้ให้บริการ - จากผู้ดำเนินการ เป็น ผู้กำกับดูแล - จากผู้พัฒนา เป็น ผู้เอื้ออำนวย - จากนักปฏิบัติการ เป็น นักวิชาการ

20 การปรับตัวในกระแสความขัดแย้งทางสังคมการเมือง
- ข้าราชการ VS นักการเมือง - ข้าราชการ VS ชุมชนและประชาสังคม - ข้าราชการ VS ท้องถิ่น - ข้าราชการ VS ธุรกิจ - ข้าราชการ VS สื่อมวลชน


ดาวน์โหลด ppt (บรรยายหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงมหาดไทย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google